DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.136360

ФАСИЛІТАЦІЙНО-РЕФЛЕКСІЙНА МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

М.М. Климчук

Анотація


У статті розроблено на основі інтердисциплінарного підходу, який базується на симбіозі фасилітації, рефлексії та імперативів: синергетичного; інтердисциплінарного; рівноцінності; доповнюваності Н. Бора фасилітаційно-рефлексійну методологію управління енергозбереженням на підприємстві, що враховує логіко-методологічні проблеми при впровадженні енергоефективних заходів, а також специфіку мотивації персоналу. Запропоновано інкорпорувати фасилітаційно-рефлексивну методологію в управління будівельними підприємствами, зокрема в процеси мотивації персоналу до енергозбереження. Представлено схему реалізації економіко-управлінського механізму мотивації персоналу до енергозбереження на підприємстві, що надасть можливість впроваджувати енергоефективні технології виробничо-економічною системою з урахуванням специфіки мотивації персоналу. Проведено її структуризацію, яку представлено функціями суб'єктів і суб'єктно-об'єктних взаємозв'язків, виділенням підсистем інструментальної, формалізовано науково-емпіричної, інформатизації управління змінами, стратегічного та тактичного управління, а також 8 блоками. Запропоновані компоненти схеми, реалізують системно-комплексний підхід до організації процесу мотивації до енергозбереження забезпечують досягнення проміжних цілей, позитивно характеризує ступінь виконання завдання щодо підвищення рівня енергоефективності підприємства, його інвайроментального розвитку, зростання рівня ефективності заходів енергозбереження; зменшення енергомісткості виготовленої продукції. Схема реалізації економіко-управлінського механізму мотивації персоналу до енергозбереження на підприємстві характеризується сукупністю фасилітаційних методів управління процесів мотивації персоналу до енергозбереження, що реалізується на основі блоку «Фасилітаційно-рефлексивної методології» та «рефлексивного управління». Реалізацію стратегічного та тактичного управління забезпечує блок «регламентація процесу мотивації до енергозбереження», та «цілепокладання». Інформаційно-аналітичну взаємодію структурних компонент механізму, що створює умови для реалізації потенціалу та мотивації персоналу до енергозбереження за допомогою блоку «когерентно-когезійної взаємодії», «комплексного збору, обробки та аналізу даних про поточний стан реалізації енергозберігаючих заходів на підприємстві» та «управління змінами».

Ключові слова


«Metodology of Facilitation»; рефлексивне управління; мотивація; енергозбереження; підприємство;

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Voitko S. System analysis of energy security of countries: the aspect of the use of renewable

energy. Economic forum: scientific journal. Lutsk: LNTU, 2013. Vol. 4/2013. - P. 29-34

Ovcharenko D.M. Motivational subsystem in the mechanism of management of economic and

technical processes: the current state and prospects of development: energy saving of industrial

enterprises. Integration of economic and technical processes: the current state and prospects of

development: collective monograph / for comp. Ed. Savchuk L. M. - X.: View of «Dios Plus»,

P. 374-387.

Kulikov P. M., Klymchuk M. M. Management of energy saving in construction enterprises:

theory, methodology, practice: Monograph. Ivano-Frankivsk, view«Folio», 2017. 365 p. The

bibliographer: Р. 327-366.

Malikhina O. M. Formation of the basic elements of systemic motivation of human capital of

construction enterprises. Business Inform. 2014. No. 2. P. 391-396.

Rizhakova G. M. Methodological aspects of the formation of the intellectual component of

labor potential in the process of the genealogy of a socially oriented economy. Effective economy.

No. 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua

Bens I. Advanced Facilitating Strategies: tools & techniques to master difficult situations San

Francisco: Jossey-Bass, 2005b.

Carlson P. Basic facilitation. What Can Be Accomplished? What Cannot? The Skilled

Facilitator Fieldbook. / Ed. By R. Schwarz, A. Davidson, P. Carlson, S. Mckinney. SanFrancisco:

Jossey- Bass, 2005b. P. 115–118.

Davidson A. Process Designs. The Skilled Facilitator Fieldbook / Ed. By R. Schwarz, A.

Davidson, P. Carlson, S. Mckinney. San Francisco: Jossey-Bass, 2005a. P. 107–114.

Justice T., Jamieson D.W. The Facilitator’s Fieldbook. HRD Press, Inc, 2006.
Copyright (c) 2019 М.М. Климчук

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua