DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108755

ОЦІНЮВАННЯ ТРАНЗИТНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ УКРАЇНИ В СВІТОВОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

К. В. Петренко, К. С. Мініч

Анотація


Метою статті є комплексне дослідження процесів формування ринку транзитних перевезень України. Стаття охоплює теоретико-методологічні аспекти становлення та розвитку потенціалу транспортних транзитних вантажоперевезень України. У статті розглянуто теоретичні аспекти формування світового ринку транзитних перевезень, визначено фактори впливу на ринок транзитних та транспортних вантажоперевезень. Також проаналізовано стан сучасного ринку транзитних можливостей в сучасному світовому економічному просторі, а саме досліджено основні тенденції щодо рівня транзитних можливостей  за останні роки.

Встановлено, що існує ряд проблем, які негативно впливають на функціонування ринку транзитних перевезень. а саме невирішені проблеми взаємодії між різними системами і видами транспорту в транспортному ланцюгу і недостатній розвиток сучасних логістичних систем – комбінованих, мультимодальних схем перевезення розвитку країн світу. Саме транзитні перевезення можуть надати нашій державі нові надходження зовнішніх коштів і підвищити її економічний стан. Тому розвиток транзитного потенціалу – це важлива складова у формуванні ефективної і потужної економіки України.

Ключові слова


транзитний потенціал; експорт транспортних послуг; імпорт транспортних послуг; транзитні шляхи

Повний текст:

PDF

Посилання


Маселко Т. Є. Проблеми управління транспортно-логістичними системами України та перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції / Т. Є. Маселко, С. Г. Шевченко. – Режимдоступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/17_2/301_Maselko_17_2.pdf

Новікова А. М. Україна в системі міжнародних транспортних коридорів / А. М. Новікова. –К. : НІПМБ, 2003. – 494 с.

Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України : тези доповідей за матеріалами сьомої наук.-практ. міжнар. конф. (30 травня – 4 червня 2011 р., смт. Коктебель). – Режим доступу :http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vetp/2011_34/11dtdzep.pdf

Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма - ответы на глобализацию / У.Бек .- пер. с нем. А. Григорьева, В. Седельника; общ. ред. и послесл. А. Филиппова. - М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 304 с.

Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы / З. Бжезинский. – М.: Междунар. отношения, 1999. – 256 с.

Державний комітет статистики. – Режим доступу : https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2013/zd/eit_zk/eit_zk_0115_u.htm

Про транзит вантажів:ЗаконУкраїни від 20 жовтня 1999 р. №1172-XIV // Відомості Верховної Ради України.- 1999. - ст. 446 (із змінами та доповненнями).

Бутко М.П. Інтеграційна стратегія розвитку транзитно-транспортної системи України на сучасному етапі / М. П. Бутко [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://intkonf.org/boykomv-integratsiyna-strategiya-rozvitku-tranzitno-transportnoyi-sistemi-ukrayini-na-suchasnomuetapi/.

Постанова №20 Про затвердження переліку пунктів пропуску через державний кордон України, через які здійснюється ввезення товарів в режимі транзиту [Електронний ресурс]. – 20. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/20-2016-%D0%BF.

Мировая транспортная система: структура и развитие.Официальный сайт журнала «Бизнес-Центр» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://biznesdays.ru/mirovayatransportnaya-sistema-struktura-i-razvitie.html.

Официальный сайт: Международный транспортный форум [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.internationaltransportforum.org.
Copyright (c) 2019 К. В. Петренко, К. С. Мініч

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua