МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ ДО МОНІТОРИНГУ КОН’ЮНКТУРИ ТОВАРНОГО РИНКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108749

Ключові слова:

кон’юнктура, принципи, моніторинг, товарний ринок

Анотація

В статті обґрунтовано основні принципи моніторингу кон’юнктури товарного ринку. До них віднесено: об’єктивність, точність, деталізація, цілеспрямованість, ефективність. Розглянута сутність кожного принципу та розроблено їх економічний зміст. Доведено, що побудова системи моніторингу стану товарної кон’юнктури ринку повинна вестись з використанням взаємодії поняття маркетингового середовища та поняття маркетингового дослідження. З цих позицій визначено сутність економічної кон’юнктури як предмета моніторингового дослідження. Кон’юнктура товарного ринку в системі економічного моніторингу – це форма прояву на конкретному ринку системи факторів і умов відтворювання в їх постійному розвитку і взаємодії, що проявляється в певному співвідношення попиту, пропозиції, якості та динаміки цін. Обґрунтовано, що під економічним моніторингом товарної кон’юнктури слід розуміти систематичний збір, обробку і аналіз відповідної інформації, яка може бути використана для вдосконалення процесу прийняття управлінських рішень в системі виробничо-комерційної діяльності промислового підприємства.

Посилання

Скрипниченко А.Н. Экономический мониторинг рыночной конъюнктуры в системе предпринимательства//Диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05.- СПб, 2000.- 178 c.

Перерва П.Г. Антикризовий моніторинг фінансово-економічних показників роботи машинобудівного підприємства / П.Г.Перерва, В.Л.Товажнянський // Економіка розвитку.- Х.: ХНЕУ.- 2010.- № 2 [54].- С.46-50.

Кучеренко В.Р. Проблемы конъюнктурных исследований на рынках товаров и услуг. /Научное издание- Одесса : ОГЭУ, 2006.- 205 с.

Перерва П.Г. Антикризові інструменти сталого розвитку підприємства: інноваційна, інвестиційна та маркетингова політика [Електронний ресурс] / П.Г. Перерва, А.В. Косенко, О.П. Косенко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vcpi/TPtEV/2012_25 /statti/16Pererv.pdf.

Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика/Е.П.Голубков. – М.: Финпрес, 2000. – 464 с.

Перерва П.Г. Самомаркетинг менеджера и бизнесмена / П.Г.Перерва. - Ростов н / Д: Феникс, 2003. - 592 с. (Серия «Психология бизнеса»).

Статистика рынка товаров и услуг /Под редакцией И.К. Беляевского. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 430 с.

Перерва П.Г. Экономика и управление инновационной деятельностью: учебник / Под ред. проф. Перервы П.Г., проф. Вороновского Г.К., проф. Меховича С.А., проф. Погорелова Н.И. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2009. – 1203 с.

Перерва, П.Г. Організація та управління інноваційною діяльністю: підруч. / П.Г.Перерва, С.А.Мехович, М. І. Погорєлов. - Харків: НТУ "ХПІ", 2008. – 1025 с.

Березовенко С.М.. Кон'юнктура світових товарних ринків / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : ВПЦ "Київський ун-т", 2008. — 271с.

Грабченко А.И. Основы маркетинга высоких технологий : учебное пособие [Текст] / А.И. Грабченко, П.Г. Перерва, Р.Ф. Смоловик. – Х. : ХГПУ, 1999. – 242 с.

Pererva P.G. Technology transfer [Text] / P. G. Pererva, G. Kocziszky, D. Szakaly, M. Somosi. — Veres-Kharkiv-Miskolc: NTU «KhPI», 2012. — 668 p.

Бутенко А.І. Кон’юнктурний аналіз товарного ринку/А.І.Бутенко, В.Р.Кучеренко, Є.В., В.А. Рак. - Одеса: ТОВ «Автограф», 2000.- 156 с.

Перерва П. Г. Синергетичний ефект бенчмаркінгу конкурентних переваг / П. Г. Перерва, Н.П.Ткачова // Маркетинг і менеджмент інновацій . – 2011. – № 4(1). – С. 55-66.

Дерев’яненко Т.Є. Маркетинговий аналіз кон’юнктури товарного ринку / Т.Є.Дерев’яненко // Маркетинг в Україні. – 2001.- №3. - С.35-37.

Перерва П. Г. Економіка та організація інноваційної діяльності : підруч. / П. Г. Перерва; за ред. П. Г. Перерви, С. А. Меховича, М. І. Погорєлова. – Харків : НТУ «ХПІ», 2008. – 1080 с.

Злупко С. Українська наукова школа економічної кон’юнктури та її вплив на світову економічну думку // Економіка України. – 1997. - №3. – С. 75-82.

Перерва П.Г. Моніторинг інноваційної діяльності: інтерпретація результатів / П.Г. Перерва, І.В. Гладенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми: 2010. – № 2. – С. 108-116.

Кратт О.А. Визначення поняття "кон'юнктура ринку" / Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 56. - Донецьк, ДонНТУ, 2003. - С.195-201.

Перерва П. Г. Економіка і маркетинг виробничо–підприємницької діяльності: Навч. посібник / За ред. проф. Перерви П. Г., проф. Гаврись О. М., проф. Погорєлова М. І. – Харків : НТУ «ХПІ», 2004. – 640 с.

Ліпич Л. Г. Система показників оцінки кон’юнктури ринку/Л.Г.Ліпич, О.В.Кощій. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/natural /Nvvnu/ekonomika/2007_ 12/R1/1.pdf.

Перерва П. Г. Розвиток методів аналізу фактичного стану конкурентних переваг підприємства / П. Г. Перерва, Н. П. Ткачова // Економіка розвитку. − Харків : ХНЕУ, 2011. − № 4 (60). − С. 116-120.

Оболенцева Л. В. Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку/Л. В. Оболенцева. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 249 с.

Перерва П.Г. Науково-інноваційний потенціал України та сучасні проблеми його використання / П.Г. Перерва, О.В. Жегус. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Natural/vcpi/TPtEV/2011_26/statiya/Pererva.pdf

Чала Т.Г. Дослідження процесу становлення поняття „кон’юнктура” / Т.Г.Чала, Л.В.Щербина // Коммунальное хозяйство городов Научно-технический сборник №59- 2004. С.192-200.

Pererva P.G. Technology transfer [Text] / P. G. Pererva, G. Kocziszky, D. Szakaly, M. Somosi. — Veres-Kharkiv-Miskolc: NTU «KhPI», 2012. — 668 p.

##submission.downloads##