DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.182608

БІЗНЕС-СТІЙКІСТЬ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА: КОНЦЕПЦІЯ ТА МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В.М. Тупкало

Анотація


У статті викладені розроблені автором концептуальні засади та обґрунтування
моделі механізму забезпечення бізнес-стійкості виробничого підприємства на основі
системного причинно-наслідкового характеру зв'язків системи бізнес-метрик управління
підприємства з його комплексом маркетингу. Доведено, що кожна зі складових системи
бизнес-метрик безпосередньо формує відповідні складові загальної моделі механізму
забезпечення бізнес-стійкості. Тому пропонується бізнес-стійкість не зводити до
синонімічно спрощено ототожнювання понять «фінансова стійкість» та «економічна
стійкість», а розглядати стійкість як кортеж (комплекс) з трьох видів послідовно
пов’язаних систем забезпечення стійкості «організаційна стійкість ≺ ринкова стійкість
≺ економічна стійкість», кожна з яких (система) складається з елементів -
функціональних (операційних) видів стійкості. Пропонується формування чинників
кожного з видів стійкості здійснювати шляхом логічного смислового об’єднання
відповідної низки бізнес - політик Рij як конкретних стратегічних поведінкових
орієнтирів підприємства щодо взаємодії з його цільовим ринком в рамках пари {i - та
бізнес - метрика, j - та компонента маркетинг - мікс}, кожний з яких (орієнтир) має
економічно обґрунтований кількісний ключовий (інтегральний) показник. Визначено, що
бізнес-стійкість - це комплекс властивостей підприємства щодо його спроможності
швидко й адекватно реагувати на порушення в роботі технологічних бізнес-процесів
ланцюжка створення бізнес - цінності в контексті збереження довіри партнерів й споживачів, забезпечення конкурентоспроможності й подальшого безперервного розвитку в своїй сфері бізнесу.


Ключові слова


бізнес-стійкість; бізнес-метрики управління; маркетинг-мікс; бізнес-процес;

Повний текст:

PDF

Посилання


Шапурова О.О.Моделі оцінки банкрутства та кризового стану підприємств. Економіка

та держава. 2009. №4. С.59-64.

Ліндер Є. Еволюція моделей оцінки ймовірності банкрутства. Науковий вісник МНУ

імені В.О. Сухомлинського. Економічні науки. 2016. №1(6). С.125-129.

Голь І.В. Бізнес-стійкість підприємства:бізнес-цільовий процесно-орієнтований підхід.

Телекомунікаційні та інформаційні технології. 2014. №3. С. 101-105.

Окладский П.В. Соотношение понятий экономической несостоятельности и

устойчивости предприятий. Лесной журнал. 2010. № 5 С. 176–80.

Григорян Е. С. Классификация видов устойчивости предприятия . Концепт : научно-

методический электронный журнал. Електронні дані. [РФ, г. Киров: Автономная

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования

«Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании]. 2015. № 3. URL:

https://e-koncept.ru/2015/15072.htm (дата звернення 23.10.2018 р.).

Тупкало В.М. Бізнес – інжиніринг сучасних процесно – орієнтованих підприємств:

монографія. К.: ДУТ. 2016. 281 с.

Тупкало С.В., Тупкало В.Н. Методика формирования системы сбалансированных

показателей оценки эффективности управления предприятием. Системи управління,

навігації та зв’язку: зб. наук. пр. К.: ЦНДІНУ, 2011. №. 3(19). С.169 –175.

Тупкало В.М., Голь І.В. Модель комплексної оцінки бізнес - стійкості

телекомунікаційного підприємства / В.М. Тупкало, І.В. Голь // VІІІ Всеукраїнська

науково – практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством»: зб.

тез. доп. – К.: Вид-во «Політехніка», 2017.- С.36.

Тупкало В.Н. Методика разработки модели системы процесно -ориентированного

стратегического управления предприятием / С.В.Тупкало, В.Н. Тупкало // Системи

управління, навігації та зв’язку: зб. наук. пр. - К.: ЦНДІНУ, 2008. - Вип. 4(8). - С.113 -

Рзаєва Т.Г. Зарубіжні методики визначення ймовірності банкрутства підприємства /

Т.Г. Рязаєва, І.В. Стасюк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. –

№3. Т.1. – С.177 – 181.

Чернякова И.С. Построение структурно-дискурсивного алгоритма процесса

обеспечения экономической устойчивости мясоперерабатывающих предприятий. Весник

института экономических исследований. 2017. № 2(6). С.66-71.

Тупкало С.В. Методика решения задачи оптимизации организационной структуры

процессно - ориентированного предприятия на основе принципа «Структура следует за

стратегией» / С.В. Тупкало, В.Н. Тупкало // Системи управління, навігації та зв’язку: зб.

наук. пр.- К.: ЦНДІНУ, 2009.- Вип.3(11).- С.69 - 76.

Тупкало С.В., Батенко Л.П. Обгрунтування моделі процесно - орієнтованого

управління діяльністю електропостачального підприємства. Ефективна економіка № 7,

С. 18-24.

Недосекин А. О., Рейшахрит Е. И. К вопросу определения категории «экономическая

устойчивость» для сырьевых отраслей. [Електронний ресурс]– Режим доступу:

https://novainfo.ru/article/10801

Лахтіонова Л.А. Економічна категорія "фінансова стійкість" в сучасному фінансовому

аналізі підприємницької діяльності / Л.А. Лахтіонова // Наук. пр. Кіровоград. нац. техн.

ун-ту. екон. науки: Зб. наук. праць. - 2009. - Вип. 6, ч. II. - С. 327-338.

Тупкало В.М. Управління економічною доданою вартістю підприємства на основі

механізму контролінгової піраміди виручки / В.М. Тупкало // Економіка. Менеджмент.

Бізнес: зб. наук. праць. – К.: ДУТ. – Вип.2(10), 2014.- С.5 – 13.

Тупкало В.Н. Проблема понятийной базы методологии процессного менеджмента /

С.В.Тупкало, В.Н.Тупкало// Das Management. - 2010.- № 5. – С. 15-20.
Copyright (c) 2020 В.М. Тупкало

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua