ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • А. І. Омельченко Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80636

Ключові слова:

техніко-технологічний розвиток, технологічні інновації, технологічний потенціал, екологічність, еко-інновації, екологічно спрямований розвиток

Анотація

Функціонування вітчизняних промислових підприємств визначається господарсько-економічними умовами, сприятливість чи несприятливість яких визначається рівнем невизначеності зовнішнього середовища. Тому діяльність підприємств повинна спрямовуватись не лише на виживання в умовах конкуренції, але й на процес безперервного та ефективного розвитку. Технологічний розвиток в цьому випадку стає важливим процесом, спрямованим на вирішення зазначених завдань. Ціллю статті є дослідження проблем та шляхів техніко-технологічного розвитку промислових підприємств. У статті проаналізовано динаміку впровадження техніко-технологічних інновацій на вітчизняних промислових підприємствах та розглянуто фактори, які перешкоджають впровадженню прогресивних технологій. В результаті проведених досліджень авторами визначено ефективні заходи щодо успішного техніко-технологічного розвитку, запропоновано дієву систему показників для комплексної оцінки технологічного потенціалу підприємства.

Проаналізувавши соціально-економічну, політичну та екологічну ситуацію в країні, зроблено висновок, що найефективнішими умовами технологічного розвитку в сучасних умовах буде екологічно-спрямований розвиток. Це дозволить підприємствам забезпечити соціальну активність та економічну ефективність.

Посилання

Федулова Л. І. Стратегія технологічного розвитку: мікроекономічний підхід [Електронний ресурс] / Л. І. Федулова // Проблеми економіки та управління. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – 2008. – Режим доступу до ресурсу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1398.

Шевлюга О. Г. Дослідження впливу технологічних інновацій на ринок технологій і розвиток підприємства [Електронний ресурс] / О. Г. Шевлюга, О. М. Олефіренко // Вісник СумДУ. Серія «Маркетинг і менеджмент інновацій» №4.. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Статистичний збірник [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Гонтарева І. В. Оцінка потенціалу техніко-технологічної бази промислового підприємства [Електронний ресурс] / І. В. Гонтарева // Вісник СумДУ. Серія «Економіка» №4. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF/VSU_ekon_2011_4_20.pdf.

Рачинська Г. В. Оцінювання рівня технологічного розвитку [Електронний ресурс] / Г. В. Рачинська, Л. С. Лісовська // Національний університет «Львівська політехніка» кафедра менеджменту організацій – Режим доступу до ресурсу: Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/11116/1/40.pdf.

Лощина Л. В. Комплексна оцінка інноваційного потенціалу підприємства: теоретико-методичні підходи [Електронний ресурс] / Л. В. Лощина, В. М. Мілашенко // м. Суми, Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України. – 2004. – Режим доступу до ресурсу: http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/1234/1/comprehensive%20assessment%20of%20the%20innovation.pdf.

Прокопенко О. В. Організаційно-економічний механізм управління екологічно спрямованим інноваційним розвитком [Електронний ресурс] / О. В. Прокопенко, Т. В. Касьяненко // Вісник СумДУ. Серія «Економіка» – Режим доступу до ресурсу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/16112/1/mehanizm.pdf.

Хобта В. М. Оцінка екологічних аспектів діяльності машинобудівного підприємства [Електронний ресурс] / В. М. Хобта, О. Ю. Руднєва // ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» – Режим доступу до ресурсу: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/3783/1/s4_04_hobta.pdf

Мала Н. Т. Економічний розвиток підприємства: планування та моделювання [Електронний ресурс] / Н. Т. Мала, О. В. Грабельська // Національний університет «Львівська політехніка». – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/17259/1/5-22-28.pdf.

Офіційний сайт проекту «WASTEred» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.wastered.eu/.

Офіційний сайт органу екологічної сертифікації та маркування [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.ecolabel.org.ua/.

Маслюківська О. П. Концепція зеленого офісу: рекомендації для організацій щодо екологічно дружнього ставлення до навколишнього середовища / О. П. Маслюківська, Н. І. Шульга. – Київ: Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ, 2007. – (ISBN 978-966-8767-67-8).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Технології як фактор економічного зростання