DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.135512

ВНУТРІШНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

С.В. Салоїд

Анотація


У статті розглянуто внутрішні передумови формування економічної безпеки підприємств машинобудування. Встановлено, що умови функціонування підприємств машинобудівної галузі, які існують сьогодні, обумовлені високим ступенем нестабільності та нестійкості, через вплив загальносвітової економічної кризи. Однією з найважливіших проблем, що стоять перед вітчизняною економікою, є забезпечення стабільного економічного зростання не лише у сировинних галузях, але, перш за все, у провідних галузях промислового комплексу, центром тяжіння якого виступає машинобудівна галузь. Саме машинобудування визначає соціально-економічний і техніко-технологічний рівень розвитку держави, конкурентоспроможність його виробництв. Для сучасних українських машинобудівних підприємств важливим є ефективне функціонування та підтримання на високому рівні конкурентоспроможності, що забезпечить належний рівень його економічної безпеки.

Встановлено, що критично високий темп падіння машинобудування негативно впливає на темпи розвитку національної економіки, оскільки вони забезпечують її конкурентоспроможність на зовнішньому ринку та стабілізують внутрішні процеси шляхом використання значної частки працездатного населення.

У статті проаналізовано становище галузі в розрізі основних структурних складових економічної безпеки для визначення безпечності стану діяльності машинобудівних підприємств України. Обґрунтовано, що найвідчутнішим фактором впливу на фінансові результати промислових підприємств була фінансова криза. З метою оцінювання рівня прибутковості підприємств машинобудівної промисловості досліджено динаміку показників рентабельності операційної діяльності підприємств машинобудування.

В результаті проведеного аналізу внутрішніх передумов формуванні економічної безпеки підприємств машинобудування встановлено, що рівень фінансової безпеки галузі є низьким та потребує змін. Отже, розвиток машинобудівних підприємств супроводжується накопиченням проблем, які негативно на них впливають. Під дією різних факторів розвиток машинобудівної галузі відбувається не прогнозовано, не за планами і програмами, що формуються урядами з урахуванням потреб у промисловій продукції й вимог глобалізації світової економіки. Ситуація погіршується із зменшенням проміжків часу між світовими кризами, які негативно впливають на стан національної економіки України.


Ключові слова


машинобудування; економічна безпека; фінансові результати; експорт; імпорт; основні засоби; інноваційна діяльність;

Повний текст:

PDF

Посилання


Сейсебаєва Н. Г. Проблеми відновлення виробничого потенціалу підприємств

машинобудування. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. Наук. ред. І.

Г. Манцуров. Київ, 2015. Вип. 6 (169). с. 130-133.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL:

http://www.ukrstat.org.ua. (дата звернення: 17.10.2017).

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної

Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році». Київ : НІСД,

928 с.

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання визначення

середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного

рівня на 2017–2021 роки» від 28 грудня 2016 р. № 1056 URL:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1056–2016-%D0%BF (дата звернення: 17.10.2017).

Чупир О. М. Тенденції розвитку машинобудівного комплексу України: сучасний

стан і перспективи. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. № 43. с. 31-38.

Войтко С. В., Анкудович Т. Є. , Афанасьєва Л. В. Динамічне моделювання

складових інноваційної стратегії підприємств машинобудування у забезпеченні сталого

розвитку. Вісник Черкаського університету ім. Богдана Хмельницького. Серія: Економічні

науки. Черкаси: Видав. відділ ЧНУ, 2012. № 33 (246). с. 3 - 9.

Борейко В. Загроза діяльності збиткових підприємств для економіки України.

Розвиток національної економіки: методологія та практика: Матеріали міжнародної

науково-практичної конференції 15-16 квітня 2014 року, проведеної на базі ДВНЗ

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ.

Тернопіль: Крок, 2014. 285 с. С. 55-57.

Шкарлет С. М. Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект:

монографія. Київ : Книжкове видавництво НАУ, 2007. 436 с.

Афанасьєв, Б. В. Економіка підприємств машинобудування України: сучасний стан

та перспективи розвитку. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія

«Економічні науки», 2014. Вип. 8. Ч. 7. с. 71-74.
Copyright (c) 2019 С.В. Салоїд

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua