DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80102

ПРОБЛЕМИ І НАСЛІДКИ ВЗАЄМОДІЇ КРАЇН В ПРОЦЕСІ ВІДТВОРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА

С. О. Тульчинська, А. О. Мілай

Анотація


Запропоновано методологічний підхід до аналізу причин і наслідків існування сучасної моделі економіки пропозиції і перевиробництва на основі дослідження економічної природи і ролі фінансового сектора економіки в процесі відтворення виробництва та визначення основних чинників дефіциту торгівельного балансу розвинутих країн, безробіття, дефляції і економічної кризи.

У статті розглядаються форми взаємодії між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються, виходячи з того, що вони належать до контурів відтворення з різним рівнем розвитку системи розподілу праці. Доведено, що особливості відтворення виробництва і споживання визначають систему економічних інтересів країн та певні наслідки торгово-економічної взаємодії. Встановлено, що наслідки торгівельної форми взаємодії для країн залежать від рівня розвитку системи розподілу праці. Для країни з менш розвинутою системою розподілу праці та з більш високими витратами праці на одиницю продукції така форма взаємодії веде до утворення монокультурного типу виробництва. Країна, яка належить до розвинутої системи техніко-економічного відтворення і валюта якою постійно використовується в міжнародних розрахунках буде мати від’ємне торгівельне сальдо та зростаючий державний борг. Проаналізовано наслідки взаємодії двох контурів відтворення інвестиційного типу з різним рівнем розвитку системи розподілу праці. Доведено, що інвестиційна форма взаємодії країн з різним рівнем розвитку системи розподілу праці призводить до порушення балансу виробництва і споживання, скороченню рівня доходів, а, отже, і споживання в системі розвинутого контуру відтворення, появи безробіття і економічної кризи.

Ключові слова


відтворення; розподіл праці; продуктивність праці; робоча сила; розвиток; торгівельний баланс; економічні відносини; товари; фінанси; інвестиції; розвинуті країни; країни, що розвиваються

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойкова М. Корінні причини фінансово-економічних криз капіталізму і правові шляхи їх усунення / М. Бойкова // Віче. Ч. І. – 2012. – №10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/3121/

Гнатишин М. Динаміка ліберелізаційних процесів у світовій торгівлі / М. Гнатишин / Схід. – 2010. – № 2 (102). – С. 50-54. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.nbuv.gov.ua

Горянська Т. В. Сучасні тенденції розвитку міжнародних торговельно-економічних відносин / Т. В. Горянська // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – №1. – С. 51–58.

Гэлбрейт Дж. К. Великий крах 1929 года / Дж. К. Гэлбрейт // Пер. с англ. Борич С. Э. – Минск : «Попурри», 2009. – 256 с.

Іващук І. О. Міжнародна торгівля у вирішенні глобальних проблем економічного розвитку країн / І. О. Іващук // Наукові записки. – Серія: Економіка. – 2011.– Вип. 16. – С. 350–359.

Кейнс Дж .М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж .М. Кейнс // Пер. проф. Любимова Н. Н. – М. : ГелиосАРВ, 2012. – 352 с.

Кравчук Н. Я. Фінансові детермінанти поглиблення асиметрій глобального розвитку / Н. Я. Кравчук // Наукові записки. – Серія: Економіка. – 2010.– Вип. 15. – С. 346–356.

Макогон Ю. В. Зовнішньоекономічні зв’язки України і залучення інвестицій / Ю. В. Макогон // Стратегічні пріоритети. – 2008. – №3. – С. 208–218.

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии / К. Маркс. Т. I, кн. I. Процесс производства капитала. – М. : Политиздат, 1978. – 891 c.

Мизес Л. Человеческая деятельность: Трактат по экономической теории / Л. Мизес. – М. : Экономика, 2000. – 878 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://financepro.ru/economy/7567-ljudvig-fon-mizes.-chelovecheskaja-dejatelnost.html

Милль Дж. С. Основы политической экономии / Дж. С. Милль: Пер. с англ. – М. : Прогресс, 1980. – 496 с.

Мілай А. О. Особливості та наслідки проведення грошово-кредитної політики ФРС США в умовах світової економічної кризи / А. О. Мілай // Економічний вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. праць. – К.: ВПК «Політехніка» – 2014. – №11. – С. 91 – 96.

Рикардо Д. Начало политической єкономии и налогового обложения / Д. Рикардо // Соч. в 3-х томах, Т.1. – М.: Госполитиздат, 1955. – 385 с.

Робинсон Дж. В. Экономическая теория несовершенной конкуренции / Дж. В. Робинсон: Пер. с англ. – М. : Прогресс, 1986. – 471 с.

Стиглиц Дж. Крутое пике / Дж. Стиглиц Дж. – М.: Эксмо, 2011. – 510 с.

Тивончук О. І. Проблеми економіки та управління / І. О. Тивончук, П. І. Стецюк // Фінансові кризи: аналіз причин та механізмів їх прояву// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – № 698 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/10914/1/16.pdf ‎

Тхор О. С. Теоретичні аспекти моделювання виникнення світових економічних криз / О. С. Тхор, С. О. Тхор, М. С. Кроленко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В.Даля. – 2010. – №11 (153) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://snu.edu.ua/visniksnu/archive.php

Хаєк Ф. Частные деньги / Ф. Хаєк. – М. : Институт национальной модели экономики, 1996. – 118 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: tristan.biz.ua/shared/files/file/fridrihhaekchastniedengi.pdf

Швайка М. Світова фінансова криза та шляхи її подолання / М. Швайка, А. Пельо // Віче. – 2011. – №6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/2477/

Шумпетер Й. А. Капитализм, социализм и демократия / Й. А. Шумпетер : Пер. с англ. – М. : Экономика, 1995. – 540 с.

Энгдаль У. Ф. Боги денег: Уолл-стрит и смерть Американского века / У. Ф. Энгдаль. – СПб. : Гелион-Плюс, – 2011. – 452 с.
Copyright (c) 2019 С. О. Тульчинська, А. О. Мілай

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua