DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108728

МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

О. В. Черненко

Анотація


В статті показано, що при здійсненні кожного з функціональних видів управління (організаційне управління, фінанси, персонал, виробництво, логістика, інновації, маркетинг) отримується відповідна інформація, яка використовується далі в управлінні кожного виду; інформація в процесі управління виступає одночасно ресурсом та кінцевим продуктом.  Введено визначення маркетингової інформації, як сукупності знань, відомостей та повідомлень про зовнішнє та внутрішнє середовище функціонування підприємства, які збираються, генеруються та передаються керівникам для прийняття маркетингових управлінських рішень, а також формуються та розповсюджуються для реалізації маркетингових цілей підприємства. Розглянуто характерні особливості маркетингової інформації, урахування яких є необхідним при плануванні та організації її отримання, зберігання та розповсюдження, такі як: необмежена кількість та мінливість джерел отримання інформації; різна природа даних; значна кількість різних за своїми потребами та вимогами споживачів інформації; неможливість однозначного відбору важливої інформації; практично необмежені обсяги даних, при аналізі яких можуть бути отримані корисні для підприємства відомості. Обґрунтовано, що значення маркетингової інформації в управлінні підприємством полягає в створенні конкурентних переваг та зміцненні ринкових позицій підприємства, що досягається завдяки її використанню при підготовці, ухваленні, організації та контролю за результатами виконання управлінських рішень всіх рівнів, при організації взаємозв’язку між підрозділами компанії, при реалізації маркетингових впливів на ринкове середовище підприємства.


Ключові слова


маркетингова інформація; маркетингове управління; управління підприємством.

Повний текст:

PDF

Посилання


Маркетингова інформація : навч. пос. / [Шелюк Л. О., Крикавський Є. В., Дейнега І. О., Дейнега О. В., Патора Р.]. – Рівне : видавець Олег Зень, 2008. – 456 с.

Дейнега І. О. Формування інформаційного потенціалу маркетингової діяльності підприємства / І. О. Дейнега, О. В. Дейнега // Міжнародний науковий журнал "Науковий огляд". – 2016. – Т. 2. – №. 23. – С.1-14.

Педько І. А. Концептуальні засади формування маркетингових інформаційних систем підприємств // Науковий журнал Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2015. – Т. 51. – №. 51. – С. 110-117.

Оксентюк Б. А. Інформація в системі маркетингового управління підприємством / Б. А. Оксентюк, О. М. Фроленко // Галицький економічний вісник, – Т. : ТНТУ, 2015. – Том 49. – № 2. – С. 198-204.

Яневич М. М. Удосконалення прийняття стратегічних управлінських рішень на основі маркетингової інформаційної системи / М. М. Яневич // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. - №16. – 2011. – С.322-329.

Маркетинговий менеджмент: Навч. посібник / Л. В. Балабанова [та ін.]. – К. : Знання, 2004. – 358 с.

Маркетинговий менеджмент: Підручник / Ф. Котлер, К. Л. Котлер, А. Ф. Павленко та ін. – К.: Видавництво «Хімджест», 2008. – 720 с.

Божук С. Г. Маркетинговые исследования / С. Г. Божук, Л. Н. Ковалик. – СПб.: Питер, 2004. – 304 с.

Войчак А. В. Маркетингові дослідження: Підручник / А. В. Войчак, А. В. Федорченко. – За наук. ред. А. В. Войчака. – К. : КНЕУ, 2007. – 408 с.

Матвійчук-Соскіна Н. О. Аналіз сучасних підходів до створення маркетингових інформаційних систем / Н. О. Матвійчук-Соскіна // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 8 (98). – С. 266-272.

Єжова Л. Ф. Інформаційний маркетинг: навч. пос. / Л. Ф. Єжова. – К. : КНЕУ, 2002. – 560 с.

Діброва Т. Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика. Навчальний посібник / Т. Г. Діброва. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2009. – 320 с.

Солнцев С. О. Маркетингові аспекти формування збалансованого портфеля бізнесів підприємства / С. О. Солнцев, К. Ю. Яворська // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – 2012. – № 749. – С. 279-284.
Copyright (c) 2019 О. В. Черненко

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua