Редакційна політика

Галузь та проблематика

Концепція збірника наукових праць:

Мета видання. Збірник наукових праць призначений для публікації наукових праць українських та зарубіжних вчених з проблем економіки та бізнесу.

Збірник публікує статті за такою науковою проблематикою: (1) економічна теорія, (2) економічні проблеми сталого розвитку національної економіки, (3) міжнародна економіка, (4) галузева економіка, (5) економіка підприємства, (6) менеджмент, (7) маркетинг, (8) інноваційно-інвестиційні процеси, (9) технології як фактор економічного зростання, (10) економіко-математичне моделювання бізнесових процесів.

Економічна тематика збірника наукових праць кореспондується із тематикою наукових та прикладних досліджень інженерних та інших напрямів наукових досліджень університету. 

Мета збірника наукових праць полягає у висвітленні результатів наукових досліджень з теорії та методології економіки та управління підприємствами, науково-прикладних результатів з метою прискорення сталого інноваційного розвитку національної економіки.

Область. Збірник наукових праць містить (1) найвагоміші доповіді, проголошені на міжнародних,  всеукраїнських та університетських  конференціях та семінарах; (2) статті, що висвітлюють вагомі результати наукових досліджень; (3) результати емпіричних досліджень та моделювання в галузі економіки та управління підприємствами.

Збірник наукових праць призначений для поширення та обговорення результатів теоретичних і емпіричних досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених і практиків з проблем економіки та бізнесу.

Публікація матеріалів і умови придбання: Збірник наукових праць “Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» - щорічне видання. Придбати збірник можна за попереднім замовленням або в магазині Видавничо-поліграфічного комплексу «Політехніка».

Збірник виходить у  друкованому вигляді. Матеріали збірника розміщуються також в електронному вигляді на офіційному сайті збірника http://ev.fmm.kpi.ua та в інших електронних ресурсах відповідно до законодавства України. Номери збірника за 2004-2014 роки розміщені за адресою http://economy.kpi.ua.

Збірник представлено в  міжнародних наукометричних та інформаційних базах:  РИНЦ (з 2004 р.), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (з 2008 р.), ELAKPI (Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»), Directory of Research Journal Indexing (DRJI)Видання індексується Google Scholar

Видання "Наукової періодики України" повноцінно представляються у всесвітньому федеративній бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE та ін.  

                   ISSN 2412-5296 (Online), ISSN 2307-5651 (Print)

 

Політика розділів

Галузева економіка

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Економічні проблеми сталого розвитку національної економіки

Редактори
  • N. Tsoorina
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Економічна теорія

Редактори
  • N. Tsoorina
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Міжнародна економіка

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Економіка підприємства

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Менеджмент організації

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Маркетинг

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Інноваційно-інвестиційні процеси

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Технології як фактор економічного зростання

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Економіко-математичне моделювання бізнесових процесів

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Відбір матеріалів для публікації проводиться редакційною колегією збірника наукових праць.

Усі подані до редакції статті проходять обов'язкову перевірку на плагіат.

Розміщуючи матеріали у збірнику наукових праць автори погоджуються з правом редакції збірника розміщувати матеріали збірника в електронному вигляді на офіційному сайті збірника та інших електронних ресурсах відповідно до законодавства України.

 

Періодичність публікації

Статті у збірник приймаються з 01 вересня по 15 січня кожного року.

Збірник наукових праць виходить одни раз на рік. Орінтовний термін виходу - жовтень-листопад кожного року. 

 

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Представленість у наукометричних та інформаційних базах

Збірник представлено в  міжнародних наукометричних та інформаційних базах:  Index Copernicus International  (з 2014 р.), РИНЦ (з 2004 р.), Global Impact Factor (GIF, з 2014 р.), Academic Resource Index (ResearchBib), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (з 2008 р.), ELAKPI (Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»),  Directory of Research Journal Indexing (DRJI), ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), SIS (Scientific Indexing Services )Видання індексується Google Scholar

Видання "Наукової періодики України" повноцінно представляються у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE та ін.  

 

Авторські права

  • Авторські права належать авторам статей.
  • Розміщуючи матеріали у збірнику наукових праць автори погоджуються з правом редакції збірника розміщувати матеріали збірника в електронному вигляді на офіційному сайті збірника та інших електронних ресурсах відповідно до законодавства України.

 

Входження до переліку наукових фахових видань

Збірник наукових праць включено до переліку фахових видань України (Постанови  ВАК України за № 2-05/1 від 19 січня 2006 р. та № 1-05/4 від 26 травня 2010 р., Наказ МОН України № 528 від 12.05.2015) 

 

Засновник

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

 

Свідоцтво про державну реєстрацію

КВ № 8578 від 24.03.2004 р.

 

Редакційна колегія наукового збірника

Голова редколегії, головний редактор:

Гавриш О.А., професор, доктор техн. наук, декан факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України “КПІ”

Заступник голови редколегії

Герасимчук В.Г., професор, доктор економ. наук, професор кафедри міжнародної економіки  НТУУ “КПІ”

Члени редколегії:

Scott F. Meadow, Academic Director of Global Initiatives, Professor of Entrepreneurship, University of Chicago, Booth School of Business, USA

Erik Steenfeldt Reinert, Professor, Ph.D., Professor of Technology Governance and Development Strategies at Tallinn University of Technology (Estonia), Senior Research Fellow at Norwegian Institute of Strategic Studies (Norway).

Ангелов К. П., професор, доктор економ. наук, професор кафедри економіки, промислової інженерії та менеджменту Технічного університету м. Софія, Болгарія. 

Баюра Д.О., професор, доктор економ. наук, професор кафедри економіки підприємства КНУ ім. Тараса Шевченка

Брич В.Я., професор, доктор економ. наук, проректор з науково-педагогічної роботи Тернопільського національного економічного університету

Войтко С.В., професор, доктор економ. наук, в.о. зав. кафедри міжнародної економіки  НТУУ “КПІ”

Дергачова В.В., професор, доктор економ. наук, завідувач кафедри менеджменту  НТУУ “КПІ"

Довгань Л.Є., професор, канд. економ. наук, професор кафедри менеджменту НТУУ “КПІ”

Дубовик Т.В., доцент, доктор економ. наук, професор кафедри маркетингу та реклами КНТЕУ

Зарубанна Л.В., професор, доктор економ. наук, професор кафедри менеджменту Національного університету біоресурсів та природокористування

Капустян В.О., професор, доктор фіз.-мат. наук, зав. кафедри математичного моделювання економічних систем НТУУ “КПІ”

Крейдич І.М., професор, доктор економ. наук, в.о. зав. кафедри теоретичної та прикладної економіки НТУУ “КПІ”

Круш П.В., професор, канд. економ. наук, зав. кафедри економіки та підприємництва НТУУ “КПІ”

Кузьмін О.Є., доктор економ. наук, професор, директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”

Любодраг Тановіч, професор, доктор наук,  Белградський університет, Сербія

Мартиненко В.П., професор, доктор економ. наук, професор кафедри економіки і підприємництва НТУУ „КПІ”

Марченко В.М., професор, доктор економ. наук, професор кафедри економіки і підприємництва НТУУ „КПІ”

Охріменко О.О., професор, доктор економ. наук, професор кафедри міжнародної економіки НТУУ “КПІ”

Харчишина О.В., професор, доктор економ. наук, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Національний авіаційний університет  

Смоляр Л.Г., професор, канд. економ. наук, ректор Міжнародного університету фінансів

Солнцев С.О., професор, доктор фіз.-мат. наук, зав. кафедри промислового маркетингу НТУУ “КПІ”

Тємічев А.М., професор, доктор економ. наук, декан факультету маркетингу, менеджменту, підприємництва Білоруського національного технічного університету, Білорусь

Тєлєтов О.С., професор, доктор економ. наук, професор кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету.

Тульчинська С.О., професор, доктор економ. наук, професор кафедри економіки та підприємництва НТУУ „КПІ”

Федорченко А.В., професор, доктор економ. наук, в.о. зав. кафедри маркетингу КНЕУ ім. Вадима Гетьмана

Худолей В.Ю., професор, доктор економ. наук, ректор Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, професор кафедри менеджменту організацій

Шульгіна Л.М., професор, доктор економ. наук, професор кафедри менеджменту НТУУ „КПІ”

Відповідальний редактор:

Зозульов О.В., професор, канд. економ. наук, заступник декана ФММ НТУУ “КПІ” з наукової роботи, професор кафедри промислового маркетингу

Секретар з питань міжнародного розвитку

Кухарук А.Д., канд. економ. наук, доцент кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ»

Технічний секретар

Ренська-Скребньова Н.Ю.

 

Внутрішній титул

 

Інструкція авторам по розміщенню статей в системі OJS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про Ліцензії

Збірник наукових праць дотримується ліцензійних вимог CC BY (детальніше: https://creativecommons.org/licenses/). Подаючи статті до збірника автори погоджуються на ці ліцензійні умови.