DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108759

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ФАКТОРИНГУ В КОНТЕКСТІ ПОСТІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

І. М. Манаєнко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню розвитку факторингових операцій в світовій економіці. Зазначено основні історичні етапи формування факторингу, країни його зародження та розвитку. Наведено основні міжнародні організації у сфері факторингу, їх роль у регулюванні фінансової послуги в умовах постіндустріалізації. Представлено географічний розподіл факторингових операцій за регіонами світу, визначено тенденції її видозміни. Обґрунтовано відмінність факторингу від банківського кредитування. Визначено основні переваги даних операцій. Сформовано перелік факторів зовнішнього середовища, що впливають на розвиток факторингу в країні. Наведено перелік основних комісійно-посередницьких послуг, що супроводжують факторингове обслуговування. Здійснено обґрунтування основних принципів. Досліджено ринок факторингу в Україні, приведено особливості надання факторингових послуг вітчизняними банківськими установами. Представлено тенденції розвитку факторингу в країнах-сусідах України, зроблено порівняльну характеристику.


Ключові слова


розвиток; ризик; постіндустріалізація; світова економіка; факторинг; фінансовий ринок

Повний текст:

PDF

Посилання


Карп’як Я. С. Факторинг як інструмент вирішення фінансових проблем підприємства / Я.С. Карп’як, Л.І. Ріжко // Вісник Національного університету «Львівська Політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку – 2009. – Н 647. – С. 70–72.

Поліщук О.В., Єгорова В.І. Удосконалення механізму регулювання факторингових послуг в Україні // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2015. – № 2. – С. 80-88. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/19076/1/%D0%9F%D0%BE% D0%BB%D1%96%D1%89%D1%83%D0%BA%20%D0%9E.doc.

Конвенція УНІДРУА «Про міжнародний факторинг» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_210

Ковтонюк О.В. Особливості реалізації міжнародного факторингу в контексті глобальної фінансової кризи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/KNP/172/knp172_165-168.pdf.

EU Forum for the Factoring and Commercial Finance Industry … one mission, one platform, one voice. – Brussel: IFG secretariat, 2009. – 12 s.

Міжнародна асоціація факторингу [Електронний ресурс] – Режим доступу. – www.fci.nl

Казакова М. О. Факторингові послуги на ринку короткострокового кредитування України [Електронний ресурс]: Electronic Kyiv-Mohyla Academy Institutional Repository. – Режим доступу: http://www.ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3248/Kazakova_ Faktorynhovi_posluhy_na_rynku.pdf;jsessionid=853E1C8A5E1239EF3999C2533D495A39?sequence=1

Сисоєв О. В. Факторинг: функціональний аналіз [Електронний ресурс]: Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/uazt_2013_5-6_25.pdf.

Гриценко В. В. Факторинг як ефективний інструмент підтримки бізнесу [Електронний ресурс]: Бібліотека наукових статей. – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/ekonom/60/8067-faktoring-yak-efektivnij-instrument-pidtrimki-biznesu.html

Момот Л. В. Розвиток факторингу в Україні / Л. В. Момот // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2015. - Т. 21, № 2. - С. 100-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2015_21_2_15
Copyright (c) 2019 І. М. Манаєнко

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua