DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108676

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИДАВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

А. Д. Кухарук, Ю. О. Гавриш, Д. Д. Змітрович

Анотація


Статтю присвячено розвитку наукових положень щодо вибору методу оцінювання конкурентоспроможності видавничих підприємств з урахуванням специфіки їх діяльності. Надано порівняльну характеристику методам оцінювання, наявним у науковій літературі. Визначено можливість застосування проаналізованих методів для оцінювання діяльності видавничих підприємств з урахуванням особливостей релевантного ринку. Сформульовано рекомендації щодо вибору критеріїв конкурентоспроможності видавництв в умовах зростання ринку цифрових товарів-замінників. Конкретизовано резерви удосконалення комплексного підходу до аналізу конкурентного потенціалу суб’єктів господарювання, предмет операційної діяльності яких не може бути достовірно кількісно оцінений. Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що їх застосування у діяльності видавничих компаній сприяє удосконаленню процесу автоматизованого оцінювання їх конкурентоспроможності та ухваленню більш обґрунтованих управлінських рішень щодо вибору та реалізації конкурентних стратегій.

Ключові слова


конкурентоспроможність підприємства; видавниче підприємство; видавнича продукція; методи оцінювання конкурентоспроможності; критерії конкурентоспроможності; конкурентний потенціал; конкурентна позиція

Повний текст:

PDF

Посилання


Diaz-Chao A. The competitiveness of small network-firm: A practical tool / A. Diaz-Chao, J. Sainz-Gonzаlez, J. Torrent-Sellens // Journal of Business Research. – 2016. - Vol. 69. – Is. 5. – P. 1769–1774.

KonSi Dата Еnvelopment Analysis for Benchmarking [Електронний ресурс]. – Офіційний сайт компанії «КОНСИ». – URL : http://www.marketing-soft.ru/

Блонська В. І. Порівняльна характеристика методів оцінки конкурентоспроможності продукції / В. І. Блонська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – № 20.15. – С. 115–120.

Видання. Основні види [Текст] : ДСТУ 3017-95 / Розроб. І. В. Лупандін, Т. В. Пучкова, Г. М. Пліса. - Вид. офіц. – Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України № 58 від 23 лютого 1995 р. - Київ : Держспоживстандарт України, 1995. – 34 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).

Добрянська Н. А. Суть та значення методу бенчмаркінгу відносно оцінки конкурентоспроможності підприємства / Н. А. Добрянська, О. М. Попович, М. О. Варгатюк // Аргосвіт. – 2016. – № 11. – С. 3 – 6.

Іванова М. І. Уніфікація методології оцінювання конкурентоспроможності / М. І. Іванова, Є. Є. Єгорцева, Я. Ю. Мироненко // Траєкторія науки: електрон. наук. журн. – 2016. – № 5 (10). – Т. 2. – [Електронний ресурс]. – URL: http://journals.uran.ua/pathofscience /article/view/72992/68264.

Перерва П. Г. Моделювання стратегічної політики маркетингу конкурентоспроможності на засадах бенчмаркінгу / П. Г. Перерва, Н. П. Ткачова // Економічні науки : зб. наук. пр. Сер. : Економіка та менеджмент. – 2012. – Вип. 9 (34). – Ч. 2. – С. 10 – 23.

Про видавничу справу: Закон України від 5 черв. 1997 р. № 318/97-ВР [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – (Бібліотека офіційних видань). – К., 1997. – № 32. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/318/97-%D0%B2%D1%80/page

Хамініч С. Ю. Методика інтегральної оцінки рівня конкурентоспроможності промислового підприємства // Економіст. – 2006. – № 10. – С. 59 – 61.

Яцура В. В. Аналіз методів оцінки конкурентоспроможності підприємств / В. В. Яцура, М. В. Замроз // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – № 2. – 2011. – C. 45–53.
Copyright (c) 2019 А. Д. Кухарук, Ю. О. Гавриш, Д. Д. Змітрович

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua