DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108744

РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛІ ВИВЕДЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ ТМ «МОЛОКІЯ КАЗКОВА» НА СПОЖИВЧИЙ РИНОК

Н. С. Кубишина, А. П. Стасевич

Анотація


У статті проаналізовано поняття «новий товар» та етапи виведення нового товару на ринок. Запропоновано модель виведення нового товару на споживчий ринок на прикладі ПрАТ «Тернопільський молокозавод», що на відміну від існуючих відрізняється наступними етапами: аналіз мікро- та макросередовища підприємства, методи формування товарного асортименту,  концепція нового товару, виведення нового товару, товарна стратегія, ринкова стратегія нового товару. На основі даної моделі розроблено комплекс маркетингу та ринкову стратегію для нового товару, а саме дитячого йогурту 2,7 % жирності ТМ «Молокія Казкова». Для товарного асортименту ТМ «Молокія Казкова» згідно результатів дослідження доцільно обрати стратегію «розширення асортименту». Найкращими варіантами щодо випуску нової продукції являються регіони: Тернопільська, Волинська та Рівненська області. Для інформування потенційних споживачів про нову продукцію ТМ «Молокія Казкова», а саме дитячий йогурт пропонується використовувати: рекламу, стимулювання збуту та PR.

Ключові слова


новий товар; модель; матриця Бостинської консалтингової групи; споживчий ринок; ринкова стратегія; комплекс маркетингу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гриньов В. Ф. Товарно-инновационная политика предприятия : [учебное пособие] / Гриньов В. Ф.– К. : МАУП, 2004. – 160 с.

Кардаш В. Я. Товарнаінноваційнаполітика : [підручник] / В. Я. .Кардаш, І. А. Павленко, О. К.

Кубишина Н.С. Впливжиттєвого циклу товару на конкуренто- спроможністьпідприємств / Н. С. Кубишина // Економічнийвісник НТУУ „КПІ”. – 2007. – № 4 – С. 252 – 257.

Кубишина Н.С. Основні напрямки розробкитоварноїполітики / Н.С. Кубишина // Економіка: проблемитеорії та практики. Збірникнауковихпраць. – 2001. – №6. – С. 43-52.

Ленсколд Д. Визначення ефективності маркетингової діяльності на прикладі молокопереробного підприємства ПрАТ «Тернопільський молокозавод» //Рецензенти. – С. 207.

Нікітін І. В. Поняття, види продуктових інновацій та методи оцінки ефективності їх запровадження підприємством / І. В. Ні-кітін // Соціально-економічні явища та процеси. – 2011. – № 12. – С. 217–221.

Чухрай Н. Інновації і логістикатоварів : [монографія] / Н. Чухрай, Р. Патора. – Львів : Вид-воНУ “Львівськаполітехніка”, 2001. – 264 с.

Чухрай Н.І Маркетинг інновацій: підручник/Н.І.Чухрай. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 256 с.

Robertson T. Innovation, Behavior and Communication / T. Robertson. – Holt, Rinehart and Wiston, 1971.

Офіційний сайт ПрАТ «Тернопільський молокозавод [Електронний ресурс] : Режим доступу:http://molokija.com/ua. – Назва з екрана.
Copyright (c) 2020 Н. С. Кубишина, А. П. Стасевич

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua