ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • М.О. Кравченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0001-5405-0159
  • М.А. Леонтовська Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.24.2022.274831

Ключові слова:

фінансова стійкість, інноваційно-активне підприємство, показники фінансової стійкості

Анотація

У статті розглядається проблематика оцінювання та визначення рівня фінансової стійкості інноваційно-активних підприємств. В умовах сучасного функціонування ринку для інноваційно-активних підприємств важливо мати збалансований фінансовий стан, який забезпечує фінансову стійкість. При впровадженні інновацій на підприємстві відбувається відволікання фінансових ресурсів, внаслідок чого у короткостроковому періоді фінансова стійкість завжди знижується. Основним завданням, яке постає перед підприємством, є найшвидше відновлення показників фінансової стійкості до попередніх з наступним їх покращанням. Основою забезпечення фінансової стійкості є наявність адекватної методики її оцінювання. Авторами проаналізовано та узагальнено різні авторські підходи до визначення сутності економічного поняття фінансової стійкості. Визначено специфіку забезпечення фінансової стійкості підприємств, які активно проваджують інноваційну діяльність. Узагальнені блоки показників, які визначають рівень фінансової стійкості інноваційно-активних підприємств. Класифіковано підходи до оцінювання фінансової стійкості інноваційно-активних підприємств. Розвинена та допрацьована методика оцінювання фінансової стійкості, розроблена на основі коефіцієнтного підходу. На основі методики проведено оцінювання стійкості інноваційно-активного промислового підприємства харчової промисловості, визначено її рівень та запропоновано заходи щодо її підвищення. Подальший науковий пошук універсальної методики повинен враховувати тип інновацій, вид обраної стратегії та інші специфічні показники інноваційної діяльності підприємства і їх вплив на рівень показників фінансової стійкості.

Посилання

Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Київ: КНЕУ, 2003. 554 с.

Журавльова О. Є. Фінансова стійкість підприємства: теорія і практика. Формування ринкової економіки. 2009. Вип. 22. С. 523-536.

Мамонтова Н. А. Фінансова стійкість акціонерних підприємств і методи її забезпечення (на прикладі підприємств харчової промисловості): автореферат дисертації кандидата економічних наук. Київ: Інститут економіки та прогнозування, 2006. 59 с.

Костирко Л. А. Аналіз потенціалу фінансової в системі управління вартістю підприємства. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2015. № 4 (221). 122 с.

Плиса В. Й., Приймак І. І. Стратегія забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання в економіці України. Львів: АТБ, 2009. 142 с.

Фролова Т. О. Фінансовий аналіз. Київ: Видавництво Європейського університету, 2005. 253 с.

Кравченко М. О. Економічна етимологія стійкості. Проблеми системного підходу в економіці. 2017. Вип. 1 (57). С. 78-84.

Ясіновська І. Ф. Сучасні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємств. Європейські перспективи. 2016. Вип. 2. 169-175 с.

Ільїна К. Аналіз фінансового потенціалу стійкості інноваційного підприємства. Вісник Львівського університету. 2009. Вип.41. С. 202-212.

Tereshchenko O. O. (2003). Finansova diialnist subiektiv hospodariuvannia. [Financial activity of economic entities]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Zhuravlova O. Ye. (2009). Finansova stiikist pidpryiemstva: teoriia i praktyka [Financial stability of the enterprise: theory and practice]. Formuvannia rynkovoi ekonomiky, vol. 22, pp. 523-236 [in Ukrainian].

Mamontova N. A. (2006). Finansova stiikist aktsionernykh pidpryiemstv i metody yii zabezpechennia (na prykladi pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti) [Financial sustainability of joint-stock enterprises and methods of ensuring it (on the example of food industry enterprises)]. (PhD Thesis), Kyiv: Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia [in Ukrainian].

Kostyrko L. A. (2015). Analiz potentsialu finansovoi v systemi upravlinnia vartistiu pidpryiemstva [Analysis of the financial potential in the cost management system of the enterprise]. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia, vol. 4 (221), p. 122 [in Ukrainian].

Plysa V. Y., Pryimak I. I. (2009). Stratehiia zabezpechennia finansovoi stiikosti subiektiv hospodariuvannia v ekonomitsi Ukrainy [Strategy for ensuring the financial stability of business entities in the economy of Ukraine]. Lviv: ATB [in Ukrainian].

Frolova T. O. (2005). Finansovyi analiz [Financial analysis]. Kyiv: Vydavnytstvo Yevropeiskoho universytetu [in Ukrainian].

Kravchenko M. O. (2017). Ekonomichna etymolohiia stiikosti Ekonomichna etymolohiia stiikosti [Economic etymology of sustainability]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 1 (57), pp. 78-84 [in Ukrainian].

Yasinovska I. F. (2016). Suchasni pidkhody do otsinky finansovoi stiikosti pidpryiemstv [Modern approaches to assessing the financial stability of enterprises]. Yevropeiski perspektyvy, vol. 2, pp. 169-175 [in Ukrainian].

Ilina K. (2009). Analiz finansovoho potentsialu stiikosti innovatsiinoho pidpryiemstva [Analysis of the financial potential of sustainability of an innovative enterprise]. Visnyk Lvivskoho universytetu, vol. 41, pp. 202-212 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-31