DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108723

МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Ю. С. Раманова, В. Г. Герасимчук

Анотація


В роботі досліджено роль та значення іноземних інвестицій для розвиту економіки країни. З метою визначення ефективності інвестиційної політики на сучасному етапі проаналізовано динаміку та структуру іноземних інвестицій в економіку України за 2011-2015 роки. Визначено основні причини зменшення обсягів інвестицій в економіку України та з’ясовано, що в багатьох секторах української економіки був відзначений спад в інвестиціях. Це зумовлюється тим, що, на сьогоднішній день, політична та економічна ситуація сповільнює ріст інвестиційної діяльності не тільки в державі, але і за її межами.

Проведений аналіз має стати підґрунтям  розробки та впровадження  ефективного організаційно-правового механізму  залучення іноземних інвестицій, який у свою чергу забов’язаний включати законодавчо-правову базу, а також адміністративні структури, методи їх діяльності і використовуваний ними інструментарій залучення ПІІ. Основними складовими комплексного механізму залучення прямих іноземних інвестицій  визначено  інституціонально-правовий, грошово-кредитний, бюджетно-податковий, територіально-організаційний механізми. 


Ключові слова


іноземні інвестиції; механізм залучення; динаміка; структура; інвестиційна політика; проблеми; перспективи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про iнвестицiйну дiяльнiсть» № 1561-ХII вiд 19.11.1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.

Державна служба статистики України : Електронний ресурс. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

Бондаренко О. О. Залучення iноземних iнвестицiй як джерело економiчного зростання [Текст] / О. О. Бондаренко, К. С. Нижник // Вiсник Київського нацiонального унiверситету технологiй та дизайну. – 2014. – № 3 (77). – C. 88-95.

Бюлетень Нацiонального банку України / Нацiональний банк України. – 2014. – № 2 (251). – Лютий. – 217 с.

Коваль Г. Прямi iноземнi iнвестицiї в країнах iз перехiдною економiкою ( на прикладi Польщi) / Г. Коваль // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи. – 2013. – Т. 2. – С. 49-53. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UPmcp_2013_2_14

Пилипiв В. В. Прямi iноземнi iнвестицiї та процеси регiонального вiдтворення / В. В. Пилипiв // Iнвестицiї: практика та досвiд. – 2011. – № 8. – С. 5-7. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2011_8_4

Федоренко В.Г. Iнвестознавство: пiдручник ; 2-ге вид., перероб. / В.Г. Федоренко. - К. : МАУП. - 2012. – 512 с.

Худавердієва В.А. Стратегія залучення іноземних інвестицій у економіку України / В.А. Худавердієва // Фінанси України. – 2014. – № 6 – С. 62-71

Чернишова Л.О. Особливостi залучення та стимулювання iноземного iнвестування в Українi / Л. О. Чернишова, В. В. Сазанова // Бiзнес Iнформ. – 2016. – №4. – С. 87-90
Copyright (c) 2019 Ю. С. Раманова, В. Г. Герасимчук

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua