DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108761

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ КРАЇН СВІТУ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ

Т. П. Панасюк, М. В. Маленко, Т. П. Лободзинська

Анотація


У статті проведено дослідження та визначено актуальність здійснення порівняльного аналізу фінансових звітів країн світу згідно вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), загальноприйнятих принципів обліку США (GAAP) та національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку (НП(С)БО). Опрацьовано роботи вчених-економістів за суміжними дослідженнями. Проведено дослідження балансів різних країн світу та виявлено відмінності їх форми, структури і методики складання. Проаналізовано принцип розміщення статей у звітах про фінансовий стан підприємства, їх групування за рівнем ліквідності. Систематизовано дані за планами рахунків бухгалтерського обліку. Наведено перелік установ, що формують стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності закордоном і в Україні. Визначено особливості формування структури балансів за національними і міжнародними стандартами. Здійснено порівняльний аналіз  оцінки статей балансу згідно вимог  МСФЗ та GAAP. Ідентифіковано розбіжності методики формування статей балансу згідно вимог НП(С)БО та МСФЗ. Зазначено, що запозичення закордонного досвіду облікової системи сприятиме створенню дієвого механізму для прийняття управлінських рішень, спрямованих на швидке орієнтування суб’єктів господарювання в системі сучасних інтеграційних процесів.


Ключові слова


національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку; міжнародні стандарти фінансової звітності; загальноприйняті принципи обліку; бухгалтерський облік; баланс; вертикальна і горизонтальна форми балансу; ліквідність статей.

Повний текст:

PDF

Посилання


Руда І. О. Міжнародна практика складання та подання балансу/ І. О. Руда, Л. В. Мельянкова // Економічні науки. Сер. : Облік і фінанси. – 2013. – Вип.10(4). – С. 208-212.

Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS) [Електронний ресурс] / Назва з титульного екрану – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010

Особливості облікових систем в США [Електронний ресурс] / Назва з титульного екрану – Режим доступу: http://www.dsbrickworks.com/mzhnarodnij-oblk-ta-audit/175-osoblivost-oblkovix-sistem-v-ssha.html

Walmart Stores Inc. Balance Sheet [Електронний ресурс] / Назва з титульного екрану – Режим доступу: https://finance.yahoo.com/quote/WMT/financials?p=WMT

Особливості облікових систем в країнах Європи – Німеччина [Електронний ресурс] / Назва з титульного екрану – Режим доступу: http://www.dsbrickworks.com/mzhnarodnij-oblk-ta-audit/169-osoblivost-oblkovix-sistem-v-kranax-vropi-nmechchina.html

Особливості облікових систем в країнах Європи – Іспанія [Електронний ресурс] / Назва з титульного екрану – Режим доступу: http://www.dsbrickworks.com/mzhnarodnij-oblk-ta-audit/170-osoblivost-oblkovix-sistem-v-kranax-vropi-spanya.html

Нормативне регулювання облікової системи Швейцарії і Польщі [Електронний ресурс] / Назва з титульного екрану – Режим доступу: http://allref.com.ua/uk/skachaty/Normativne_regulyuvannya_oblikovoyi_sistemi_SHveiycariyi_i_Polshi

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс] / Назва з титульного екрану – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#n147

Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік / Ф. Ф. Бутинець. – Житомир: Рута, 2009. – 912 с. – (8). – (ISBN).

Голов С. В. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні / С. В. Голов. – Дніпропетровськ: Баланс - Клуб, 2001. – 832 с. – (3). – (ISBN).

Кужельний М. В. Організація обліку / М. В. Кужельний, С. О. Левицька. – Київ: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с. – (2). – (ISBN).

Сопко В. В. Концепція бухгалтерського обліку пасивів (капіталу, власності) в управлінні підприємницькою діяльністю : дис. докт. ек. наук : 08.00.09 / Сопко В. В. – Київ, 2008. – 31 с.

Михайлов М.В., Глумаченко А.І., Гончар В.П., Бачмат Г.А. Бухгалтерський облік (теорія): Навч.посібник/ За ред. проф. Михайлова М.Г.- К.: Центр учбової літератури, 2007-247 с.

Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку / В. Г. Швець. – Київ: Академія, 2004. – 345 с. – (3). – (ISBN).
Copyright (c) 2019 Т. П. Панасюк, М. В. Маленко, Т. П. Лободзинська

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua