МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД К АНАЛІЗУ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ І ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

А. О. Мілай

Анотація


В досліджені проводиться аналіз системи розподілу праці з позицій теорії трудової вартості. Визначається, що єдиним базовим ресурсом економічної системи є праця,  усі інші матеріальні ресурси є похідними і розкладаються на живу і уречевлену працю. В економічній системі відокремлюється об’єкт по відношенню до якого  проводиться аналіз  рівня розподілу праці, визначаються основні проблеми розвитку системи розподілу праці і  шляхи їх вирішення капіталістичної системою господарства.  Розглядається проблема отримання прибутку на рівноважному ринку. В той же час, визначається  помилковість деяких положень сучасної економічної теорії  стосовно  моделі  утворення прибутку в реальному секторі економіки, основних  чинників виникнення диспропорцій у виробництві і споживанні,  появи безробіття, економічної кризи і стагнації. Аналізуються особливості  виробництва інноваційної продукції і інноваційного процесу в сучасній економічній системі.

Ключові слова


економічна криза; рівень розподілу праці; продуктивність праці; додаткова вартість; прибуток; система техно-економічного відтворення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Schmmpeter J. A. Histori Economic Analysis / J. A. Schmmpeter. – London: George Allen & Unwin, 1954. – Pp. 968.

Абалкин Л. И. Избраные труды. В 4-х тт./Л. И. Абалкин. – М.: Экономика, 2000.

Гальчинський А. С. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи: Методологічні аспекти / А. С. Гальчинський / Інститут стратегічних оцінок. – К.: Либідь, 2006. – 310с.

Гєлбрейт Дж. Новое индустриальное общество / Дж. Гэлбрейт; пер. с англ. – М.:ООО «Издательство АСТ»: «Транзиткнига»; СПб.:Terra Fantastica, 2004. – 602 с.

Макконел К. Экономикс. Принципы, проблемы и политика / К. Макконел, С. Брю – М.: Инфра, 2005. – 940.

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии / К. Маркс. Т. I, кн. I. Процесс производства капитала. – М.: Политиздат, 1978. – 891 c.

Мілай А. О. Особливості та наслідки проведення грошово-кредитної політики ФРС США в умовах світової економічної кризи / А. О. Мілай// Економічний вісник НТУУ»КПІ»: зб. наук. праць. – К.: ВПК «Політехніка» – 2014. – №11. – С. 91-96.

Мілай А. О. Методологічний підхід к дослідженню економічної природи фірми / А. О. Мілай // Економічний вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. праць. – К.: ВПК «Політехніка» – 2015. – №12. – С.8-13.

Пріоритети національного економічного розвитку в контексі глобальних викликів: [монографія]: у 2-х частинах – Ч-1 / за ред. В. М. Гейця, А. А. Мазаракі. – К.: Київський нац.торг.- екон. ун-т, 2008. – 389 с.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов./ А.Смит. – М.: Эксмо, –2007. – 960с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80081

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 А. О. Мілай

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua