DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.182758

СТОХАСТИЧНI МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПОСТАВОК ТОВАРУ

О.В. Цеслів, М.П. Гришко

Анотація


В цій роботі представлені стохастичні моделі управління запасами. Перша –
неперервна модель поставок товару з обмеженнями тільки на масу і об'єм товару. Для цієї
задачі всі задачі математичного програмування залежно від виду функції розподілу попиту й
обмежень можуть бути розділені на множину класів, кожний з яких характеризується
своїми методами розв’язання. Один з цих методів представлено в роботі. Розроблена
стохастична модель управління запасами дозволить визначити ефективну стратегію
ринкової діяльності з урахуванням фінансово-ресурсних обмежень. Також розроблені 

практичні рекомендації для прийняття оптимальних рішень при плануванні поставок в
умовах невизначеності попиту і часу поставки. Окремо в роботі розглядається ймовірнісна
модель управління запасами, в якій попит є випадковою величиною з відомим законом
розподілу. Визначена оптимальна стратегія замовлення продукції, при випадковому попиті.
Проаналізовано, як зміняться отримані результати при різних законах розподілу випадкової
величини, а саме при рівномірному, експоненціальному і нормальному законах. Для даної
задачі знайдено оптимальний розподіл ресурсів для максимізації загального прибутку. Для
розв’язання задачі використано метод динамічного програмування. Методологічною
основою дослідження послужили праці вітчизняних і зарубіжних фахівців, які займалися
проблемами логістики, управління запасами, управління ризиками та дослідження операцій.
Матеріал статті може бути рекомендований для подальшого використання при створенні
імовірнісних моделей управління запасами, в яких попит є випадковою величиною з відомим
розподілом ймовірностей.


Ключові слова


інвестиції; оптимальний розподіл інвестицій; динамічне стохастичне програмування; принцип оптимальності Белмана;

Повний текст:

PDF

Посилання


Беллман Р. Введение в теорию матриц. Москва, 1976.

Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. Київ: ТОВ «Бори сфен–М»,

336 с.

Зайченко Ю. П. Дослідження операцій: підручн. для вищ. навч. закл., що навч. за напр.

"Прикладна математика" та "Комп'ютерні науки". 5–е вид. перероб. і доп. Київ: ЗАТ

"ВІПОЛ", 2001. 688 с.

Кігель В. Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці:

монографія. Київ: ЦУЛ, 2003. 202 с.

Таха Х. А. Введение в исследование операций. Вильямс, 2005. 912 с.

Совершенствование управления отраслью / В. И.Голиков, А. П. Калашников, В. М. Геец

и др. / за ред. В. И. Голиков. Киев: Наук. думка, 1989. 141 с.
Copyright (c) 2020 О.В. Цеслів, М.П. Гришко

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua