ТРИ-ЕТАПНА МОДЕЛЬ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ У КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.137085

Ключові слова:

маркетинг, комерціалізація, e-learning, дистанційна освіта, технологізація, розробники,

Анотація

У інформаційному суспільстві ринки виробників уявляються більш ефективними та перспективними для країн, ніж ринки посередників. Ринок дистанційної освіти стає одним з таких орієнтованих на майбутнє типів ринків для України. Таким чином, для українських розробників дистанційних курсів вкрай важливо починати налагодження процесу комерціалізації їх курсів. Український ринок дистанційної освіти знаходиться тільки на стадії свого виведення у життєвому циклі. Цей етап потребує знаходження більш ефективних шляхів отримання високих прибутків. Але досі не існує чітко визначеної та зрозумілої процедури того, як саме розробники дистанційних курсів мають комерціалізувати власні розробки. Стаття аналізує тренди динаміки світових ринків дистанційної освіти для того, щоб висвітлити маркетингові інструменти для виходу вітчизняних розробників дистанційних курсів на український ринок дистанційної освіти, а також найбільш ефективні географічні ринки інших країн для поширення своїх розробок закордоном. У статті також запропонована авторська розробка три-етапної моделі комерціалізації дистанційних курсів на основі результатів маркетингових досліджень процесів розвитку ринків дистанційної освіти у розвинених країнах з метою використання їх у якості аналогії для України, а також інших країн, що розвиваються, у майбутньому. Перший етап комерціалізації дистанційних курсів передбачає надання цільовій аудиторії потенційних клієнтів безкоштовного доступу до дистанційних курсів. Другий етап триетапної моделі комерціалізації дистанційних курсів передбачає публічно-приватне партнерство та залучення різноманітних типів інвестицій. Третій етап три-етапної моделі комерціалізації дистанційних курсів характеризується формуванням ринкових стосунків між розробниками дистанційних курсів та їх споживачами. Стаття підкреслює, що традиційна комерціалізація дистанційних курсів у країнах, що розвиваються, згідно три-етапної моделі комерціалізації дистанційних курсів стає можливою лише на третьому її етапі.

Посилання

Кухаренко В. Н., Богачков Ю.Н., Левицкая Р.В. Круглый дистанционный треугольник.

URL : http://kvn-e-learning.blogspot.com/2015/01/blog-post.html (дата звернення: 22.01.2018).

Кухаренко В.Н. Всеукраїнська асоціація електронного навчання.

URL : http://kvn-e-learning.blogspot.com/2015/01/blog-post_21.html (дата звернення:

01.2018).

Штомпель Н.Э. Проблемы внедрения Moodle в высших учебных заведениях Украины.

MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням

Moodle : тези доповідей ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, КНУБА, 21-22 травня 2015

р. Київ, 2015. С. 61.

Богачков Ю.Н., Фельдман Я. А. Парадигма образования для информационного

общества. Інформаційні технології і засоби навчання. 2015. Том 49. № 5.

Богачков Н. И., Богачков Ю. Н. Виртуальный университет–учебное заведение 21 века.

Computer World Kiev. 1996.Т.31.

Богачков Ю. Н., Ухань П.С., Милашенко В. Н., Фельдман Я. А. Образование для

будущего, выбор целей: подходы и инструменты. ОТО. 2016. № 2. URL:

http://cyberleninka.ru/article/n/obrazovanie-dlya-buduschego-vybor-tseley-podhody-i-instrumenty

(дата звернення: 20.07.2017).

Биков В. Ю. Основні концептуальні засади інформатизації освіти і головна парадигма

прийдешнього суспільства знань. Я-концепція академіка Неллі Ничкало у вимірі

професійного розвитку особистості : зб. наук. пр. / редкол.: І. А. Зязюн (голова), О. М.

Отич та ін.; упоряд.: О. М. Отич, О. М. Боровік ; Національна академія педагогічних наук

України; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. Київ, 2014. С. 32–42.

Малюкова І. Г. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вищій освіті

України: поточний стан, проблеми і перспективи розвитку : аналітичний огляд. URL:

http://uiite. kpi. ua/ua/about-uiite/public/singlerecord. html. (дата звернення: 20.07.2017)

Щербина О. А. Оцінювання компетентностей засобами платформи Moodle. Інформаційні

технології і засоби навчання. 2015. №. 45, вип. 1. С. 134−145.

Clark R. C., Mayer R. E. E-Learning and the Science of Instruction. Proven Guidelines for

Consumers and Designers of Multimedia Learning. 4th edition. Hoboken, NJ : John Wiley &

Sons, Inc., 2016. P. 509.

Hoppe G., Breitner M. H. Business models for e-learning. E-Learning: Models, Instruments,

Experiences : subconference of the Multikonferenz Wirtschaftsinformatik 2004

(www.mkwi04.de), in Essen, Germany.

URL: http://diskussionspapiere.wiwi.uni-hannover.de/pdf_bib/dp-287.pdf (дата звернення:

07.2017).

Юдіна Н. В. Визначення циклічних залежностей в економіці України на основі аналізу

окремих макроекономічних показників. Економічний вісник Національного технічного

університету України «КПІ». 2016. № 13.

URL : http://ev.fmm.kpi.ua/article/download/45629/41850 (дата звернення: 20.07.2017).

Анализ международного рынка дистанционного (онлайн) образования / Centre of

foreign trade development: site. URL : http://rusprogroup.com/ru/novosti/87-onlineeducationnews (дата звернення: 20.07.2017).

Global E-Learning Market Analysis & Trends – Industry Forecast to 2025 / Research and

Markets: site. URL : https://www.researchandmarkets.com/research/qgq5vf/global_elearning

(дата звернення: 20.07.2017).

Akins Sam S. The 2016-2021 Worldwide Self-paced eLearning Market: The Global

eLearning Market is in Steep Decline / Metaari Advanced Learning Technology Research: site.

(Renovate date: August 2016). URL:

http://www.ambientinsight.com/Resources/Documents/AmbientInsight_2015-2020_US_Selfpaced-eLearning_Market_Abstract.pdf (дата звернення: 20.07.2017).

E-learning market trends and forecast 2017-2021 / Docebo: site, 2016. URL:

https://www.trainingpressreleases.com/media/30885/docebo-elearning-trends-report-2017-

short.pdf (дата звернення: 20.07.2017).

Global E-learning Market 2016-2020 / Technavio: site. URL:

https://www.technavio.com/report/global-education-technology-e-learning-market (дата

звернення: 20.07.2017).

Рынок онлайн-образования / Docebo and J’son&PartnersConsulting: site. URL :

http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rynok-onlayn-obrazovaniya-v-rossii-i-mire2014090112414350 (дата звернення: 20.07.2017).

Inspection panel, 2016 / The World Bank: site. (Renovate date: 30 – March - 2016). URL:

http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/PanelMandateDocuments/2016%20Retaliation%20Guidel

ines.pdf. (дата звернення: 20.07.2017).

Disability and health, 2016 / The World Health Organization: site. (Renovate date: 15 - Nov -

. URL : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/en (дата звернення: 20.07.2017).

Current World Population retrieving data, 2017 / Worldometers: site. (Renovate date: 10 –

June - 2017). URL : http://www.worldometers.info/world-population/ (дата звернення:

07.2017).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-07-09