ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

І. Д. Фартушний, К. М. Пузирна

Анотація


У сучасних складних економіко-політичних умовах для ефективного функціонування підприємства важливим є визначення стратегії управління підприємством заради попередження економічних втрат. Особливо гостро постає питання максимізації прибутку при мінімальних інвестиціях у виробництво. Особливо проблемною галуззю промислового комплексу України є легка промисловість, оскільки в останні роки її частка у загальній промисловості України скоротилася і нині, за статистичними даними, становить менше 1%. [17] У цій статті розглядається питання моніторингу виробничої діяльності швейного підприємства за допомогою математичного моделювання. Досліджуване підприємство займається виробництвом за двома технологіями. Було визначено основні параметри виробничих функцій, щоб по кожній з двох інвестувати в основні види ресурсів (праця та капітал) задля максимізації накопиченого прибутку підприємства, а також запропоновано методи чисельного розв’язання цієї задачі. Модель може бути застосована до будь-якого швейного підприємства, що виробляє продукцію за неоднорідними технологіями.


Ключові слова


підприємство легкої промисловості; оптимальне керування; принцип максимуму Понтрягіна; праця; капітал.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аптекар С. С. Інвестиційне середовище легкої промисловості / С. С. Аптекар, Ю. В. Нефьодова. - Донецьк : Донбас, 2014. - 191 c.

Бєляєва Н. С. Сумісна оптимізація виробничої програми та витрат на виробництво продукції підприємствами швейної промисловості / Н. С. Бєляєва. // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – 2014. – №2 (1). – С. 56-59.

Васьків О. М. Економіко-математичне моделювання витрат ресурсів на виготовлення продукції підприємство легкої промисловості / О. М. Васьків. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.2. – С. 290-296.

Гречан А. П. Інноваційний розвиток легкої промисловості України / А. П. Гречан. - Київ, 2004. - 267 c.

Євсєєва Г. В. Формування логістичної системи на підприємствах легкої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (легка промисловість)" / Євсєєва Галина Володимирівна – Київ, 2007. – 24 с.

Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория / М. Интрилигатор. – : Айрис-пресс, 2002. – 576 c.

Кузнецов Ю. А. Применение систем компьютерной математики в задачах оптимального управления экономическими системами / Ю. А. Кузнецов, А. В. Семенов. – Нижний Новгород : 2007. – 98 c.

Лагоша Б. А. Оптимальное управление в экономике: теория и приложения: учеб. пособие / Б. А. Лагоша, Т. Г. Апалькова. – М. : Финансы и статистика, 2008. – 224 c.

Наумова Л. М. Стратегія і механізми розвитку підприємств легкої промисловості: науково-практичний аспект / Наумова Л. М. - Херсон : Грінь Д. С., 2013. - 422 с.

Охорзин В. А. Оптимизация экономических систем. Примеры и алгоритмы в среде Mathcad / В. А. Охорзин. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 144 c.

Охріменко М. Г. Методи дослідження операцій / М. Г. Охріменко, І. Ю. Дзюбан. – Київ : Політехніка, 2005. – 108 c.

Перестюк М.О. Сучасний економічний аналіз. Макроекономіка / М.О. Перестюк, О.І. Пономаренко, В.М. Бурим – Київ: Вища школа, 2004. – 207 с.

Повідайчик М. М. Особливості стратегічного планування виробничої програми підприємства легкої промисловості в умовах невизначеності / М. М. Повідайчик. // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2014. – №1 (42). – С. 59-63.

Понтрягин Л.С. Математическая теория оптимальных процессов / Л.С. Понтрягин М., В.Г. Болтянський, Р.В. Гамкрелидзе, Е.Ф. Мищенко, М: Наука, 1976. – 391 с.

Шерстенников Ю. В. Динамическая модель развития малого предприятия с мультипликативной производственной функцией Кобба-Дугласа / Ю. В. Шерстенников. // Актуальні проблеми екноміки. – 2008. – №1 (79). – С. 228-234.

Шиндирук І. П. Економіко-математичне моделювання та оптимізація структури капіталу підприємств / І. П. Шиндирук. // Фінанси України. – 2012. – №2. – С. 111-120.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/, вільний. – Загол. з екрану.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108705

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 І. Д. Фартушний, К. М. Пузирна

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua