DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108715

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМІВ РЕФОРМУВАННЯ ОКРЕМИХ СКЛАДОВИХ ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

А. В. Гречко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню змін інституційного механізму оподаткування фізичних та юридичних осіб в Україні. Автором було сформовано поняття «інституційний механізм оподаткування фізичних та юридичних осіб» та здійснено ґрунтовний аналіз змін інститутів оподаткування, що були або мають бути запроваджені у зв’язку з ситуацією, що склалася на сьогоднішній день в Україні (основна увага приділена змінам в оподаткуванні податком на прибуток, ПДВ, податком на доходи фізичних осіб), досліджено місце України в міжнародних рейтингах за податковою складовою, виявлені тенденції в розвитку податкової системи України та надано прогноз її подальшого розташування в міжнародних рейтингах. Розраховано рівень податкового тиску на платників податків в Україні.  За результатами проведеного дослідження автором було систематизовано зміни інститутів оподаткування та проведено їх комплексний аналіз. В результаті, автором було розроблено ряд рекомендацій по підвищенню ефективності реформування податкової системи України.  Таким чином, стаття має практичне значення для розвитку сфери оподаткування і містить вдосконалення теоретичних та практичних розробок в галузі розвитку інституту оподаткування.


Ключові слова


податки; інституційний механізм оподаткування фізичних і юридичних осіб; інститути; податок на прибуток; податок на додану вартість; податок на доходи фізичних осіб.

Повний текст:

PDF

Посилання


Іванов Ю. Б. Функції податків та податкове регулювання / Іванов Ю. Б. // Формування ринкової економіки в Україні: Науковий журнал. – 2009. – № 19. – С. 36 – 43.

Мельник Н. В. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи : монографія / Мельник Н. В., Тарангул Л. Л., Варналій З. С. – К. : Вид-во «Знання України», 2008. – 675 с.

Петрович Й. Проблеми розвитку та шляхи вдосконалення податкової політики України / Петрович Й. // Банківська справа : зб. наук. Праць. – К. – 2008. – № 6. – С. 43 – 49.

Рябушка Л. Б. Бюджетно-податкова політика і в системі регулювання економічного розвитку держави / Л. Б. Рябушка, Д. В. Веремчук // Вісник Сумського державного університету : зб. наук. праць. – Суми : Вид-во СумДУ. – 2008. – № 3. – С. 182-187.

Норт Д. Інституції, інституціональна зміна та функціонування економіки / Норт Д. ; [пер. з англ. І. Дзюб]. – К. : Основи, 2000. – 189 с.

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Норт Д.; Пер. с англ. А. Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б. З. Мильнера. – М. : Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 188 с.

Поланьи К. Экономика как институционально оформленный процесс / Поланьи К. // Экономическая социология. – 2001. – Т. 3. – № 2, – С. 68–73.

Commons J. R. Institutional Economics / Commons J. R. // American Economic Review. – 1931. – V.21. – Р. 648 – 657.

Кеннет Дж. Эрроу Возможности и пределы рынка как механизма распределения ресурсов / Дж. Эрроу Кеннет // Теория и история экономических социальных институтов и систем. – М. – 1993. – С. 59.

Абалкин Л. И. Логика экономического роста / Абалкин Л. И. – М. : Институт экономики РАН, 2002. – 228 с.

Справочник – энциклопедия. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.navoprosotveta.net/14/14_3023.htm

Краткий экономический словарь / [ под ред. А. Н. Азрилиян ] . – М. : Институт новой экономики, 2001. – 1088 с .

Менеджмент персоналу / [ В. М. Данюк , В .М.Петюх, С. О. Цимбалюк та ін. ] ; за заг . ред. В. М. Данюка , В. М. Петюха . – К. : КНЕУ, 2004. – 398с.

Податковий кодекс України. Відомості Верховної Ради України. [Електронний ресурс] : документ 2755-17, редакція від 06.11.2016 року. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.

Рівень економічної свободи України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://edclub.com.ua/analityka/riven-ekonomichnoyi-svobody-ukrayiny

Doing Business (2010 – 2016 роки). - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.doingbusiness.org

Податкові надходження. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cost.ua/budget/revenue/#1

Валовий внутрішній продукт України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://index.minfin.com.ua/index/gdp/

Податковий індекс ЄБА по Україні досяг критичного рівня. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://daily.rbc.ua/ukr/show/nalogovyy-indeks-evropeyskoy-biznes-assotsiatsii-1436422458.html
Copyright (c) 2019 А. В. Гречко

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua