DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108712

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ

О. А. Жуковська, П. А. Нікітіна

Анотація


У статті побудована математична модель аналізу і прогнозування діяльності компанії з урахуванням займаної частки ринку та зовнішніх інвестицій. Побудовано математичну залежність динаміки приросту активів від зміни з часом частки ринку компанії та загальної ємності ринку. Показано, що запропонована модель дозволяє дослідити динаміку розвитку та проаналізувати різні стратегії поведінки компанії на ринку. Розглянуто такі можливі стратегії, основною метою яких є збільшення частки ринку: дотримання старої товарної політики – збереження або зменшення ціни на товар без залучання інвестицій, або кардинальної зміни товарної політики шляхом виведення нового інноваційного продукту на ринок за рахунок введення інвестицій. Для розглядуваних стратегій проведено порівняння динаміки основних показників: частки ринку, прибутку та активів компанії. В результаті визначена ефективна стратегія, яка дозволить зберегти та посилити конкурентну позицію компанії на ринку, ґрунтуючись не тільки на показниках доходу компанії та розміру її активів, а і частки ринку. Отже, запропонована модель дозволяє визначити напрям товарної політики компанії, оперуючи основними показниками її діяльності, як фінансовими, так і маркетинговими: ринковою часткою, прибутком та розміром активів компанії.


Ключові слова


ринкова частка; конкурентоспроможність; ефективність; маркетингова стратегія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Егорова Н. Е. Динамические модели развития малых предприятий, использующих кредитно-инвестиционные ресурсы / Н. Е. Егорова, С. Р. Хачатрян. – Москва: ЦЭМИ РАН, 2001. – 44 с.

Егорова Н. Е. Применение дифференциальных уравнений для анализа динамики раз-вития малых предприятий, использующих кредитно-инвестиционный ресурс / Н. Е. Егорова, С. Р. Хачатрян. // Экономика и математические методы. – 2006. – №1. – С. 50–67.

Шерстенников Ю. В. Модель влияния темпов внедрения инновационных решений на дина-мику развития малого предприятия / Ю. В. Шерстенников, Л. В. Ромащук. // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – 2007. – Т.5 №222 – С. 468–480.

Жуковська О. А. Прийняття управлінських рішень про стратегію підприємства в умо-вах інтервальної невизначеності / О. А. Жуковська // XXI International Conference "Рroblems of decision making under uncertainties", 13-17 травня 2013 р., Сходниця, Укра-їна : тези доп. – С. 134.

Жуковська О. А. Моделі прийняття економічних рішень щодо оптимальної кредитної стратегії за умов неповної інформації / О. А. Жуковська, К. О. Одінцова. // Економіч-ний вісник. – 2013. – №9. – С. 543–551.

Жуковська О. А. Математична модель аналізу та прогнозування розвитку малого під-приємства / О. А. Жуковська, В. В. Ковальова. // Збірник праць Інституту математики НАН України. – 2008. – Т. 5 №5 – С. 111–123.

Жуковська О. А. Формальна модель прийняття кредитного рішення малим підприєм-ством / О. А. Жуковська, В. В. Ковальова. // Економіка: проблеми теорії та практики.– Збірник наукових праць. – 2010. – Т.2 №260. – С. 421–427.

Marasco A. Market share dynamics using Lotka–Volterra models / A. Marasco, A. Picucci, A. Romano. // Technological Forecasting & Social Change. – 2016. – №105. – С. 49–62.

Aravindakshan A. Advances in mathematical models in marketing / Aravindakshan A. – Maryland: Graduate School of the University of Maryland, 2007. – 112 p.

Cooper L.G. Market-Share Analysis / L.G. Cooper, M. Nakanishi. – Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2010. – 271 р.

Kotler P. Marketing Management: Analysis, Planning, and Control, Fifth Edition / Kotler P. – Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc – 1984.

Жуковська О. А. Економіко-математичне моделювання ємності ринку та ринкової частки компанії / О. А. Жуковська, П. А. Нікітіна. // Економічний вісник. – 2016. – №13. – С. 546–550.

Жуковська О. А. Формальная модель оценки ёмкости рынка в условиях интерваль-ной неопределенности / О. А. Жуковська. // Управляющие системы и машины. – 2008. – №5. – С. 88–92.
Copyright (c) 2020 О. А. Жуковська, П. А. Нікітіна

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua