СТОХАСТИЧНI МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПОСТАВОК ТОВАРУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.182758

Ключові слова:

інвестиції, оптимальний розподіл інвестицій, динамічне стохастичне програмування, принцип оптимальності Белмана,

Анотація

В цій роботі представлені стохастичні моделі управління запасами. Перша –
неперервна модель поставок товару з обмеженнями тільки на масу і об'єм товару. Для цієї
задачі всі задачі математичного програмування залежно від виду функції розподілу попиту й
обмежень можуть бути розділені на множину класів, кожний з яких характеризується
своїми методами розв’язання. Один з цих методів представлено в роботі. Розроблена
стохастична модель управління запасами дозволить визначити ефективну стратегію
ринкової діяльності з урахуванням фінансово-ресурсних обмежень. Також розроблені 

практичні рекомендації для прийняття оптимальних рішень при плануванні поставок в
умовах невизначеності попиту і часу поставки. Окремо в роботі розглядається ймовірнісна
модель управління запасами, в якій попит є випадковою величиною з відомим законом
розподілу. Визначена оптимальна стратегія замовлення продукції, при випадковому попиті.
Проаналізовано, як зміняться отримані результати при різних законах розподілу випадкової
величини, а саме при рівномірному, експоненціальному і нормальному законах. Для даної
задачі знайдено оптимальний розподіл ресурсів для максимізації загального прибутку. Для
розв’язання задачі використано метод динамічного програмування. Методологічною
основою дослідження послужили праці вітчизняних і зарубіжних фахівців, які займалися
проблемами логістики, управління запасами, управління ризиками та дослідження операцій.
Матеріал статті може бути рекомендований для подальшого використання при створенні
імовірнісних моделей управління запасами, в яких попит є випадковою величиною з відомим
розподілом ймовірностей.

Посилання

Беллман Р. Введение в теорию матриц. Москва, 1976.

Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. Київ: ТОВ «Бори сфен–М»,

336 с.

Зайченко Ю. П. Дослідження операцій: підручн. для вищ. навч. закл., що навч. за напр.

"Прикладна математика" та "Комп'ютерні науки". 5–е вид. перероб. і доп. Київ: ЗАТ

"ВІПОЛ", 2001. 688 с.

Кігель В. Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці:

монографія. Київ: ЦУЛ, 2003. 202 с.

Таха Х. А. Введение в исследование операций. Вильямс, 2005. 912 с.

Совершенствование управления отраслью / В. И.Голиков, А. П. Калашников, В. М. Геец

и др. / за ред. В. И. Голиков. Киев: Наук. думка, 1989. 141 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіко-математичне моделювання бізнесових процесів