DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108769

ГЕНЕЗИС НАУКОВОЇ ДУМКИ ЩОДО ПОНЯТТЯ «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ»

О. С. Хринюк, М. О. Дергалюк

Анотація


У статті досліджено сутність понять «механізм» та «організаційно-економічний механізм». Встановлено, що «механізм» являє собою складну організовану систему, але головним є те, що він постійно супроводжується певним процесом, без якого сам механізм, спрямований на виконання специфічних функцій, не може існувати.

З’ясовано, що різне тлумачення поняття «механізм» полягає в тому, що у технічних науках використовують ресурсний підхід, а в економічних – системний або процесний. Широке поширення поняття «механізм» у економічному обігу зумовлено тим, що за допомогою цього терміну можна описати взаємодію виробничого й соціального процесів.

В результаті проведеного дослідження поняття «організаційно-економічний механізм»з’ясовано, що: по-перше, не існує єдиної точки зору щодо сутності даного поняття; по-друге, більшість дослідників вважають, що механізм повинен враховувати певні цілі, завдання та засоби їх досягнення; по-третє, організаційно-економічний механізм являє собою певну систему організаційних та економічних форм, методів, важелів, інструментів, процедур тощо, що діють на різних рівнях економіки;по-четверте, механізм базується на певних принципах та діє в межах об’єктивних економічних законів по відношенню до певних об’єктів та суб’єктів.

Дано авторське визначення поняття «організаційно-економічний механізм» - як певної сукупності елементів організаційного та економічного характеру (об’єктів, суб’єктів, цілей, завдань, способів взаємодії, методів, важелів, інструментів тощо), взаємозв’язаних та взаємодіючих між собою із рухливими внутрішніми та зовнішніми зв’язками на макро-, мезо-, мікрорівнях економіки, її міжгалузевих комплексів, галузей, первинних ланок тощо, ефективність реалізації якого залежить від здатності створювати відсутні у конкретний момент зв’язки, елементи, стимули тощо.


Ключові слова


організаційно-економічний механізм; механізм; поняття; сутність; система; складові; підходи; процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Астапова Г. В. Организационно-экономический механизм корпоративного управления в современных условиях реформирования экономики Украины: монограф. / Г. В. Астапова, Є. А. Астапова, Д. П. Лойко. – Донецк: ДонГУЗТ им. М. Туган-Барановского, 2001. – 528 с.

Белая И. П. Концептуальная модель организационно-экономического механизма управления гибкостью производственных систем / И. П. Белая, П. В. Егоров // Вісник Донецького університету. – Сер. В: Економіка і право. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2004. – № 2. – С. 7-16.

Беседа Ю. К. Концепция механизма развития финансово-инвестиционного потенциала субъектов реального сектора экономики / Ю. К. Беседа // Бизнес Информ. – 2013. – №6. – C. 24-30.

Большой экономический словарь / [под ред. Азрилияна]. – [2-ое изд. доп. и пер.]. – М. : Ин-т экономики, 1997. – 864 с.

Буздалов И. Н. Хозяйственный механизм в агропромышленной сфере стран СЭВ / И. Н. Буздалов. – М.: Наука. – 1988. –318 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

Верхоляд І. М. Інвестиційний механізм підприємства: принципи побудови, складові та особливості реалізації / І. М. Верхоляд // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economy.kpi.ua/uk/node/399

Вихров М. С. Сущность организационно-экономического механизма управления агробизнесом / М. С. Вихров // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. – Донецк: – 2012. – Ч. 2. – С. 66-68.

Гончарук А. Г. Формирование общего механизма управления эффективностью предприятия / А. Г. Гончарук // Економіка промисловості. – 2009. – № 2. – С. 164-175.

Грішнова О. А. Організаційно-економічний механізм управління інтелектуалізацією трудової діяльності / О. А. Грішнова, О. В. Василик // Вісник Прикарпатського університету. – Сер.: Економіка. – 2008. – Вип. 6. – С. 22-27.

Дацій О. І. Розвиток інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві України: моногр. / О. І. Дацій. – К. : ННЦ ІАЕ, 2004. – 428 с.

Економічна енциклопедія. У 3 Т. [відповід. ред. С. В. Мочерний та ін.] – К.: Видавничий центр «Академія»; Тернопіль: Академія народного господарства, 2000. – Т.1. – 805 с.

Зиновьев Ф. В. Механизмы хозяйствования / Ф. В. Зиновьев – Сімферополь: Таврия, 2000. – 111с.

Кіпіоро І. М. Механізми активізації інноваційно-інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств / І. М. Кіпіоро // Економіка АПК.– 2015. – № 4 – 111-115 с.

Князь С. В. Метод економічного оцінювання механізмів залучення інвестицій // С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді, О. Є. Федорчак // Вісник Університету Банковської справи Національного банку України. – 2014. – № 2(20). – С. 97-101.

Коробейников М. М. Экономический механизм АПК: стратегия совершенствования / М. М. Коробейников. – М. : Колос С, 2002. – 269 с.

Кравцова Т. А. Проектирование организационно-экономических механизмов управлениня развитием порта [Текст] / Т. А. Кравцова // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: зб. наук, праць. – 2009. – № 30. – С. 93-110.

Кульман А. А. Экономические механизмы [Текст] / А. А. Кульман ; пер. с фр. ; под общ.редакцией Н.И. Хрусталевой. – М. :Прогресе; Универсум, 1993. –92 с.

Кушнірук В. С. Організаційно-економічний механізм ефективного ведення садівництва в аграрних підприємствах регіону: монографія / В. С. Кушнірук, О. Ю. Єрмаков, О. В. Шебаніна ; ред. проф. О. Ю. Єрмакова. – Миколаїв : Вид-во МДАУ, 2009. – 232 с.

Кушнірук В. С. Організаційно-економічний механізм ефективного ведення садівництва в аграрних підприємствах регіону : монографія [Текст] / В. С. Кушнірук, О. Ю. Єрмаков, О. В. Шебаніна; ред. проф. О. Ю. Єрмакова. – Миколаїв: Вид-во МДАУ, 2009. – 232 с.

Лисенко Ю. Організаційно-економічний механізм управління підприємством [Текст] / Ю. Лисенко, П. Єгоров // Економіка України. – 1997. – № 1. – С. 86-87.

Лузан Ю. Я. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку агропромислового виробництва України: теоретико-методологічний аспект / Ю. Я. Лузан // Економіка АПК, 2011. – № 2. – С. 3-12.

Максименко І. О. Про деякі підходи до визначення розвитку та механізму управління підприємством / І. О. Максименко, В. І. Бокій // Проблеми економіки організацій та управління. Вісник КНУТД, – № 1. – 2007. – С. 121-125.

Муратова Е. И. Моделирование процесса профессионально-направленной адаптации на основе методологии IDEF0 / Е. И. Муратова, Т. Ю. Дорохова // Ученые записки ТНУ. Серия «Экономика и управление» Университет им. В. И. Вернадского. – 2006. – № 4 (6).– С. 48-52.

Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзенберг, Л. М. Лозовский, Б. А. Стародубцева. – М. ИНФРА-М, 1996. – 496 с.

Рист Шарль. История экономических учений / Шарль Рист // [пер. с англ. Шендрук А.] – М. : Экономика, 1995. – 542 с.

Савченко О. В. Сутність та складові організаційно-економічного механізму стимулювання інноваційної діяльності на підприємстві / О. В. Савченко, В. П. Соловйов // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – 2013. – № 12. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2635

Санду И. Активизация инновационной деятельности в АПК / И. Санду // АПК: Экономика, управление. 2005. – № 11. – С. 73-79.

Советский энциклопедический словарь: Ок. 80 000 слов / Гл. ред.Прохоров А. М. – 4 изд., испр. и доп. – М. : Сов.энцикл., 1989. – 1632 с.

Теория экономических механизмов // Нобелевская премия по экономике 2007 г., Ч. 1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://institutiones.com/theories/259-2007-1.html(автори Измалков С. Б., Сонин К. И., Юдкевич М. М.)

Трегобчук В. Инновационно-инвестиционное развитие национального АПК : проблемы, направления и механизмы / В. Трегобчук // Экономика Украины. – 2006. – № 2. – С.4-12.

Тридед А. Н. Концепция построения организационно-экономического механизма формирования стратегии развития предприятия / А. Н. Тридед [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eprints.ksame.kharcov.ua Перевыритипосилання

Тульчинська С. О. Функціонування організаційно-економічного механізму інноваційного процесу / С. О. Тульчинська // Стратегічні пріоритети : [наук.-аналітичний щоквартальний зб. НІСД при Президентові України / гол. ред. Ю. Г. Рубан]. – 2008. – № 1(6). – С. 89 – 95.

Універсальний словник-енциклопедія / гол. ред. ради чл.-кор. НАНУ М. Попович. – К. : «Ірина», 1999. – 1551 c.

Федорович В.О. Состав и структура организационно-экономического механизма управления собственностью крупных промышленных корпоративных образований // В. О. Федорович // Сибирская финансовая школа : научный журнал. – 2006. – № 2. – С. 45-54.

Хаєцька О. П. Формування й ефективне функціонування організаційно економічного механізму цукробурякового виробництва / О. П. Хаєцька // Агросвіт. – № 17. – 2016. – С. 37-43.

Чаленко А. Ю. О неопределенности термина «механизм» в экономических исследованиях / А. Ю. Чаленко // Економіка промисловості. – 2010. – №3. – С. 26-33. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/eprom/2010_51/st_51_04.pdf

Шиманська В. Концепція формування організаційно-економічного механізму розвитку туристичного комплексу України процесного типу [Електронний ресурс] / В. Шиманська // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2016. – Вип. 1 (14). – С. 160-170. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2016/16svvupt.pdf
Copyright (c) 2019 О. С. Хринюк, М. О. Дергалюк

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua