Про журнал

Галузь та проблематика

Концепція збірника наукових праць:

Мета видання. Збірник наукових праць призначений для публікації наукових праць українських та зарубіжних вчених з проблем економіки та бізнесу.

Збірник публікує статті за такою науковою проблематикою: (1) економічна теорія, (2) економічні проблеми сталого розвитку національної економіки, (3) міжнародна економіка, (4) галузева економіка, (5) економіка підприємства, (6) менеджмент, (7) маркетинг, (8) інноваційно-інвестиційні процеси, (9) технології як фактор економічного зростання, (10) економіко-математичне моделювання бізнесових процесів.

Економічна тематика збірника наукових праць кореспондується із тематикою наукових та прикладних досліджень інженерних та інших напрямів наукових досліджень університету. 

Мета збірника наукових праць полягає у висвітленні результатів наукових досліджень з теорії та методології економіки та управління підприємствами, науково-прикладних результатів з метою прискорення сталого інноваційного розвитку національної економіки.

Область. Збірник наукових праць містить: (1) найвагоміші доповіді, проголошені на міжнародних,  всеукраїнських та університетських  конференціях та семінарах; (2) статті, що висвітлюють вагомі результати наукових досліджень; (3) результати емпіричних досліджень та моделювання в галузі економіки та управління підприємствами.

Збірник наукових праць призначений для поширення та обговорення результатів теоретичних і емпіричних досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених і практиків з проблем економіки та бізнесу.

 ISSN 2412-5296 (Online), ISSN 2307-5651 (Print)

Мови публікації:

українська, англійська

Публікація матеріалів і умови придбання

Збірник наукових праць “Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» - щорічне видання. Придбати збірник можна за попереднім замовленням або в магазині Видавничо-поліграфічного комплексу «Політехніка».

Збірник виходить у  друкованому вигляді. Матеріали збірника розміщуються також в електронному вигляді на офіційному сайті збірника http://ev.fmm.kpi.ua та в інших електронних ресурсах відповідно до законодавства України. Номери збірника за 2004-2014 роки розміщені за адресою http://economy.kpi.ua.

 

Процес рецензування

Перевірка на плагіат

Усі подані до редакції статті проходять обов'язкову перевірку на плагіат, зокрема з використанням системи Unicheck.

Метод рецензирования

Метод рецензування - double-blind peer review

Економічний вісник НТУУ «КПІ» використовує метод подвійного сліпого експертного аналізу. Це означає, що ні рецензент (експерт), ні автор не бачать ніякої особистої інформації стосовно один одного (ім'я, статус, посада, організація тощо) протягом всього процесу рецензування. Таким чином, рецензування є анонімним.

Процедура рецензування відбувається із  дотримання редакційної етики відповідно до принципів, декларованих Комітетом з публікаційної етики (Committee on Publication Ethics /(COPE)). 

Ключові практики Комітету з етики публікацій (COPE) для журналів та видавців (Сore Practice COPE).

 

Рецензенти:

Економічний вісник НТУУ «КПІ» має базу даних досвідчених зовнішніх та внутрішніх рецензентів.

При виборі рецензентів редакційна колегія керується такими принципами:

1. Рецензент має публікації за темою рецензованої статті (не менше 2 за останні 2 роки).

2. Рецензент не був науковим керівником досліджень, над якими коли-небудь працював автор.

3. Рецензент має досвід розгляду статей конкретного типу і структури.

4. Автор і рецензент не працюють в одній робочій групі будь-яких тематичних проектів.

5. Автор і потенційний рецензент раніше не публікували наукові роботи у співавторстві.

6. Рецензенти мають відповідати вимогам Наказу № 32 від 15.01.2018 Міністерства освіти і науки України з урахування змін (Наказ МОН від 18.11.2020  № 1437) «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»( з текстом Наказу можна ознайомитись за посиланням, зокрема підпункту 6 пункту 6 цього наказу. 

