DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108710

ВИКОРИСТАННЯ СТОХАСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ЗАОЩАДЛИВОГО ТИПУ НА РИНКУ УКРАЇНИ

В. А. Диба

Анотація


У цій статті проведено аналіз сучасного стану страхового ринку України, зокрема діяльності страхових компаній ощадливого типу. Розглянуто механізм функціонування страхових компаній накопичуваного типу, їх інвестиційної діяльності та процеси взаємодії з клієнтами. Проведено аналіз змін, які відбулися у продовж 2015-2016 років на ринку страхування України.  Для підвищення ефективності процесу прийняття рішень про наявність засобів, які мають виділятися серед потенційних інвестицій, була розроблена багатоступінчаста стохастична модель ефективного управління активами та пасивами страхової компанії ощадливого типу, яка дозволяє керівництву компанії компаніям ефективно управляти інвестиційною діяльністю з урахуванням поточних та майбутніх зобов’язань по страховим полюсам для мінімізації ризиків та для покращення майбутнього добробуту компанії. Загальна ціль моделювання полягає у тому, щоб максимізувати очікуваний чистий прибуток за кожний плановий період за вирахуванням страхових виплат. Багатоступінчаста стохастична модель оптимального управління активами та пасивами страхової компанії дозволяє знаходити оптимальний розподіл отриманого інвестиційного прибутку та  очікуваний баланс для кожного для кожного модельованого періоду, розподіл ймовірностей дефіцитів страхового резерву, а також  стан кожного регулюючого обмеження для кожного типу активів компанії.


Ключові слова


страхування; страховий ринок; моделювання; стохастичне програмування; інвестування; страхування в Україні.

Повний текст:

PDF

Посилання


Беспалова А.Г. Развитие страхового рынка Украины в условиях экономического кризиса / А.Г. Беспалова, Н.В. Югас // Финансы, учет, банки. – 2009. - №1(15). – с.72-77.

Внукова Н.М. Страхование: теория и практика : [учебное пособие] / Н.М. Внукова, Л.В. Временко, В.І. Успаленко. – 2 изд., переделанное та дополненное.– Харьков : Бурун Книга, 2009. – 655 с.

Гавриляк Т.С. Влияние мирового финансового кризиса на страховой рынок Украины / Т.С. Гавриляк // Миколіївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – 2014. - №2. – С. 1034-1037.

Гребенщиков Э.С. Финансовый кризис в мире: последствия и уроки для страхового бизнеса, регуляторов и страхователей / Э.С. Гребенщиков // Финансы. – 2009. – № 3. – С. 53–58.

Гуржій С. Г. Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційний та практичний аспекти / С. Г. Гуржій, О. Л. Копиленко, Я. В. Янушевич та ін. – К. : Парлам. вид-во. 2005. – 216 с.

Дмитров С. О. Моделювання оцінки ризиків використання послуг банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму / С. О. Дмитров, О. В. Меренкова, Л. Г. Левченко // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 1. – С. 54–59.

Офіційний сайт Державної комісії по регулюванню ринку фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dgf.gov.ua

Пікус Р. Фінансова стійкість страхової організації та джерела її забезпечення / Р.Пікус, М. Балицька // ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2016. - №3(180). – С. 6-9.

Статистика страхового ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://forinsurer.com/stat

Тринчук В. Вступ України до СОТ як етап формування страхового ринку відкритого типу / В. Тринчук, С. Дідус // Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми єв-ропейської інтеграції і транскордонного співробітництва». — Луцьк: Вежа. — 2005. — С. 237-241.

Cariño D. R. Concepts, technical issues, and uses of the Russell-Yasuda Kasai financial planning model/ D. R. Cariño, D. H. Myers,// Operations Researc. – 1998. – №46(4). – С.450-462.

Cariño D. R. Formulation of the Russell-Yasuda Kasai financial planning model/ D. R. Cariño, W. T.Ziemba// Operations Research. – 1998. – №46(4). – С. 433-449.
Copyright (c) 2019 В. А. Диба

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua