DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80124

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

К. О. Кузнєцова, О. С. Ченуша

Анотація


В даній науковій статті продовжено дослідження ресурсного забезпечення потенціалу конкурентоспроможності енергогенеруючих підприємств на основі оптимізації їх ресурсного забезпечення. Шляхом проведеного компаративного аналізу отриманих економетричних моделей було оцінено при якій організації функціонування ринку електроенергії країни потенціал конкурентоспроможності підприємства буде мати найкращі показники діяльності. Виконано прогнозування зміни очікуваного потенціалу конкурентоспроможності енергогенеруючого підприємства Вуглегірська ТЕС з урахуванням векторно-оптимальних параметрів ресурсного забезпечення величин, отриманих засобами двокритеріальної оптимізації. Визначено, що резервами для підвищення потенціалу конкурентоспроможності енергогенеруючих підприємств на прикладі Вуглегірська ТЕС, Зміівська ТЕС, Трипільська ТЕС є групи параметрів, які відносяться до груп «природних» та «фінансових» факторів. Визначено, що для подолання наявних кризових явищ в діяльності енергогенеруючих підприємств, зокрема, та ПЕК в цілому, перспективним напрямом подальших досліджень є розробка економічного механізму інноваційного розвитку підприємств комплексу, застосування якого дасть змогу оптимізувати використання ресурсів та підвищити ефективність в усіх ланках діяльності підприємств.


Ключові слова


економічний механізм; енергогенеруюче підприємство; інноваційний розвиток; потенціал конкурентоспроможності; прогнозування; ресурсне забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Чернега О. Б. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств (організацій): навч. посіб./ Чернега О. Б – Л.: «Магнолія 2006», 2009. – 261 с.

Кузнєцова К. О. Модель оцінювання конкурентоспроможності енергогенеруючого підприємства на основі ресурсного потенціалу / К. О. Кузнєцова // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журнал – К.: НАУ, 2015. – №1 – С. 79-85.

Воскобойников Ю. Е., Воскобойникова Т. Н. Решение задач эконометрики в EXCEL: уч. пособие./ Ю. Е. Воскобойников, Т. Н. Воскобойникова - Новосибирский филиал Академии управления и экономики. - СПб.: - С. 216.

Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування. / Єріна А. М. - К.: КНЕУ, 2001. - 170 с.

Штойер Р. Многокритериальная оптимизация: теория, вычисления и приложения./ Штойер Р. - М.: Радио и связь, 1992. - С. 504.

Костин В. Н. Оптимизационные задачи электроэнергетики: уч. пособие./ Костин В. Н.- СПб.: СЗТУ, 2003 - 120 с.

Офіційний веб-сайт ПАТ «Центренерго». Вуглегірська ТЕС. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.centrenergo.com/divisions/vug

Кузнєцова К. О. Удосконалення мультиплікативної моделі оцінювання конкурентоспроможності енергогенеруючих підприємств / К. О. Кузнєцова, В. В. Дергачова // Збір. наук. праць «Економіка. Менеджмент. Бізнес». – К.: Держ. ун-т телекомунікацій, 2 (12) 2015. – С. 71-76.

Ченуша О.С. Теоретичні засади формування економічного механізму інноваційного розвитку підприємства / О.С. Ченуша // Збір. наук. пр. «Економіка. Менеджмент. Бізнес». – К.: Держ. ун-т телекомунікацій, 3(13) 2015.

Чаленко А.Ю. О понятийной неопределенности термина «механизм» в экономических исследованиях / А.Ю. Чаленко // Вестник Луганского филиала Института экономико-правовых исследований НАН Украины. – Луганск, 2012.
Copyright (c) 2019 К. О. Кузнєцова, О. С. Ченуша

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua