DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.17.2020.216327

ВПЛИВ ОПОДАТКУВАННЯ НА РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

Я. І. Глущенко, Т. Є. Моісеєнко, Н. О. Черненко

Анотація


Проведене у статті дослідження обумовлене актуальністю вивчення процесів трудової міграції, оскільки саме зазначений процес є вагомим фактором впливу на рівень соціального та економічного розвитку держави. Без належного рівня удосконалення економічної, податкової та соціальної політики наслідки міграційних процесів можуть негативно відобразитись на рівні розвитку країни. Особливі риси міграційного процесу, а також чинники пов’язані з ним потребують постійного детального вивчення та контролю. У статті запропоновано новий підхід до теоретичного обґрунтування та вирішення питань трудової міграції, що ґрунтується на встановленні взаємозв'язку між рівнем податкового навантаження країни, а саме таких податків, як: податок на дохід населення та єдиний соціальний внесок  та кількістю її трудових мігрантів. Для реалізації дослідження обрано дві групи країн, що є найбільше і найменше привабливими для трудової міграції українців. Результати зазначеної взаємозалежності проілюстровані у вигляді математичної моделі, яка зображена у формі регресії та коефіцієнту апроксимації для прогнозування чисельності мігрантів від показника податкового навантаження. Застосування запропонованої у статті моделі обумовлене необхідністю пошуку оптимальних шляхів зменшення негативного впливу процесів міжнародної трудової міграції на рівень економічного та соціального розвитку країни. У статті також визначено перелік залежних від іммігрантів секторів та приділено увагу наслідкам функціонування процесу міграції, а саме її позитивному впливу. Авторами виокремлено перелік намірів, що спонукають громадян до праці за межами Батьківщини, а також встановлено основні фактори, що мають суттєвий вплив на характер трудової міграції. Проведене дослідження дозволило авторам зробити припущення про активний характер міграційного руху населення в Україні, а також зростання  масштабів зовнішньої трудової міграції та формування потоків вимушеної міграції, що є характерними рисами п’ятої хвилі еміграції. Матеріал статті охоплює і перелік основних проблем щодо регулювання міграції, які уповільнюють процес співробітництва між Україною та країнами ЄС та мають негативні соціально-економічні наслідки.


Ключові слова


міжнародна міграція, трудові ресурси, регулювання міграційних потоків, міграційний потік, податкове навантаження

Повний текст:

PDF

Посилання


Аналітична записка. Скільки українців поїхало за кордон і що державі з цим робити URL: https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Migration-note.pdf (дата звернення 02.06.2019)

Ангелко І. Соціально-економічні наслідки міжнародної міграції робочої сили на добробут населення України. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2014. № 4. С. 65–72.

Демьяненко К.О., Кримова М.О. Наслідки та причини активізації трудової міграції в Україні. Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. 2018. №10. С. 175-179.

Дубовий О.Ф. Феномен сучасної української трудової міграції та його соціально-економічні наслідки. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2011. №8. С. 368–372.

Звіт щодо методології, організації проведення та результатів вибіркового модульного дослідження з питань трудової міграції в Україні. Міжнародна організація праці, Державна служба статистики України URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/europe/rogeneva/srobudapest/documents/publication/wcms_244746.pdf. (дата звернення 30.05.2019)

Зовнішні трудові міграції населення України : монографія / за наук. ред. Е. Лібанової, О. Позняка. Київ: РВПС України, 2002. 104 с.

Ионцев В. Каменский А. Международная миграция населения в России. Международная миграция: молодежный выпуск / за ред. В.А. Ионцев. Москва, 2005. № 13. С. 10–11.

Корчемаха Е. На работу за рубеж. Как гастарбайтеры меняют экономику Украины и мира URL: https://www.unian.net/economics/finance/10061717-na-rabotu-za-rubezh-kak-gastarbaytery-menyayut-ekonomiku-ukrainy-i-mira.html (дата звернення 31.05.2019)

Курунова Ю.О. Міжнародна міграція робочої сили як чинник економічного розвитку країн (на прикладі міграційних потоків між ЄС і Україною): дис. канд. екон. наук: 08.00.02. Одеса, 2015. 172 с.

Перерахунок даних щодо приватних грошових переказів в Україну за 2015 – 2017 роки. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=66364144 (дата звернення 02.06.2019)

Пробоїв О. А. Напрями подолання міграційної кризи в країнах ЄС і врегулювання потоків нелегальної міграції [Електронний ресурс]: Економіка і суспільство. 2017. Вип. 8 URL: http://economyandsociety.in.ua/ journal/8_ukr/15.pdf (дата звернення 30.05.2019)

Castles S., Miller M. J. The age of migration: International population movements in the Modern World. L; Basingstone: Macmillan, 1993. London. 306 p.

Guardia N. D. Labour Migration Patterns in Europe: Recent Trends, Future Challenges. European Commission. DirectorateGeneral for Economic and Financial Affairs. 2006. № 256. 52 p.

Massey D. S. Patterns and Processes of International Migration in the 21st Century . USA : University of Pennsylvania. 2003. 42 p.

Nyberg Sorensen N. The development dimension of Migrants Transfers. Danish Institute for International Studies. Copenhagen, 2005. P. 6.

Solimano A. Globalization, history and international migration: a view from Latin America. Commission on the Social Dimension of Globalization, Policy Integration Department, 2004. Paper № 37. 33 р.

International migrant stock: The 2017 revision. Total international migrant stock / International Organization for migration. URL: http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/index.asp.(accessed 25 March 2019).

Tax revenue / The World Bank (2014). URL: https://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS (accessed 25.02.2020).
Copyright (c) 2021 Я. І. Глущенко, Т. Є. Моісеєнко, Н. О. Черненко

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua