DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108773

РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ

В. Ф. Семенов, Н. В. Нєчева

Анотація


У статті розглянуто сутність поняття «ефективність управління персоналом» як економічної категорії. Проаналізовано причинно-наслідкові зв’язки між різновидами ефективності та запропоновано застосовувати каузальний метод для діагностики проблемних параметрів у показниках ефективності, зокрема, управління персоналом. Виявлено динаміку та тенденції розвитку підходів до визначення досліджуваної категорії з урахуванням процесів транснаціоналізації туристично-рекреаційних підприємств. Досліджено науковий і теоретичний базис ефективності управління персоналом туристично-рекреаційних підприємств та проаналізовано аспекти втілення його в практичну діяльність. Запропоновано алгоритм забезпечення ефективності управління персоналом туристично-рекреаційних підприємств та зазначено відповідні напрями діяльності для покращення рівня ефективності, що відбиваються у концептуальному підході. Наведено схему проблем і принципів ефективного управління персоналом підприємств курортно-рекреаційної сфери. Визначено особливості прогнозування обсягів потреб у людських ресурсах туристично-рекреаційних ТНК. 


Ключові слова


ефективність управління персоналом; туристично-рекреаційні підприємства; транснаціоналізаці; ТНК; транснаціональні корпорації; ефективність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Войтко С. В. Управління трудовими ресурсами : навчальний посібник / С. В. Войтко, А. А. Мельниченко. — К. : ТОВ НВП «Інтерсервис», 2016. — 160 с. – Бібліогр.: с. 130.

Виноградський М. Д. Управління персоналом: навч. посіб. / М. Д. Виноградский, А. М. Виноградська, О.М. Шканова. – 2-ге видання. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 502 с., с. 203.

Балабанова Л. В. Управління персоналом: Підручник / Л. В Балабанова , О. В. Сардак. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 468 с.

Виноградова О. В. Проблеми розвитку мотивації персоналу туристичних підприємств / О. В. Виноградова, О. Ю. Гусєва, К. І. Пілігрім // Економічний вісник НТУУ "КПІ", № 13 (2016). Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80332

Семенов В. Ф. Дослідження процесів управління персоналом підприємств курортно-рекреаційної сфери: термінологічні уточнення / В. Ф. Семенов Н. В. Нєчева, // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць. – Одеса : ОНЕУ, 2015 – Вип. 3 № 58 –– С. 214-220.

Корогодова О. О. Концептуальні засади управління ефективністю підприємств сфери послуг / О. О. Корогодова // Збірник наукових праць. Економічні науки. – Чернівці: Книги – ХХІ. – 2012. – № 8. – C. 172-180.

Семенов В. Ф. Нєчева Н. В. Ефективність мотивації праці трудових ресурсів підприємств санаторно-курортного комплексу./ Зб. Наук. праць ХНАДУ "Проблеми і перспективи розвитку підприємництва", №2(9), 2015 - Харків: ХНАДУ. с.127-133.

Семенов В. Ф. Інтегральна оцінка ефективності управління персоналом підприємств курортно-рекреаційної сфери [Електронний ресурс] / В. Ф. Семенов, Н. В. Нечева, Ю. В. Кудіна // Східна Європа: економіка бізнес та управління. – 2016. –№5. – Режим доступу до ресурсу: http:www.easterneurope-ebm.in.ua/5-2016-ukr.

Войтко С. В. Транснаціональні корпорації : навч. посібник / С. В. Войтко, О. А. Гавриш, О. О. Корогодова, Т. Є. Моісеєнко. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 208 c. – Бібліогр.: с. 180.
Copyright (c) 2019 В. Ф. Семенов, Н. В. Нєчева

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua