ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У ПІДПРИЄМСТВА РОЗПОДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

С. О. Тульчинська, Б. П. Чорній

Анотація


У статті розглядаються ендогенні та екзогенні джерела залучення інвестиційних ресурсів підприємств розподілення електроенергії. Встановлено, що диверсифіковані джерела можна представити як суму, що об’єднує ендогенні та екзогенні джерела інвестиційних ресурсів, які мають різні властивості та параметри. Головним джерелом інвестування є ендогенні інвестиційні ресурси підприємства, що формуються за рахунок початкових внесків засновників підприємства, накопичення прибутку, амортизаційних відрахувань, заощаджень трудового колективу, продажу частини активів підприємства, виплат від страхових компаній тощо. Обґрунтовано, що якісні характеристики ендогенних інвестиційних ресурсів переносять свої властивості на структуру капіталу підприємства розподілення електроенергії. Визначено позитивні та негативні властивості залучення інвестиційних ресурсів для підприємств розподілення електроенергії з ендогенних та екзогенних джерел. Встановлено, що інвестиційні ресурси із ендогенного джерела, у свою чергу, можуть бути внутрішнього та зовнішнього походження.

Доведено, що залучення інвестиційних ресурсів з ендогенних джерел походження приводить до максимальної фінансової стійкості підприємства, але при цьому обмежує: по-перше, використання фінансових можливостей приросту прибутку за вкладеними інвестиційними ресурсами, по-друге, можливості розвитку підприємства. Фінансові ресурси, залучені з екзогенних джерел з одного боку підвищують фінансовий потенціал та фінансову рентабельність за рахунок диверсифікації джерел інвестиційних ресурсів, а з іншого, спричиняють появу фінансових ризиків та банкрутство підприємства.

Запропоновані схеми поетапних процедур до реалізації механізму залучення інвестиційних ресурсів по відношенню до формування ресурсів із ендогенних та екзогенних джерел походження, у вигляді поетапних процедур.

Обґрунтовано, що формування інвестиційних ресурсів із ендогенних як внутрішніх, так і зовнішніх джерел є частиною механізму залучення інвестиційних ресурсів, що полягає у забезпеченні необхідного рівня самофінансування підприємства.


Ключові слова


інвестиційні ресурси; залучення інвестиційних ресурсів; диверсифікація; ендогенні та екзогенні джерела; підприємства розподілення електроенергії

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента [Текст] / И. А. Бланк // 2-е изд., перераб. и доп. –К. : Ольга, Ника-Центр, 2006. – 552 с.

Борщ Л. М. Інвестування: теоріяі практика : навч. посіб. [Текст].– 2-ге вид., перероб. і доп. / Л. М. Борщ, С. В. Герасимова.– К. : Знання, 2007. – 685 с.

Вешкурцев А.А. Инвестиционные ресурсы предприятия: экономическое содержание и классификация [Електронний ресурс] / А. А. Вешкурцев // Инвестиционная деятельность. Режим доступу : http://econf.rae.ru/article/7183

Гордиенко Н.М. Содержание инвестиционной политики промышленного предприятия / Н.М. Гордиенко // Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. – 2013. – № 2. – С. 65-67.

Денисенко М. Можливості активізації інвестування в сучасних умовах [Текст] / М. Денисенко // Економіка України. – 2003. – № 1. – С. 28-32.

Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування : навч. посіб. [Текст]. – 2-е вид. / А. П. Дука.– К. : Каравела, 2008. – 432 с.

Кутик А.Б.Инвестиции и экономический рост предпринимательства. – Серия «Учебники для вузов. Специальная литература»:монограф. [Текст] / А.Б. Кутик, Е. Г. Никольская. – СПб.: Издательство «Лань», 2000. – 544 с.

Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність /Т. В. Майорова. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

Погорелов Ю. С. Природа, рушійні сили та способи розвитку підприємства : монограф. [Текст] / Ю. С. Погорелов. – Харків : АдвА, 2010. – 352 с.

Подшиваленко Г. П. Инвестиции: Учебное пособие [Текст] / Г. П. Подшиваленко, Н. И. Лахметкина, М. В. Макарова и др.– 4-е изд., стер. –М. : КНОРУС, 2007. – 200 с.

Покатаєва К. П. Інвестиційна діяльність підприємств у глобальному середовищі: методичний інструментарій управління [Текст] / К. П. Покатаєва; М-во освіти і науки України, Харк. нац. автомоб -дор. ун-т. – X.: ХНАДУ, 2009. – 167 с.

Тульчинская С. А.Механизм привлечения инвестиционных ресурсов в условиях наращивания угроз и рисков/ С. А. Тульчинская, Б. П. Чорний // Бизнес Информ. – 2015. – № 9. – С. 15-19.

Федоренко В. Г.Інвестознавство: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / за наук. ред. В. Г. Федоренко. – 3-е вид. доп. – К. : МАУП, 2004. – 480 с.

Черваньов Д. В. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України: Монограф. [Текст] / Д. В. Черваньов, Л. І. Нейкова.– К. :Т-во «Знання», КОО, 1999. – 514 с.

Щелкунов В. І. Формалізація методичного забезпечення управління інвестиційними ресурсами підприємства [Текст] / В. І. Щелкунов, О. М. Вовк // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2011. – Вип. 31. – С. 41-48.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108726

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 С. О. Тульчинська, Б. П. Чорній

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua