DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.181419

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЕФЕКТИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СФЕРИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

О.О. Трофименко

Анотація


У статті визначено актуальність дослідження динаміки показників енергетичної
сфери та основних макроекономічних показників. Здійснено вибірку даних для аналізу.
Окреслено гіпотезу про те, що зростання валового внутрішнього продукту залежить від
трансформаційних змін в енергоспоживанні національної економіки. Обрано такі
показники для аналізу та побудови кореляційної матриці як: номінальний валовий
внутрішній продукт, валовий внутрішній продукт на душу населення, чисельність
населення, реальний валовий внутрішній продукт, офіційні міжнародні резерви України,
державний та гарантований державою борг України, виробництво електроенергії.
Аналізований період складає 2015-2018 рр. (покваратально). Проаналізовано кореляційні
зв'язки між показниками. Визначено зворотньо-пропорційний зв'язок між чисельністю
населення та державним і гарантованим державою боргом. Визначено слабкий
позитивний зв'язок між виробництво енергії та чисельністю населення. З аналізу
сформовано відповідні висновки, зокрема, визначено, що економіка стає менш
енергозалежною порівняно з минулими роками.

Досліджено динаміку енергомісткості валового внутрішнього продукту. Для
об'єктивності та врахування факторів зовнішньої агресії, визначено доцільність аналізу
значень показників за два періоди, а саме: 2008-2013 рр. та 2014 – 2017 рр.
Проаналізовано зміни за базовими категоріями енергоспоживачів, такими як
промисловість, транспорт, домашні господарства та сектор послуг, які співставили з
динамікою показника виробництва електроенергії. Проаналізовано динаміку ціни нафти
та середньої митної вартості природного газу, що склалася у процесі його митного
оформлення під час ввезення на територію України. Визначено трансформації в
структурі споживання та виробництва електроенергії компаніями та електростанціями
України. Серед основних можна відмітити прискорені темпи зростання виробництва
електроенергії вітровими електростанціями. Доведено, що запропонований підхід
дозволяє визначити сукупність факторів для забезпечення економічного зростання з
врахуванням енергетичної складової.


Ключові слова


енергетична сфера; економічна стабільність; макроекономічні показники; енергомісткість ВВП;

Повний текст:

PDF

Посилання


Меморандум про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між

Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з

атомної енергії: документ від 24.11.2016. // База даних «Законодавство України»/ВР

України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_003-16 (дата звернення:

12.2018)

Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність,

конкурентоспроможність»: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017

№ 605-р. // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80 (дата звернення: 08.01.2019).

Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua (дата звернення:

01.2019).

Міністерство фінансів України. URL: https://minfin.com.ua/ (дата звернення:

01.2019)

Міжнародне енергетичне агентство. URL: https://www.iea.org (дата звернення:

01.2019).
Copyright (c) 2020 О.О. Трофименко

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua