Редакційна політика

Галузь та проблематика

Концепція збірника наукових праць:

Мета видання. Збірник наукових праць призначений для публікації наукових праць українських та зарубіжних вчених з проблем економіки та бізнесу.

Збірник публікує статті за такою науковою проблематикою: (1) економічна теорія, (2) економічні проблеми сталого розвитку національної економіки, (3) міжнародна економіка, (4) галузева економіка, (5) економіка підприємства, (6) менеджмент, (7) маркетинг, (8) інноваційно-інвестиційні процеси, (9) технології як фактор економічного зростання, (10) економіко-математичне моделювання бізнесових процесів.

Економічна тематика збірника наукових праць кореспондується із тематикою наукових та прикладних досліджень інженерних та інших напрямів наукових досліджень університету. 

Мета збірника наукових праць полягає у висвітленні результатів наукових досліджень з теорії та методології економіки та управління підприємствами, науково-прикладних результатів з метою прискорення сталого інноваційного розвитку національної економіки.

Область. Збірник наукових праць містить (1) найвагоміші доповіді, проголошені на міжнародних,  всеукраїнських та університетських  конференціях та семінарах; (2) статті, що висвітлюють вагомі результати наукових досліджень; (3) результати емпіричних досліджень та моделювання в галузі економіки та управління підприємствами.

Збірник наукових праць призначений для поширення та обговорення результатів теоретичних і емпіричних досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених і практиків з проблем економіки та бізнесу.

Публікація матеріалів і умови придбання: Збірник наукових праць “Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» - щорічне видання. Придбати збірник можна за попереднім замовленням або в магазині Видавничо-поліграфічного комплексу «Політехніка».

Збірник виходить у  друкованому вигляді. Матеріали збірника розміщуються також в електронному вигляді на офіційному сайті збірника http://ev.fmm.kpi.ua та в інших електронних ресурсах відповідно до законодавства України. Номери збірника за 2004-2014 роки розміщені за адресою http://economy.kpi.ua.

Збірник представлено в  міжнародних наукометричних та інформаційних базах:  Index Copernicus International  (з 2014 р.), Directory of Open Access Journals (DOAJ) (з 2018 р.), РИНЦ (з 2004 р.), Global Impact Factor (GIF, з 2014 р.), Academic Resource Index (ResearchBib), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (з 2008 р.), Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»(ELAKPI ), Directory of Research Journal Indexing (DRJI),  Directory of Open Access scholarly Resources(ROAD),  Scientific Indexing Services (SIS)Видання індексується Google Scholar

Видання "Наукової періодики України" повноцінно представляються у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE та ін.  

                   ISSN 2412-5296 (Online), ISSN 2307-5651 (Print)

 

Політика розділів

Економічна теорія

Редактори
  • N. Tsoorina
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Економічні проблеми сталого розвитку національної економіки

Редактори
  • N. Tsoorina
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Міжнародна економіка

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Галузева економіка

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Економіка підприємства

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Менеджмент організації

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Маркетинг

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Інноваційно-інвестиційні процеси

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Технології як фактор економічного зростання

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Економіко-математичне моделювання бізнесових процесів

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Перевірка на плагіат

Усі подані до редакції статті проходять обов'язкову перевірку на плагіат, зокрема за використанням системи Unicheck. 


Метод рецензирования

Метод рецензування - double-blind peer review

Економічний вісник НТУУ «КПІ» використовує метод подвійного сліпого експертного аналізу. Це означає, що ні рецензент (експерт), ні автор не бачать ніякої особистої інформації стосовно один одного (ім'я, статус, посада, організація тощо) протягом всього процесу рецензування. Таким чином, рецензування є анонімним.

Ми радимо нашим авторам використовувати керівництво Elsevier https://www.elsevier.com/reviewers/what-is-pe-review/peer-review-guidelines для уникнення будь-якої впізнаваності автора статті.


Рецензенти:

Економічний вісник НТУУ «КПІ» має базу даних досвідчених рецензентів - більше 10 професорів 6 кафедр факультету менеджменту та маркетингу.

При виборі рецензентів редакційна колегія керується такими принципами:

1. Рецензент має публікації за темою рецензованої статті (не менше 2 за останні 2 роки).

2. Рецензент не був науковим керівником досліджень, над якими коли-небудь працював автор.

3. Рецензент має досвід розгляду статей конкретного типу і структури.

4. Автор і рецензент не працюють в одній робочій групі будь-яких тематичних проектів.

5. Автор і потенційний рецензент раніше не публікували наукові роботи у співавторстві.

 

Періодичність публікації

Статті у збірник приймаються з 01 вересня по 15 січня кожного року.

Збірник наукових праць виходить одни раз на рік. Орієнтовний термін виходу - жовтень-листопад кожного року. 

 

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу (Open Access Policy).

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

Архівування статей збірника наукових праць також відбувається у архівах: 

- Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 

 - Електронному архіві наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря сікорського (ELAKPI)

 

Представленість у наукометричних та інформаційних базах

Збірник представлено в  міжнародних наукометричних та інформаційних базах:  Index Copernicus International  (з 2014 р.), Directory of Open Access Journals (DOAJ) (з 2018 р.), РИНЦ (з 2004 р.), Global Impact Factor (GIF, з 2014 р.), Academic Resource Index (ResearchBib), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (з 2008 р.), Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»(ELAKPI ), Directory of Research Journal Indexing (DRJI),  Directory of Open Access scholarly Resources(ROAD),  Scientific Indexing Services (SIS)Видання індексується Google Scholar

Видання "Наукової періодики України" повноцінно представляються у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE та ін.  

 

Авторські права

  • Авторські права належать авторам статей.
  • Розміщуючи матеріали у збірнику наукових праць автори погоджуються з правом редакції збірника розміщувати матеріали збірника в електронному вигляді на офіційному сайті збірника та інших електронних ресурсах відповідно до законодавства України.

 

Входження до переліку наукових фахових видань

Збірник наукових праць включено до переліку фахових видань України (Постанови  ВАК України за № 2-05/1 від 19 січня 2006 р. та № 1-05/4 від 26 травня 2010 р., Наказ МОН України № 528 від 12.05.2015) 

 

Засновник

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 

Свідоцтво про державну реєстрацію

КВ № 8578 від 24.03.2004 р.

 

Редакційна колегія наукового збірника

Голова редколегії, головний редактор:

Гавриш О.А., професор, доктор техн. наук, декан факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Заступник голови редколегії:

Герасимчук В.Г., професор, доктор економ. наук, професор кафедри міжнародної економіки  КПІ ім. Ігоря Сікорського

Члени редколегії:

Scott F. Meadow, Academic Director of Global Initiatives, Professor of Entrepreneurship, University of Chicago, Booth School of Business, USA

Erik Steenfeldt Reinert, Professor, Ph.D., Professor of Technology Governance and Development Strategies at Tallinn University of Technology (Estonia), Senior Research Fellow at Norwegian Institute of Strategic Studies (Norway).

Sébastien Menard, Assistant Professor of Economics, Université du Maine, Faculté de Droit et des Sciences Économiques, France

Ангелов К. П., професор, доктор економ. наук, професор кафедри економіки, промислової інженерії та менеджменту Технічного університету м. Софія, Болгарія. 

Баюра Д.О., професор, доктор економ. наук, професор кафедри економіки підприємства Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Україна

Брич В.Я., професор, доктор економ. наук, проректор, Тернопільський національний економічний університет, Україна

Войтко С.В., професор, доктор економ. наук, зав. кафедри міжнародної економіки  КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна

Дергачова В.В., професор, доктор економ. наук, завідувач кафедри менеджменту  КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна

Дубовик Т.В., доцент, доктор економ. наук, професор кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету, Україна

Зарубанна Л.В., професор, доктор економ. наук, професор кафедри менеджменту Національного університету біоресурсів та природокористування, Україна

Капустян В.О., професор, доктор фіз.-мат. наук, зав. кафедри математичного моделювання економічних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна

Крейдич І.М., професор, доктор економ. наук, зав. кафедри теоретичної та прикладної економіки КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна

Круш П.В., професор, канд. економ. наук, зав. кафедри економіки та підприємництва КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна

Кузьмін О.Є., доктор економ. наук, професор, директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”, Україна

Кураташвілі А., професор, доктор економ. наук, Грузинський технічний університет, Грузія

Любодраг Тановіч, професор, доктор наук,  Белградський університет, Сербія

Маляренко А.Д., професор, доктор техн. наук, Білоруський національний технічний університет, Білорусь 

Мартиненко В.П., професор, доктор економ. наук, професор кафедри економіки і підприємництва КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна

Марченко В.М., професор, доктор економ. наук, професор кафедри економіки і підприємництва КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна

Охріменко О.О., професор, доктор економ. наук, професор кафедри міжнародної економіки КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна

Харчишина О.В., професор, доктор економ. наук, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Національний авіаційний університет, Україна

Смоляр Л.Г., професор, канд. економ. наук, ректор Міжнародного університету фінансів, Україна

Солнцев С.О., професор, доктор фіз.-мат. наук, зав. кафедри промислового маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна

Тєлєтов О.С., професор, доктор економ. наук, професор кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету, Україна

Тульчинська С.О., професор, доктор економ. наук, професор кафедри економіки та підприємництва КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна

Федорченко А.В., професор, доктор економ. наук, зав. кафедри маркетингу Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, Україна

Худолей В.Ю., професор, доктор економ. наук, ректор Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, професор кафедри менеджменту організацій, Україна

Шульгіна Л.М., професор, доктор економ. наук, професор кафедри менеджменту НТУУ „КПІ”, Україна

Відповідальний редактор:

Зозульов О.В., професор, канд. економ. наук, заступник декана факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського з наукової роботи, професор кафедри промислового маркетингу, Україна

Секретар з питань міжнародного розвитку

Кухарук А.Д., канд. економ. наук, доцент кафедри міжнародної економіки КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна

Технічний секретар

Ренська-Скребньова Н.Ю., КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Внутрішній титул

 

Інструкція авторам по розміщенню статей в системі OJS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про Ліцензії

Збірник наукових праць дотримується ліцензійних вимог CC BY (детальніше: https://creativecommons.org/licenses/). Подаючи статті до збірника автори погоджуються на ці ліцензійні умови.