Періодичність публікації

Збірник наукових праць виходить одни раз на рік. Орієнтовний термін виходу - листопад -грудень кожного року. 

Статті у збірник приймаються з 01 вересня по 1 березня кожного року.

Терміни публікації статей 

Друкований варіант збірника виходить один раз на рік. Орієнтовний термін попереднього аналізу рукописів статей - два тижня. Орієнтовний термін рецензування статей - місяць. Орієнтовний термін оприлюднення статті на сайті збірника  - два місяці. 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу (Open Access Policy).

Представленість у наукометричних та інформаційних базах

Збірник представлено в  міжнародних наукометричних та інформаційних базах:  Index Copernicus International  (з 2014 р.), Directory of Open Access Journals (DOAJ) (з 2018 р.), EconBiz (з 2020 р.), Open Ukrainian Citation Index (OUCI), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (з 2008 р.), Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»(ELAKPI ), Directory of Open Access scholarly Resources(ROAD)Видання індексується Google Scholar.

Видання "Наукової періодики України" повноцінно представляються у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE) та ін.  

Про ліцензії та авторські права

Збірник наукових праць дотримується ліцензійних вимог CC BY .  Подаючи статті до збірника автори погоджуються на ці ліцензійні умови. 

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з такими умовами: 

  • автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії CC BY 4.0, яка дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

  • Розміщуючи матеріали у збірнику наукових праць автори погоджуються з правом редакції збірника розміщувати матеріали збірника в електронному вигляді на офіційному сайті збірника та інших електронних ресурсах відповідно до законодавства України.
 

Входження до переліку наукових фахових видань

Збірник наукових праць включено до переліку фахових видань України (Постанови  ВАК України за № 2-05/1 від 19 січня 2006 р. та № 1-05/4 від 26 травня 2010 р., Наказ МОН України № 528 від 12.05.2015, Наказ МОН України № 886 від 02.07.2020 р.) 

Відповідно до Наказу МОН України № 886 від 02.07.2020 р. збірник наукових праць включено до переліку фахових видань категорії "Б" за спеціальностями 051, 073 та 075. 

Засновник

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Свідоцтво про державну реєстрацію

КВ № 8578 від 24.03.2004 р.

Дотримання міжнародних стандартів видавничої етики

Видання дотримується міжнародних стандартів видавничої етики. Під час розробці видавничої політики редакційна колегія керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE)Етичним кодексом ученого України, а також найкращими світовими практиками.

Перевірка на плагіат

Усі статті проходять обов'язкову перевірку на плагіат. У раз виявлення плагіату стаття відхиляється без подальшого розгляду, а її автор трачає право на 5 років подачі статей до збірника наукових праць.

Політика корегування і відкликання статей

Подані статті мають відповідати усім встановленим критеріям. Статті, які не відповідають цим критеріям, містять помилки повертаються авторам. У разі некритичних зауважень рецензента автор може із збереженням анонімності рецензента ознайомитися із результатами  рецензування власної статті, внести зміни та повторно надіслати до редакції. Автор може вікликати статтю у будь-який час процесу її розгляду, але не пізніше її офіційного розміщення на сайті. 

Вартість публікації

Збірник видається коштом факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. І. Сікорського

Збірник наукових праць дотримується політики Free of charge.

Подача та публікація статей здійснюється на безоплатній основі. Всі статті доступні на веб-сайті журналу безкоштовно в форматі .pdf.

Політика архівування

Статті, обуліковані у збірнику наукових праць, архівуються також у Національній бібліотеці  України ім. В.І. Вернадського та Електронному архіві наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ» (ELAKPI )

Політика самоархівування

Автори  статей можуть розміщувати опубліковані на сайті збірника наукових праць статті та їх друковані версії  на власних веб-сторінках, у соцмережах, на інституційних веб-сторінках та в інших репозитаріях з обов'язковим посилання на  сайт Економічного вісника НТУУ "КПІ" 

Історія журналу

Збірник наукових праць започатковано у 2004 році факультетом менеджнету та маркетингу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"