DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108670

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КЛАСТЕРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ СУБ’ЄКТІВ ЛОГІСТИЧНОЇ МЕРЕЖІ

І. Ю. Воронкова

Анотація


Статтю присвячено обґрунтуванню концептуальних положень інтеграції взаємодіючих підприємств на основі логістичної мережі. Розкрито тлумачення терміну «інтеграція». Визначено фактори, що впливають на об’єднання підприємств у інтегровані структури. Розроблено блок-схему основних процесів виробничого циклу поліграфічних підприємств. На основі дослідження структури витрат поліграфічного виробництва визначено основні групи підприємств – постачальників за їх спеціалізацією. Охарактеризовано спеціалізацію основних груп постачальників. Побудовано логіко-структурну схему компонентних складових кластероутворення поліграфічних підприємств. Запропоновано включення до складу кластера асоціації, що спеціалізується на виготовленні продукції, що забезпечує основні виробничі процеси поліграфії. Розроблено схему інтегрованої логістичної мережі кластера поліграфічних підприємств. Схемою визначено матеріальні, інформаційні та фінансові потоки. Особливістю даної схеми є можливість визначення виробничо-технологічних зв’язків та виділення компонентно-функціональніих складових кластера

Ключові слова


інтеграція; взаємодія; кластер; логістична мережа

Повний текст:

PDF

Посилання


Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник [Текст] / Н. И. Кондаков. – [2-е изд. пер. и доп.]. – М. : Наука, 1975. – 576 с.

Шерешева М. Ю. Сетевые межфирменные взаимодействия в деятельности ТНК на российском рынке / М. Ю. Шерешева, Е. В. Бузулукова. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия Менеджмент. – 2012. – №1. – С. 52–75.

Соколенко С. І. Кластери в глобальній економіці / С. І. Соколенко. – Київ: Логос, 2004. – 848 с.

Войнаренко М. П. Кластери в інституційній економіці: монографія / М. П. Войнаренко. – Хмельницький: ХНУ, ТОВ «Тріада-М», 2011. – 502 с.

Жигалкевич, Ж. АКТУАЛЬНІСТЬ ІНТЕГРАЦІЇ ВЗАЄМОДІЮЧИХ ВИРОБНИЦТВ [Електронний ресурс] / Жанна Жигалкевич // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2015. – N 12. – Режим доступу : URL : http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/45542/41774.

Величко О. М. Опрацювання інформаційного потоку взаємодією елементів друкарського контакту: Монографія / О. М. Величко. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2005. – 264 с.

Про видавничу справу Верховна Рада України; Закон від 05.06.1997 № 318/97-ВР [Електронний ресурс]. – 1997. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/318/97-%D0%B2%D1%80.

Асоціація українських підприємств целюлозно-паперової галузі "УкрПапір" [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrpapir.org/.
Copyright (c) 2019 І. Ю. Воронкова

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua