DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108724

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

М. О. Кравченко, Р. Д. Уваровський

Анотація


Стаття присвячена дослідженню стану розвитку та ефективності організації інноваційної діяльності вітчизняних підприємств машинобудівного комплексу. Зроблено висновок про стратегічну невідповідність результатів інноваційної діяльності потребам оновлення технологічної бази вітчизняної промисловості. Визначено макроекономічні наслідки такої невідповідності. Застосування в якості методологічної парадигми дослідження нової системно-структурної економічної теорії дозволило формалізувати механізм включення інновацій в якості системного елемента будь-якої стійкої економічної системи. Результати економетричного моделювання, проведеного за даними низки машинобудівних підприємств, дозволили підтвердити та обґрунтувати характер інноваційної діяльності. Зроблено висновок про доцільність застосування нового підходу до управління інноваційною діяльністю на макро- та мікроекономічних рівнях, що ґрунтується на положеннях зазначеної теорії. 


Ключові слова


інноваційна діяльність; інновації; підприємство; машинобудування; системно-структурна економічна теорія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України : офіційний сайт [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://smida.gov.ua.

Войтко С. В. Компаративний та динамічний аналіз інноваційного розвитку України, країн «великої сімки» та нових індустріальних країн / С. В. Войтко // Економічний вісник НТУУ «КПІ». — 2013. — № 10. — С. 68-74.

Гимпельсон В.Е. Дефицит квалификации и навыков на рынке труда: недостаток предложения, ограничения спроса или ложные сигналы работодателей? / В.Е. Гимпельсон. — М.: ГУ ВШЭ, 2004. — 36 с.

Державний комітет статистики України : офіційний сайт [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Клейнер Г. Б. Системная организация экономики и проблемы распространения инноваций [Электронный ресурс] / Г. Б. Клейнер // Личный сайт Г. Б. Клейнера. — Режим доступа: http://kleiner.ru/wp-content/uploads/2014/12/Sistemnaya-organizatsiya-e%60konomiki-i-problemyi-rasprostraneniya-innovatsiy.pdf.

Клейнер Г.Б. Системная парадигма и системный менеджмент / Г.Б. Клейнер // Российский журнал менеджмента. — Том 6. — № 3. — 2008. — C. 27-50.

Клейнер Г.Б. Системная экономика — новое направление в экономической теории [Электронный ресурс] / Г.Б. Клейнер // ГБУ «Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан» [Официальный сайт]. — Режим доступа: http://cpei.tatarstan.ru/file/КазаньКФУ.pdf.

Комов М. С. Особенности развития инновационной деятельности в машиностроении / М. С. Комов // Молодой ученый. — 2011. — №8. — Т.1. — С. 138-140.

Кравченко М. О. Методологічні засади системного аналізу економічної стійкості промислових підприємств /М. О. Кравченко // Технологічний аудит та резерви виробництва. — 2016. — №1/3 (27). — С. 84-89.

Саліхова О. Б. Оцінка високотехнологічної виробничої сфери – фундамент для створення дієздатної інноваційної стратегії держави / О. Б. Саліхова // Економіка промисловості . — 2010. — № 1. — С. 85-95.

Сільченко І. А. Ефективність інноваційної діяльності машинобудівних підприємств / І. А. Сільченко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2011. —№ 3(15). — С. 79-82.

Федулова Л. І. Перспективи інноваційного розвитку промисловості України / Л. І. Федулова // Економіка і прогнозування. — 2006. — № 2. — С. 58-76.

Частка промисловості у ВВП знизилась на 30% з 1991 року [Електронний ресурс] // Еспресо.TV. — Режим доступу: http://espreso.tv/news/2016/10/11/chastka_promyslovosti

_u_vvp_znyzylas_na_30_z_1991_roku.

Kravchenko M. Structural balance as a basis of the economic stability of an enterprise / M. Kravchenko // World Scientific News (WSN). — 2016. — Vol. 57. — Pp. 300-308.

World Development Indicators [Electronic resource] // The World Bank : World DataBank. — Mode of access: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx.

World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) [Electronic resource] // The World Bank : Research. — Mode of access: http://www.worldbank.org/en/research/ commodity-markets.
Copyright (c) 2019 М. О. Кравченко, Р. Д. Уваровський

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua