DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108781

КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ НОРМАТИВНИХ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИМИ РИЗИКАМИ

О. А. Гавриш, В. А. Кавун

Анотація


В статті узагальнюються та аналізуються базові положення основних міжнародних та вітчизняних стандартів, а також нормативно-законодавчих і регуляторних актів в сфері ризик-менеджменту, що діють в Україні. Зокрема, досліджуються визначення сутності концепцій ризику, проектного ризику та управління ризиком. Розгляд етимології ризику за нормативними засадами дозволив зосередитись на загальному визначенні сутності ризику та застосувати це визначення в рамках певного проекту. За результатами аналізу визначено фрагментарні та суперечливі моменти, що містять деякі з актів. На основі їх врахування та усунення формується власне визначення окреслених концепцій. Визначаються основні переваги та недоліки міжнародних стандартів FERMA, COSO ERM, PMBoK, ІSO, BS, BASEL. Пропонуються напрямки їх усунення, реалізація яких сприятиме гармонізації нормативних та регуляторних актів в сфері ризик менеджменту, формуванню системного підходу до управління ризиками на підприємствах, що організовують свою діяльність за проектним принципом. 

Ключові слова


ризик; проектний ризик; ризик-менеджмент; міжнародні стандарти ризик-менеджменту; вітчизняні стандарти ризик-менеджменту; підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Батенко Л.П. Управління проектами: Навчальний посібник / Л.П. Батенко, О.А. Загородніх, В.В. Ліщинська. — К.: КНЕУ, 2003. — 231 с.

Божкова В.В. Організаційно-економічні основи управління екологічними ризиками інновацій: Дис. … канд. екон. наук: 08.08.01 / В.В. Божкова. — Суми: СумДУ, 2002. — 208 с.

Вітлінський В.В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення / В.В. Вітлінський, П.І. Верченко. — К.: КНЕУ, 2000. — 292 с.

Грачева М.В. Анализ проектных рисков: Учебное пособие / М.В. Грачева. — М.: Финстатинформ, 1999. — 215с.

Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком [Текст]: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: ВД «Княгиня Ольга», 2006. — 324 с.

Клименко С. Як построїти корпоративну систему ризик-менеджменту / С. Клименко // Бізнес. — 2005. — №15. — С.24-29.

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або запобігання тероризму : Закон України від 28.11.2002, № 249-ІV [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: Офіційний сайт. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/249-15.

Про затвердження Методики виявлення ризиків, пов'язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними: Закон України від 16.02.2011 р. №232 [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: Офіційний сайт. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/232-2011-%D0%BF

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації проведення перевірок підприємств, які входять до складу фінансово-промислових груп, інших об'єднань та великих платників податків: Закон України від 16.07.2007 р. №432 [Електронний ресурс] // Державна фіскальна служба України: Офіційний портал — Режим доступу: http://sfs.gov.ua/yuridichnim-osobam/podatkoviy-kontrol/nakazi/print-66306.html

Про затвердження термінологічної бази системи внутрішнього контролю та аудиту Державного казначейства України”: Закон України від 07.10.2008 р. №417 [Електронний ресурс] // Законодавство України: Платформа ligazakon — Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DKU0702.html

Про об’єкти підвищеної небезпеки: Закон України від 18.01.2001, № 2245-III [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: Офіційний сайт. — Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2245-14

Свідерська А. В. Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / А. В. Свідерська. — Хмельницький: ХНУ, 2016. — 290 с.

Тарасюк Г.М. Управління проектами / Г.М. Тарасюк. — Житомир: ЖДТУ, 2004. — 470 с.

Шамин Д. В. Формирование системы управления рисками мегапроектов в промышленности: Дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Д. В. Шамин. — М.: ФУ при правительстве РФ, 2016. — 156 с.

Enterprise Risk Management – Integrated Framework [Electronic resource] / The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. — Mode of access: https://www.coso.org.

Patterson F.D., Neailey K. A Risk Register Database System to aid the management of project risk. [Electronic resource] / International Journal of Project Management. — Mode of access: https://pdfs.semanticscholar.org/03d4/0b99dda0f903a10addea2f99831079cb28e5.pdf

Project Management Body of Knowledge [Electronic resource] / Project Management Institute. — Mode of access: https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards

Risk management [Electronic resource] / International Organization for Standardization. — Mode of access: http://www.iso.org/iso/home.html

Rabechini J., Monteiro M. Understanding the Impact of Project Risk Management on Project Performance / [Electronic resource] Journal of technology management and innovation. - Mode of access: http://www.jotmi.org/index.php/GT/article/view/1151

Risk management [Electronic resource] / Institute of Risk Management Baseline. — Mode of access: https://www.theirm.org/

Risk Management Standards [Electronic resource] / Risk Management Standards / Federation of European Risk Management Assotiations. — Mode of access: http://www.ferma.eu/risk-management/

International Competence Baseline [Electronic resource] / International Project Management Association. — Mode of access: http://www.ipma.world/resources/ipma-publications/ipma-competence-baseline/

International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework [Electronic resource] / Committee on Banking Supervision of the Bank for international Settlements. — Mode of access: http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm
Copyright (c) 2019 О. А. Гавриш, В. А. Кавун

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua