DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108775

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВ

П. В. Круш, Ю. В. Орлюк

Анотація


У статті розглянуто теоретичні основи управління матеріальними запасами підприємства.Задоволення потреб клієнтів і обслуговування стали головною причиною для ведення бізнесу, в такому випадку потреба в ефективному управлінні запасами в значній мірі розглядається скоріше як необхідність, ніж проста тенденція. Запаси перебувають на всіх стадіях життєвого циклу товару, від виробництва до їх безпосереднього споживання, а тому є найважливішою складовою конкурентоспроможності підприємства. Управління запасами передбачає оперативне маневрування ресурсами, матеріалами, товарами, готовою продукцією для забезпечення виробництва та збуту. Його потреба обумовлена визначенням розміру необхідного замовлення та створенням системи контролю за фактичним розміром запасу і своєчасністю його поповнення.

У статті встановлено, що найефективнішим підходом до управління запасами – є логістичний підхід. Зокрема, описано різницю між поняттями «управління запасами» та «логістичне управління запасами». Здійснено аналіз класифікації запасів. Розроблено схему утворення запасів на підприємстві. Наведено основні етапи управління запасами, що в свою чергу передбачають використання ряду методів для оптимізації товарно-матеріальних запасів.


Ключові слова


запаси; управління; методи; логістичний підхід.

Повний текст:

PDF

Посилання


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене Наказом Мінфіну України від 20.10.1999 р. № 246 (зі змінами та доповненнями). - К.: редакція від 01.01.2015 року. - [електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99/conv

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 «Запаси», затверджено IASBвід 01.01.2012 р. – К.: редакція від 01.01.2012 року. – [електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_021

Уотерс Д. Логистика. Управлениецепью поставок / Дональд Уотерс; пер. с англ. В. Н. Егорова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 503 с.

Економічна енциклопедія : у трьох томах [відп. ред. С. В. Мочерний] – К.: Академія, 2000. – Т. 1. – 2000. – 864 с.

Живко З.Б. Словник сучасних економічних термінів / Живко З.Б., Живко О.М., Живко І.Ю.– Львів : Край, 2007. – 384 с.

Перебийніс В. І. Логістичне управління запасами на підприємствах : монографія / В. І. Перебийніс, Я. А. Дроботя. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 279 с.

Голіков К. Ю., Шульгіна Л.М. Вдосконаленняоцінкиефективностісистемиуправління запасами на підприємстві //Young. – 2016. – Т. 29. – №. 2.

StetsiukN. Y., HalushkaN. Y. Методичні підходи до аналізу забезпеченості підприємств деревообробної промисловості виробничими запасами //Економічний аналіз. – 2016. – Т. 22. – №. 2. – С. 156-164.
Copyright (c) 2019 П. В. Круш, Ю. В. Орлюк

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua