DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45285

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ОСНОВІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

Ольга Володимирівна Гук

Анотація


У статті розглянуто сутність понять «інноваційний потенціал», «оцінка інноваційного потенціалу підприємства». Проаналізовано сильні та слабкі сторони розвитку потенціалу України. Розглянуто та проаналізовано методи здійснення оцінки інноваційного потенціалу підприємства, сильні та слабкі сторони розвитку потенціалу України. Автором запропоновано комплексний підхід до оцінки інноваційного потенціалу вітчизняного підприємства. Здійснено порівняльний аналіз нормативно-правових особливостей державного регулювання трансферу технологій в Україні та США. Виявлено переваги та недоліки законодавчої бази США у сфері передачі технологій. Проаналізовано сучасні тенденції міжнародного трансферу технологій, особливості вітчизняних законодавчих актів щодо досліджень і розробок та інноваційної діяльності. Виокремлено проблеми інституційного забезпечення передачі технологій в Україні. Сформульовано рекомендації щодо вдосконалення вітчизняної законодавчої бази у сфері трансферу технологій.


Ключові слова


інновації; інноваційний потенціал підприємства; трансфер технологій

Повний текст:

PDF

Посилання


Капіца Ю.М. Міжнародно-правове регулювання у сфері трансферу технологій та національні пріоритети: проблеми співвідношення / Ю.М. Капіца // Міжнародне приватне право: розвиток, порівняльний аспект, гармонізація Режим доступу: http://ndippp.gov.ua/Schorichnuk/Kapitsa.pdf. – Назва з екрану.

Рудченко І. Трансферт технологій як елемент інноваційної інфраструктури / І. Рудченко // Теорія і практика інтелектуальної власності.–2008. – №4. – С.61-68.

Лукша О. Как работать c сетями трансфера технологий: практическое пособие [Електронний ресурс] / О.Лукша, Г.Пильнов, О.Тарасова, А.Яновский; проект EuropeAid «Наука и коммерциализация технологий». – 2006. – 140 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – Назва з екрану.

Офіційний сайт «Global Innovation Index 2013: The Local Dynamics of Innovation» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

Дослідження систем управління: Навчальний посібник / За редакцією Е.М.Коротков. – Київ: «Дека», 2000. – 336с. – ISBN 589645-014-1.

Гук О.В. Особливості оцінки інноваційного потенціалу підприємства / О.В. Гук, Н.Ю.Рощина // Економічний простір: Збірник наукових праць – № 75. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С. 181-190.

Лукша О. Как работать c сетями трансфера технологий: практическое пособие [Електронний ресурс] / О.Лукша, Г.Пильнов, О.Тарасова, А.Яновский; проект EuropeAid «Наука и коммерциализация технологий». – 2006. – 140 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – Назва з екрану.

Закон України «Про інноваційну діяльність». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 36, ст.266 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15.

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 28. – ст.22. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1646-14.

Закон України «Про державне регулювання діяльності в трансфері технологій». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 45, ст.434. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/143-16
Copyright (c) 2019 Ольга Володимирівна Гук

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua