НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО ТА МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.21.2022.254716

Ключові слова:

державна економічна політика, регіональний розвиток, місцевий розвиток, децентралізація, територіальні громади

Анотація

Метою дослідження є висвітлення сучасних підходів до реалізації державної політики регіонального економічного розвитку в умовах децентралізації, які базуються на усвідомленні значення розвитку кожного регіону, кожної територіальної громади, що забезпечує розвиток національної економіки загалом. Для отримання наукових результатів було використано декілька методів дослідження: економіко-статистичний метод (аналіз статистичних даних і відображення результатів аналізу); компаративний аналіз (порівняння стану економічного розвитку низки регіонів); абстрактно-логічний метод (формування пропозицій щодо активізації розвитку регіонів, формулювання висновків і пропозицій). Як результат дослідження проаналізовано темпи зростання основних показників регіонального економічного розвитку та зроблено висновок про вплив отриманих трендів на перспективи розвитку регіонів. Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості врахування зроблених висновків у практичній діяльності органів державного та місцевого управління в активізації процесів регіонального та місцевого розвитку.

Посилання

OECD. (2019). Making Decentralisation Work: A Handbook for Policy-Makers / OECD Multi-level Governance Studies. Paris: OECD Publishing. DOI: https://doi.org/10.1787/g2g9faa7-en (дата звернення: 25.01.2022).

Sharma, Chanchal Kumar (May 2003) The Federal Approach to Fiscal Decentralisation: Conceptual Contours for Policy Makers. URL: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/178 (дата звернення: 25.01.2022).

Європейська хартія місцевого самоврядування. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MU88002H?an=2

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки : Постанова Кабінету Міністрів України № 695 від 05.08.2020. Офіційний вісник України. 2020. № 67. Ст. 2155. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 25.01.2022).

Шульц С.Л., Луцків О.М. Структурно-технологічні зрушення в економіці регіонів у контексті перспектив розвитку смарт-спеціалізації Регіональна економіка. 2021. № 2. С. 15–26.

Моніторинг конкурентоспроможності регіону як механізм реалізації державної регіональної політики / В.М. Бондаренко, О.А. Курей, Е.Т. Дерді, О.Д. Бутусов. Регіональна економіка. 2020. № 2. С. 33–43.

OECD. (2019). Making Decentralization Work: A Handbook for Policy-Makers. OECD Multi-level Governance Studies. Paris : OECD Publishing. DOI: https://doi.org/10.1787/g2g9faa7-en (дата звернення: 25.01.2022).

Результати щоквартальної та щорічної оцінки соціально-економічного розвитку регіонів, що проводиться Мінрегіоном України. URL: https://dei.kyivcity.gov.ua/content/rezultaty-shchokvartalnoi-ta-shchorichnoi-ocinky-socialnoekonomichnogo-rozvytku-regioniv-shcho-provodytsya-minregionom-ukrainy.html (дата звернення: 25.01.2022).

Комітет ВР підтримав законопроєкти про державну регіональну політику та особливості стимулювання регіонального розвитку URL: https://www.kmu.gov.ua/news/komitet-vr-pidtrimav-zakonoproekti-pro-derzhavnu-regionalnu-politiku-ta-osoblivosti-stimulyuvannya-regionalnogo-rozvitku (дата звернення: 25.01.2022).

Закон України «Про внесення змін до Закону «Про засади державної регіональної політики» № 5323. URL: https://www.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/209286.html (дата звернення: 25.01.2022).

Проєкт закону «Про особливості стимулювання регіонального розвитку» № 5649. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?=72199 (дата звернення: 25.01.2022).

OECD (2019). Making Decentralisation Work: A Handbook for Policy-Makers / OECD Multi-level Governance Studies. Paris: OECD Publishing. DOI: https://doi.org/10.1787/g2g9faa7-en (accessed 25.01.2022)

Sharma, Chanchal Kumar (May 2003) The Federal Approach to Fiscal Decentralisation: Conceptual Contours for Policy Makers. Available at: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/178(accessed 25.01.2022)

Ievropeiska Khartiia mistsevoho samovriaduvannia. Available at: https://ips.ligazakon.net/document/MU88002H?an=2 (accessed 25.01.2022)

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na 2021-2027 roky. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 695 vid 05.08.2020 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. № 67 vid 28.08.2020. 2020. St. 2155. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text. (accessed 25.01.2022)

Shults S.L., Lutskiv O.M. (2021). Strukturno-tekhnolohichni zrushennia v ekonomitsi rehioniv u konteksti perspektyv rozvytku smart-spetsializatsii. Rehionalna ekonomika. № 2. S. 15–26.

Bondarenko V.M., Kurei O.A., Derdi E.T., Butusov O.D. (2020). Monitorynh konkurentospromozhnosti rehionu yak mekhanizm realizatsii derzhavnoi rehionalnoi polityky. Rehionalna ekonomika. № 2. S. 33–43.

OECD (2019). Making Decentralisation Work: A Handbook for Policy-Makers / OECD Multi-level Governance Studies. Paris: OECD Publishing. Available at: https://doi.org/10.1787/g2g9faa7-en (accessed 25.01.2022)

Rezultaty shchokvartalnoi ta shchorichnoi otsinky sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv, shcho provodytsia Minrehionom Ukrainy. Available at: https://dei.kyivcity.gov.ua/content/rezultaty-shchokvartalnoi-ta-shchorichnoi-ocinky-socialnoekonomichnogo-rozvytku-regioniv-shcho-provodytsya-minregionom-ukrainy.html (accessed 25.01.2022)

Komitet VR pidtrymav zakonoproekty pro derzhavnu rehionalnu polityku ta osoblyvosti stymuliuvannia rehionalnoho rozvytku. Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/komitet-vr-pidtrimav-zakonoproekti-pro-derzhavnu-regionalnu-politiku-ta-osoblivosti-stimulyuvannya-regionalnogo-rozvitku (accessed 25.01.2022)

Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Zakonu «Pro zasady derzhavnoi rehionalnoi polityky № 5323. Available at: https://www.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/209286.html (accessed 25.01.2022)

Proekt zakonu «Pro osoblyvosti stymuliuvannia rehionalnoho rozvytku». Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72199 (accessed 25.01.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-13

Номер

Розділ

Економічні проблеми сталого розвитку національної економіки