DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108707

“ENVIRONMENTAL ECONOMICS”- СУЧАСНИЙ КОНЦЕПТ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

М. М. Климчук

Анотація


В статті розглянуто основні теоретико-методичні засади концепту «environmental economics», коеволюційного підходу в управлінні енергозбереженням, що передбачає  синергію та розвиток усіх компонент цієї системи. Запропонована концептуальна модель управління енергозбереженням підприємств будівельного комплексу, як система цілей та принципів, що ґрунтується на засадах концепції інвайроментальної економіки й надає можливість реалізації заходів енергозбереження на підприємствах. Надано пропозиції щодо структурності організаційно-економічного механізму управління енергозбереженням на підприємствах, яка містить низку механізмів інформаційно-аналітичного, інфраструктурного, організаційного та нормативно-правового забезпечення, а також механізми монетаризації субсидій/пільг, фінансування упровадження заходів енергозбереження, реалізації політики енергоефективності, мотивації енергозбереження, «Passive house», «Green Lease», енергоаудиту, енергоменедждменту, енергетичної сертифікації будівель та економічний механізм енергозбереження.


Ключові слова


«Passive house»; «Green Lease»; «environmental economics»; управління; енергозбереження

Повний текст:

PDF

Посилання


Амоша А. Экономические подходы к эффективному использованию энергетических ресурсов / А. Амоша, В. Федоренко, Н. Белопольский // Економіка та держава. – 2008. – № 1. – С. 4–7.

Багров М.В., Костріков С.В., Черваньов І.Г. До питання формалізації інвайронментального виміру сталого соціально-економічного розвитку суспільства / М.В.Багров, С.В.Костріков, І.Г.Черваньов // Геополитика и Экогеодинамика регионов – 2008. – № 1–2. – С. 5–15.

Войтко С. Системний аналіз енергетичної безпеки країн: аспект використання відновлювальних джерел енергії / С. Войтко // Економічний форум : науковий журнал. – Луцьк : ЛНТУ, 2013. – Вип. 4/2013. – С. 29–34

Про енергозбереження : Закон України від від 01.07.94 № 74/94-ВР. : за станом на 09.05.2015 / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74/94.

Проект «Оновлення Енергетичної стратегії України на період до 2030 р.» // Офіційний веб-сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/article?art_id=222035&cat_id=2

Рєпіна І. М. Генезис результату діяльності підприємства на шляху до інвайроментальної економіки / І.М. Рєпіна // Стратегія економічного розвитку України. - № 36 - (2015)- С. 45-52

Родин С.Н. Идея коэволюции. – Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1991. – 271 с.

Сотник, І. М. Управління ресурсозбереженням: соціо-еколого-економічні аспекти: монографія / І. М. Сотник. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – 499 с.

Ahmed M. Hussen Principles of environmental economics and sustainability: an integrated economic and ecological approach: London [u.a.] : Routledge, 2013 – 417 р.

Daly H.E., Farley J. Ecological Economics: Principles and Applications: Island Press, 2010 – Secodition. – 539 p.
Copyright (c) 2019 М. М. Климчук

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua