DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108768

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК РЕСУРС ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

А. П. Шишолін

Анотація


У роботі запропоновано підхід до зовнішньоекономічної діяльності університету як ключового економічного ресурсу інтернаціоналізації ВНЗ. Проведено огляд світового досвіду здійснення університетами зовнішньоекономічної діяльності в частині експорту освітніх послуг та послуг в сфері науково-технічної діяльності через призму Генеральної угоди з торгівлі послугами. Здійснено детальний аналіз реалізації механізмів, зазначених у Генеральній угоді з торгівлі послугами. Автором зроблена спроба адаптувати вищевказані міжнародні механізми до існуючого вітчизняного законодавства в частині дозволених платних послуг, які можуть надаватись вищими навчальними закладами в сфері освіти, науки, техніки і інноватики. У статті окремо виділено адміністративний супровід зовнішньоекономічної діяльності. Показано зв'язок надходжень від експортної складової зовнішньоекономічної діяльності з імпортом освітніх послуг, що безпосередньо впливає на розвиток інтернаціоналізації університету як процесу інтеграції міжнародних елементів в освітні, наукові та адміністративні функції вищого навчального закладу.

Ключові слова


зовнішньоекономічна діяльність; трансфер знань; університет; інтернаціоналізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Згуровський М. З. Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України / М. З. Згуровський. – К.: НТУУ "КПІ", 2006. – 544 с.

Шишолін А. П. Міжнародні інноваційно-орієнтовані організації та їх діяльність / А. П. Шишолін, Я. Д. Мельник, С. В. Войтко // Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики: збірн. наук. праць. – К., 2013. – Вип. 3. – 208-213 с.

Altbach P. G. Knowledge and education as international commodities : The collapse of the common good / P. G. Altbach. // International Higher Education. – 2002. – №28. – С. 2–5.

Altbach P. G. GATS Redux: The WTO and Higher Education Returns to Center Stage / P. G. Altbach. // International Higher Education. – 2004. – №37. – С. 5–7.

Шишолін А. П. Порівняльна характеристика ефективності національно-інноваційної системи Китайської Народної Республіки та Республіки Білорусь / А. П. Шишолін, Я. Д. Мельник, С. В. Войтко // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: матер. Х (ХХІІ) Міжнар. наук.-практ. конф. - К., 2014. – С. 82.

Згуровський М. З. Розробка методики визначення рівня загроз сталому розвитку України / М. З. Згуровський, О. А. Гавриш, С. В. Войтко // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2011. – № 8. – С. 26–33

Altbach P. G. Tracking an Academic Revolution. A Report Prepared for the. UNESCO 2009 World Conference on Higher Education. / P. G. Altbach, L. Reisberg, E. Laura. – Rotterdam: Sense, 2009. – 246 с.

Knight J. Internationalization: A Decade of Changes and Challenges // International Higher Education. – 2008. – №50. – P. 6-7.

Інтернаціоналізація повинна стати складовою вищої освіти: [виступ першого заступника Міністра освіти і науки Совсун І. на семінарі] - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/09/16/internaczionalizacziya-ukrayinskoyi-vishhoyi-osviti/.

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України в редакції від 25.04.2008 р. № 959-ХІІ [Електронний ресурс] // ВВР. − 1991. − №29. − ст.377. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov. ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=959-12.

Про затвердження Положення про зовнішньоекономічну діяльність в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут»: Наказ НТУУ «КПІ» № 3-28 від 11.02.2015 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://kpi.ua/ru/search/google/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%203-28.

GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats.pdf.

Сидоренко С. І. Про підсумки міжнародної діяльності у 2015 році та завдання на 2016 рік: матеріали річного звіту [Електронний ресурс] / С. І. Сидоренко. – Режим доступу: http://icd.kpi.ua/documents/zvity/Zvit-2015_08-02-2016.pdf.
Copyright (c) 2019 А. П. Шишолін

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua