ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ

К. І. Дмитрів, Ю. Н. Шпак

Анотація


У статті проведено дослідження досвіду використання інформаційних систем в управління підприємствами. На прикладі великих компаній, що функціонують на вітчизняному ринку, вивчено особливості впливу використання системи SAP ERP.

Дане питання є актуальним, оскільки великі підприємства часто стоять перед вибором тої чи іншої інформаційної системи для використання у власній господарській діяльності. Система SAP ERP є надзвичайно популярною як у світі, так і в Україні, тому вибір для аналізу впав саме на неї. Врахування переваг та недоліків її використання дасть можливість менеджерам прийняти остаточне рішення та врахувати усі помилки у процесі впровадження та використання.

В ході дослідження було виокремлено ряд переваг використання SAP ERP, а саме: гнучка адаптація; забезпечення достовірною інформацією; можливість аналізу інформації; можливість контролю чинників; використання єдиного інтегрованого рішення; підвищення ефективності бізнесу; підвищення прозорості; зберігання великих масивів інформації; зменшення паперової документації.

Також в процесі аналізу було описано ряд особливостей впровадження та використання системи.

Головним недоліком системи було визначено її високу вартість, що унеможливлює її впровадження у малий бізнес.

Дане дослідження дозволяє оцінити перспективи впровадження інформаційної системи в діяльність підприємства на прикладі системи SAP ERP.

Ключові слова


інформаційна система; управлінські рішення; контролінг; автоматизація; мандант; завод; функціональний модуль; SAP ERP

Повний текст:

PDF

Посилання


Castro J., Kolp M., Mylopoulos J. Towards requirements-driven information systems engineering: the Tropos project - Information systems, 2002 – Elsevier [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.399.455&rep=rep1&type=pdf. – Назва з екрану.

Laudon KC., Laudon JP. Management information systems: managing the digital firm- New Jersey, 2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/6946733/10.1.1.130.4393.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1475077226&Signature=pLRwyC2UPI%2BOUZyEytkFdHf6Y0Q%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DCrossing_the_Rubicon_A_Generic_Intellige.pdf. – Назва з екрану.

Pawlak Z. Information systems theoretical foundations- Information systems, 1981 – Elsevier [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pdfs.semanticscholar.org/088c/4d3b8ecab8e30c00f155c5e45a137173de3a.pdf. – Назва з екрану.

Євдокимов В.В. Корпоративні інформаційні системи // Наукові праці КНТУ. Економічні науки, 2009, випуск 16, частина 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npkntu_e_2009_16(1)__40.pdf. – Назва з екрану.

Іванова Т.В., Баранов В.В. Сучасний стан розвитку інформаційних систем [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.kntu.kr.ua/doc/nauk_zap_10_1/stat_10_1/64.doc. – Назва з екрану.

Кисіль Н.М., Гаталяк З.П., Горбаль Н.І. Класифікація інформаційних систем. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: base.dnsgb.com.ua/files/journal/Lisove-gospodarstvo-l-p.../242_Kysil_LG_29.pdf. – Назва з екрану.

Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 400 с.

Ясенев В.Н. Информационные системы и технологии в экономике: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления

(080100) / В. Н. Ясенев. — 3-е изд., перераб. и доп. - М/ ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 560 с.

Горюнов В. С. Информационные системы в образовании // Молодой ученый. — 2010. — №5. Т.2. — С. 159-161.

Дрождин В.В., Зинченко Р.Е. Эволюция архитектуры информационных систем // Программные продукты и системы. – 2010. - №4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.swsys.ru/index.php?page=article&id=2611. – Назва з екрану.

Definition SAP [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://searchsap.techtarget.com/definition/SAP. – Назва з екрану.

SAP ERP Software [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.softwareadvice.com/erp/sap-software-brand/. – Назва з екрану.

What is SAP? Definition of SAP ERP Software [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.guru99.com/what-is-sap-definition-of-sap-erp-software.html. – Назва з екрану.

SAP - ERP Introduction [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.tutorialspoint.com/sap/sap_introduction.htm. – Назва з екрану.

The R/3 Basis System: Overview [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://help.sap.com/saphelp_pserv464/helpdata/en/54/57fe09786a11d194c90000e8353423/content.htm. – Назва з екрану.

SAP R/3 (SAP ERP) – Програмная система планирования корпоративных ресурсов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bourabai.kz/cm/sap_erp.htm. – Назва з екрану.

SAP ERP [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.alekta.ru/Solutions/ERP-system/mySAP-ERP.php. – Назва з екрану.

Что такое SAP система [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://proremontpk.ru/programms/chto-takoe-sap.html. – Назва з екрану.

Коблянська Г.Ю., Реєнтенко І.С. Застосування модулю «Управлінський облік і звітність» (СО) системи ERP SAP R/3 для автоматизації управлінського обліку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://magazine.faaf.org.ua/zastosuvannya-modulyu-upravlinskiy-oblik-i-zvitnist-so-sistemi-erp-sap-r-3-dlya-avtomatizacii- upravlinskogo-obliku.html. – Назва з екрану.

Довгань О.В. Впровадження програмного продукту SAP його переваги та недоліки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sophus.at.ua/publ/2015_11_25_lutsk/sekcija_section_4_2015_11_25/vprovadzhennja_programnogo_produktu_sap_jogo_perevagi_ta_nedoliki/110-1-0-1697. – Назва з екрану.

Гримова Т. Використання SAP систем для оптимізації бізнес процесів Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=73115. – Назва з екрану
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108776

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 К. І. Дмитрів, Ю. Н. Шпак

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua