DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.134942

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ТРАНСФОРМАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

С.В. Андрос

Анотація


Проаналізовані існуючі підходи до побудови системи управління на підприємстві. Проаналізовано характер впливу перетворень в організаційно-економічній структурі підприємства на ефективність його діяльності. Досліджено методи оцінки ефективності організаційних структур управління. Обґрунтовано необхідність впровадження організаційних змін на підприємстві. Розкрито специфіку і причини виникнення опору перетворенням як невід'ємних елементів у системі управління. Запропоновані підходи, що дозволяють оцінювати можливості і готовність керівництва підприємства до проведення радикальних змін. Сформульовано напрями вдосконалення системи управління організаційно-економічними змінами на підприємстві. Розглянуто економічні індикатори результативності структурної перебудови підприємства і механізми їх застосування. Систематизовано фактори підвищення ефективності діяльності лінійних керівників на підприємстві. Розроблені положення щодо ефективного управління на підприємстві з точки зору програмно-цільового і системно-цільового підходів. Запропоновано методологічний підхід до організаційно-економічного проектування, як інструменту вдосконалення системи управління. Встановлена кореляційна залежність основних завдань програм та розділів плану розвитку підприємств реального сектору економіки. Представлено взаємозв'язок структурних підрозділів служби управління та інспектування якості продукції підприємства. Сформульовані основні деталі та елементи системно-цільового підходу. Доведено, що системно-цільовий підхід до проектування організаційно-фінансової структури управління, являє собою складну кількісно-якісну характеристику системи стратегічного управління. З’ясовано системні відзнаки виникнення спротиву трансформаційним процесам на підприємстві. Запропоновано методологічні підходи до оцінки можливості і доцільності впровадження організаційно-економічних трансформацій на вітчизняному підприємстві. Запропоновано системно-цільовий підхід до проектування організаційно-економічної структури управління процесом виробництва.


Ключові слова


виробництво; організаційні зміни; перебудова; програмно-цільовий підхід; системно-цільовий підхід; структура; управління;

Повний текст:

PDF

Посилання


Ансофф И. Стратегическое управление : сокр. пер. с англ. / И. Ансофф ; науч. ред. и авт.

предисл. Л. И. Евенко. – М. : Экономика, 1989. – 519 с.

Акофф Р. Планирование в больших экономических системах : пер. с англ. / Р. Акофф. –

М. : Сов. радио, 1972. – 233 с.

Бондарь Н. П. Эффективное управление фирмой: современная теория и

практика : учебное пособие / Бондарь Н. П., Васюхин О. В., Голубев А. А., Подлесных

В. И. – СПб : Изд. Дом «Бизнес-пресса», 1999. – 416 с.

Бодди Д. Основы менеджмента : пер. с англ. / Д. Бодди, Р. Пэйтон ; под ред.

Ю. Н. Кайтуревского. – СПб. : Питер, 1999. – 816 с.

Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне

моделювання : навчальний посібник / В. Г. Герасимчук. – К. : КНЕУ, 2000. – 360 с.

Гуияр Ф. Преобразование организации / Ф. Ж. Гуияр, Д. Н. Келли ; пер с англ.

– М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. – 315 с.

Коттер Д. П. Суть перемен. Невыдуманные истории о том, как люди изменяют

свои организации / Д. П. Коттер, Д. С. Коэн. – М. : Олимп-Бизнес, 2004. – 256 с.

Нортон Р. Каплан. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию :

пер. с англ. / Каплан Р. Нортон. – М. : Олимп-Бизнес, 2010. – 320 с.

Питерс Т. В поисках совершенства: Уроки самых успешных компаний Америки : пер. с

англ / Т. Питерс, Р. Уотерман-мл. – М. : Альпина Паблишерз, 2010. – 528 с.

Уотермен Р. Фактор обновления : пер. с англ. / Р. Уотермен ; общ. ред. В. Т.

Рысина. – М. : Прогрес, 1988. – 368 с.

Хаммер М. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе / М.

Хаммер, Д. Чампи, – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2011. – 288 с.
Copyright (c) 2020 С.В. Андрос

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua