DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80636

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

А. І. Омельченко

Анотація


Функціонування вітчизняних промислових підприємств визначається господарсько-економічними умовами, сприятливість чи несприятливість яких визначається рівнем невизначеності зовнішнього середовища. Тому діяльність підприємств повинна спрямовуватись не лише на виживання в умовах конкуренції, але й на процес безперервного та ефективного розвитку. Технологічний розвиток в цьому випадку стає важливим процесом, спрямованим на вирішення зазначених завдань. Ціллю статті є дослідження проблем та шляхів техніко-технологічного розвитку промислових підприємств. У статті проаналізовано динаміку впровадження техніко-технологічних інновацій на вітчизняних промислових підприємствах та розглянуто фактори, які перешкоджають впровадженню прогресивних технологій. В результаті проведених досліджень авторами визначено ефективні заходи щодо успішного техніко-технологічного розвитку, запропоновано дієву систему показників для комплексної оцінки технологічного потенціалу підприємства.

Проаналізувавши соціально-економічну, політичну та екологічну ситуацію в країні, зроблено висновок, що найефективнішими умовами технологічного розвитку в сучасних умовах буде екологічно-спрямований розвиток. Це дозволить підприємствам забезпечити соціальну активність та економічну ефективність.

Ключові слова


техніко-технологічний розвиток; технологічні інновації; технологічний потенціал; екологічність; еко-інновації; екологічно спрямований розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Федулова Л. І. Стратегія технологічного розвитку: мікроекономічний підхід [Електронний ресурс] / Л. І. Федулова // Проблеми економіки та управління. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – 2008. – Режим доступу до ресурсу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1398.

Шевлюга О. Г. Дослідження впливу технологічних інновацій на ринок технологій і розвиток підприємства [Електронний ресурс] / О. Г. Шевлюга, О. М. Олефіренко // Вісник СумДУ. Серія «Маркетинг і менеджмент інновацій» №4.. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Статистичний збірник [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Гонтарева І. В. Оцінка потенціалу техніко-технологічної бази промислового підприємства [Електронний ресурс] / І. В. Гонтарева // Вісник СумДУ. Серія «Економіка» №4. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF/VSU_ekon_2011_4_20.pdf.

Рачинська Г. В. Оцінювання рівня технологічного розвитку [Електронний ресурс] / Г. В. Рачинська, Л. С. Лісовська // Національний університет «Львівська політехніка» кафедра менеджменту організацій – Режим доступу до ресурсу: Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/11116/1/40.pdf.

Лощина Л. В. Комплексна оцінка інноваційного потенціалу підприємства: теоретико-методичні підходи [Електронний ресурс] / Л. В. Лощина, В. М. Мілашенко // м. Суми, Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України. – 2004. – Режим доступу до ресурсу: http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/1234/1/comprehensive%20assessment%20of%20the%20innovation.pdf.

Прокопенко О. В. Організаційно-економічний механізм управління екологічно спрямованим інноваційним розвитком [Електронний ресурс] / О. В. Прокопенко, Т. В. Касьяненко // Вісник СумДУ. Серія «Економіка» – Режим доступу до ресурсу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/16112/1/mehanizm.pdf.

Хобта В. М. Оцінка екологічних аспектів діяльності машинобудівного підприємства [Електронний ресурс] / В. М. Хобта, О. Ю. Руднєва // ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» – Режим доступу до ресурсу: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/3783/1/s4_04_hobta.pdf

Мала Н. Т. Економічний розвиток підприємства: планування та моделювання [Електронний ресурс] / Н. Т. Мала, О. В. Грабельська // Національний університет «Львівська політехніка». – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/17259/1/5-22-28.pdf.

Офіційний сайт проекту «WASTEred» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.wastered.eu/.

Офіційний сайт органу екологічної сертифікації та маркування [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.ecolabel.org.ua/.

Маслюківська О. П. Концепція зеленого офісу: рекомендації для організацій щодо екологічно дружнього ставлення до навколишнього середовища / О. П. Маслюківська, Н. І. Шульга. – Київ: Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ, 2007. – (ISBN 978-966-8767-67-8).
Copyright (c) 2019 А. І. Омельченко

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua