МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД К АНАЛІЗУ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ І ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

А. О. Мілай

Анотація


В досліджені проводиться аналіз системи розподілу праці з позицій теорії трудової вартості. Визначається, що єдиним базовим ресурсом економічної системи є праця,  усі інші матеріальні ресурси є похідними і розкладаються на живу і уречевлену працю. В економічній системі відокремлюється об’єкт по відношенню до якого  проводиться аналіз  рівня розподілу праці, визначаються основні проблеми розвитку системи розподілу праці і  шляхи їх вирішення капіталістичної системою господарства.  Розглядається проблема отримання прибутку на рівноважному ринку. В той же час, визначається  помилковість деяких положень сучасної економічної теорії  стосовно  моделі  утворення прибутку в реальному секторі економіки, основних  чинників виникнення диспропорцій у виробництві і споживанні,  появи безробіття, економічної кризи і стагнації. Аналізуються особливості  виробництва інноваційної продукції і інноваційного процесу в сучасній економічній системі.

Ключові слова


економічна криза; рівень розподілу праці; продуктивність праці; додаткова вартість; прибуток; система техно-економічного відтворення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Schmmpeter J. A. Histori Economic Analysis / J. A. Schmmpeter. – London: George Allen & Unwin, 1954. – Pp. 968.

Абалкин Л. И. Избраные труды. В 4-х тт./Л. И. Абалкин. – М.: Экономика, 2000.

Гальчинський А. С. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи: Методологічні аспекти / А. С. Гальчинський / Інститут стратегічних оцінок. – К.: Либідь, 2006. – 310с.

Гєлбрейт Дж. Новое индустриальное общество / Дж. Гэлбрейт; пер. с англ. – М.:ООО «Издательство АСТ»: «Транзиткнига»; СПб.:Terra Fantastica, 2004. – 602 с.

Макконел К. Экономикс. Принципы, проблемы и политика / К. Макконел, С. Брю – М.: Инфра, 2005. – 940.

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии / К. Маркс. Т. I, кн. I. Процесс производства капитала. – М.: Политиздат, 1978. – 891 c.

Мілай А. О. Особливості та наслідки проведення грошово-кредитної політики ФРС США в умовах світової економічної кризи / А. О. Мілай// Економічний вісник НТУУ»КПІ»: зб. наук. праць. – К.: ВПК «Політехніка» – 2014. – №11. – С. 91-96.

Мілай А. О. Методологічний підхід к дослідженню економічної природи фірми / А. О. Мілай // Економічний вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. праць. – К.: ВПК «Політехніка» – 2015. – №12. – С.8-13.

Пріоритети національного економічного розвитку в контексі глобальних викликів: [монографія]: у 2-х частинах – Ч-1 / за ред. В. М. Гейця, А. А. Мазаракі. – К.: Київський нац.торг.- екон. ун-т, 2008. – 389 с.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов./ А.Смит. – М.: Эксмо, –2007. – 960с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 А. О. Мілай

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

2014-2015 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
2014-2015 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2015 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua