DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.136791

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

О. Покрас

Анотація


Проаналізовано загальні проблеми конкурентоспроможності високотехнологічних підприємств (зокрема, підприємств приладобудування), що існують на рівні країни та вирішуються за допомогою активного впровадження стратегії розвитку на національному рівні. Основними проблемними аспектами, що заважають побудові сильної галузі приладобудування, є: нестабільна економічна ситуація, незадовільна політикоекономічна обстановка, недотримання конституційного принципу верховенства права, високий рівень корупції, несправедливий розподіл податкового навантаження, еміграції висококваліфікованих кадрів (або проблема «відтоку мізків»), несприятливий інвестиційний клімат, валютна нестабільність, інші обмеження. З використанням ромбу національних переваг М. Портера знайдено групи факторів для проведення дослідження, зокрема: людські ресурси, природні ресурси, фінансові ресурси, технології, інфраструктура. Відповідно, до кожного фактору сформульовано ряд проблемних питань, що потребують нагального вирішення для підвищення рівня конкурентоспроможності приладобудівних підприємств. Проблемними питаннями на рівні людських ресурсів є: низький рівень життя та заробітних плат, корупція на всіх рівнях, низькоякісне медичне обслуговування, високий рівень безробіття, політична нестабільність, наявність альтернативи у вигляді роботи у іноземних корпораціях з порівняно вищим рівнем заробітної плати. Проблемами природних ресурсів є несприятлива військово-політична ситуація, використання природних ресурсів з порушенням правил і норм, а також положень чинного природоохоронного законодавства, різке підвищення тарифів на теплота електроенергію, закупівля ключових ресурсів за нераціонально високими тарифами порівняно можливих альтернатив умов. Проблемами на рівні фінансових ресурсів: відсутність власного фінансування на підприємствах, порівняно великі банківські відсотки, несприятливий інвестиційний клімат в Україні. Проблемами, що пов’язані з науковим потенціалом, є недостатнє фінансування наукової діяльності, еміграція висококваліфікованих кадрів з України. На рівні підприємств ключовими проблемами є: ускладнене ведення бізнесу, невиправдано високі податки, виведення коштів в офшорні зони, корумпованість державних органів, тиск з боку державних органів, низький рівень економічної свободи, валютна нестабільність, відсутність підтримки вітчизняного виробника з боку українських споживачів і державних замовників, політична та економічна нестабільність, слабка системи захисту прав власності. У межах дослідження надано шляхи вирішення проблем за допомогою дій на рівні країни та на рівні підприємств.


Ключові слова


приладобудування; конкурентоспроможність високотехнологічних підприємств;

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Beleckaya, I. I. (2004), Konkurentosposobnost' v ee sovremennoj traktovke

[Competitiveness in its modern interpretation]. Kiev: Current issues of economics, pp. 81-

Hryn'ko T. (2004), Faktory konkurentospromozhnosti pidpryyemstv [Competitiveness

factors of enterprises]. Кiev: Derzhava ta rehiony, Iss. 2, pp. 50−53.

Nyemtsov, V. D. Dovgan’ L. E. (2002), Stratehichnyy menedzhment [Strategic

management]. Кiev: LLC UPPK ExOb, 560 p.

Piddubnyy, I. O., Piddubna A. I. (2004), Upravlinnya mizhnarodnoyu

konkurentospromozhnistyu pidpryyemstva [Management of the international

competitiveness of the enterprise]. Kharkiv: Simon Kuznets Kharkiv National University

of Economics, 264 p.

Porter M. (2001), Konkurentsyya [Competetiveness]. Мoscow: Vyl'yams, 495 p.

Synytsya, S. M., Hryniv, L. V., Krupa, О. M. (2010), Upravlinnya

konkurentospromozhnistyu pidpryyemstv [Management of the international

competitiveness of enterprises]. Ivano-Franivsk: Publishing House of the Precarpathian

National University named after Vasyl Stefanyk, 408 p.

Fathutdinov, R.A. (2004), Upravlenie konkurentosposobnost'yu organizacii [Management

of competitiveness of the organization]. Мoscow: EHksmo, 544 p.

Mirens'kyy, I. H. (2007), Osnovy tekhnolohiyi mashynobuduvannya [Basis of technology

of mechanical engineering]. Kharkiv: Kharkiv National Academy of Municipal Economy,

pp.11-33.

Korol', K. V. (2015), Haluzevi osoblyvosti mashynobudivnykh pidpryyemstv dlya

orhanizatsiyi obliku vytrat [Branch peculiarities of machine-building enterprises for the

organization of cost accounting]. Dnipro: Ekonomichnyy prostir, Iss. 95, pp. 201-209.

Karachyna, N. P. (2009), Mashynobuduvannya Ukrayiny: suchasnyy stan,

tendentsiyi ta perspektyvy rozvytku za umov ekonomichnoyi kryzy [Machine-building in

Ukraine: the current state, trends and prospects of development in the conditions of the

economic crisis]. Lviv: Vydavnytstvo Natsional'noho universytetu «L'vivs'ka

politekhnika», Iss. 647, pp. 64–70.

Zanora, V. O. (2012), Stan pidpryyemstv mashynobudivnoyi haluzi Ukrayiny [The

state of the enterprises of the machine-building industry of Ukraine]. Bila Tserkva: Stalyy

rozvytok ekonomiky, pp. 37–41

Chupyr O. M. (2013), Tendentsiyi rozvytku mashynobudivnoho kompleksu

Ukrayiny: suchasnyy stan i perspektyvy [Trends of development of machine-building

complex of Ukraine: current state and prospects]. Kharkiv: Visnyk ekonomiky transportu i

promyslovosti, Iss. 43, pp. 100-103.

Aleksandrova, I. Ye., Annyenkova N. H., Byesov L. M. (2009), Narys istoriyi

pryladobuduvannya Ukrayiny: evolyutsiya, suchasnyy stan: monografiia [Essay on the

history of instrument-making in Ukraine: evolution, modern state: monograph]. Kharkiv:

NTU „KhPI”, 212 p.

Bespalyuk, Kh. M. (2011), Sposoby aktyvizatsiyi innovatsiynoyi diyal'nosti

pryladobudivnykh pidpryyemstv [Ways of activating innovation activity of instrumentmaking enterprises]. Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, pp. 122–123.

Bezverkhyy, K. V. (2011), Orhanizatsiyno-tekhnolohichni osoblyvosti diyal'nosti

pidpryyemstv pryladobuduvannya ta yikh vplyv na pobudovu obliku ta kontrolyu

nepryamykh vytrat [Organizational and technological peculiarities of activity of

instrument engineering companies and their influence on formation of accounting and

control of indirect expenses]. Zhytomyr: The Journal of Zhytomyr State Technological

University. Series: Economics, vol. 58, Iss. 4., pp. 31-36.

Pokras O. S., (2017), Analysis of the Ukrainian instrument-making industry

international competitiveness using Porter’s Diamond. Kharkiv: Technology audit and

production reserves, Iss. 4/5(36), 31-36 pp.

The World Bank (2017), Electronic Resources: finding resources by subject

[Online], available at: http://data.worldbank.org.

The Fund of Peace (2017), Electronic Resources: finding resources by subject

[Online], available at: http://fundforpeace.org/fsi/.

Kyrychenko, V. M., Kurakin, O. M. (2010), Teoriya derzhavy i prava: modul'nyy

kurs.: navch. Posibnyk [Theory of state and law: modular course .: teach. manual]. Кiev:

Tsentr navchal'noyi literatury, 264 p.

Transparency International (2016), Electronic Resources: finding resources by

subject [Online], available at: https://www.transparency.org/

The official site of Biznes Reyestrator [Business Registry] (2017),

Opodatkuvannya FOP v 2017 roci [Taxation of individual entrepreneur in 2017], available

at: http://регистрация-ооо.com.ua/ua/новини/оподаткування-фоп-в-2017-році.

State Statistics Service of Ukraine (2017), Electronic Resources: finding resources

by subject [Online], available at: http://www.ukrstat.gov.ua.

The official site of Ministry of Economic and Trade of Ukraine (2017), Strategy for

the development of high-tech industries by 2025, available at: http://www.me.gov.ua.

The official site of Ministry of Finance of Ukraine (2017), Srednyaya zarabotnaya

plata [Average wage], available at: https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/.

Institute of statistics (2017), Electronic Resources: finding resources by subject

[Online], available at: http://www.instat.gov.al/al/home.aspx.

The official site of Sylna Ukraina (2017), Taryfy dlya naselennya na

elektroenerhiyu v 2017 rotsi v Ukrayini [Tariffs for population for electricity in 2017 in

Ukraine], available at: http://sylnaukraina.com.ua/finansy/tarifu/tarifi-dlya-naselennya-naelektroenergiyu-v-2017-roci-v-ukra%D1%97ni.html

[Official website]. – Access mode: http://www.instat.gov.al/al/home.aspx

The official site of Ministry of Economic and Trade of Ukraine (2017), Serednya

mytna vartist' importnoho pryrodnoho hazu, shcho sklalasya u protsesi yoho mytnoho

oformlennya pid chas vvezennya na terytoriyu Ukrayiny (z 01.11.2017 po 30.11.2017)

[The average customs value of imported natural gas in the course of its customs clearance

during the import into the territory of Ukraine (from 01.11.2017 to 30.11.2017)], available

at: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c0726dc4-e017-42ad-88ff71f41302c940&title=SeredniaMitnaVartistImportnogoPrirodnogoGazuSchoSklalasiaUProtsesiYogoMitnogoOformlenniaPidChasVvezenniaNaTeritoriiuUkrainiz01-11-2017-Po30-11-2017.

The official site of Naftogaz Ukraina (2017), Taryfy dlya naselennya na

elektroenerhiyu v 2017 rotsi v Ukrayini [Tariffs for population for electricity in 2017 in

Ukraine], available at:

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/4D50A380B0969658C2257F7F0056E388

?OpenDocument.

Eurostat (2017), Electronic Resources: finding resources by subject [Online],

available at: http://ec.europa.eu/eurostat/.

Voytko, S. V., Pokras, O. S. (2015), Hlobal'na konkurentospromozhnist'

krayin u vymirakh lyuds'koho rozvytku, innovatsiyoho potentsialu ta staloho rozvytku

[Global competitiveness of countries in terms of human development, innovation potential

and sustainable development], available at:

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2015/63.pdf.
Copyright (c) 2019 О. Покрас

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua