ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ МАРКЕТИНГОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. П. Чукурна

Анотація


В статті розглянуто витратні методи встановлення ціни на підприємствах машинобудування. Проаналізовані традиційні підходи до маркетингового ціноутворення та запропоновано вдосконалити витратні методи маркетингового ціноутворення за рахунок використання кореляційно-регресійного аналізу. В процесі проведення кореляційно-регресійного аналізу були виявлені 3 основних витратних фактора, які мають найбільший вплив в структурі ціни на продукцію українських підприємств машинобудування. Визначено вплив найбільш вагомих витратних факторів в структурі ціни. Запропоновано метод питомої ціни, який повинен базуватися на питомій вазі кожного фактору в структурі ціни. Цей підхід дозволить враховувати низьку факторів ціноутворення, які притаманні галузі машинобудування. Цей підхід до ціноутворення дозволяє об’єктивно відокремлювати специфічні фактори, які мають місце в різних підгалузях машинобудування та враховувати їх при формуванні ціни на свою продукцію. Запропоновано алгоритм встановлення кінцевої ціни.

Ключові слова


методи ціноутворення; регресія; кореляція; машинобудування; фактори ціноутворення; питома ціна

Повний текст:

PDF

Посилання


Балабанова Л.В.Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації: [Монографія] / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак — Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2003. — 149с.

Друкер П. Энциклопедия менеджмента: 10-е изд. / Друкер П.; [пер. с англ.]. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 432 с.:іл.

Котлер Ф. 300 ключевых вопросов маркетинга: отвечает Ф. Котлер/ Котлер Ф.; [Пер. с анг]. – М.: ЗАО «Олимп-бизнес», 2006. – 224с.

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент/ Котлер Ф.; [пер. з англ.] – СПб. : Питер Ком, 1999. – 896 с.

Окландер М.А. Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / Окландер М.А.,Чукурна Е.П. – Київ: ЦУЛ, 2012- 222 с.

Портер М. Конкуренция / Портер М. [пер. с англ.]. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2005.- 608с.

Ревуцька Н.В. Формування споживчої цінності продукції як основа конкурентоспроможності підприємства / Ревуцька Н.В. // Теоретичні та прикладні питання економіки. -2013. Випуск 28,Т.1. –с. 239-246

Шульгіна Л.М. Еволюція наукових поглядів щодо поняття «споживча цінність товару» / Шульгіна Л.М., Мельничук В.М. // Маркетинг і менеджмент інновацій. - №2, 2001. – с. 74-80
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80352

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 О. П. Чукурна

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua