DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108749

МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ ДО МОНІТОРИНГУ КОН’ЮНКТУРИ ТОВАРНОГО РИНКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

П. Г. Перерва, Т. О. Кобєлєва

Анотація


В статті обґрунтовано основні принципи моніторингу кон’юнктури товарного ринку. До них віднесено: об’єктивність, точність, деталізація, цілеспрямованість, ефективність. Розглянута сутність кожного принципу та розроблено їх економічний зміст. Доведено, що побудова системи моніторингу стану товарної кон’юнктури ринку повинна вестись з використанням взаємодії поняття маркетингового середовища та поняття маркетингового дослідження. З цих позицій визначено сутність економічної кон’юнктури як предмета моніторингового дослідження. Кон’юнктура товарного ринку в системі економічного моніторингу – це форма прояву на конкретному ринку системи факторів і умов відтворювання в їх постійному розвитку і взаємодії, що проявляється в певному співвідношення попиту, пропозиції, якості та динаміки цін. Обґрунтовано, що під економічним моніторингом товарної кон’юнктури слід розуміти систематичний збір, обробку і аналіз відповідної інформації, яка може бути використана для вдосконалення процесу прийняття управлінських рішень в системі виробничо-комерційної діяльності промислового підприємства.


Ключові слова


кон’юнктура; принципи; моніторинг; товарний ринок

Повний текст:

PDF

Посилання


Скрипниченко А.Н. Экономический мониторинг рыночной конъюнктуры в системе предпринимательства//Диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05.- СПб, 2000.- 178 c.

Перерва П.Г. Антикризовий моніторинг фінансово-економічних показників роботи машинобудівного підприємства / П.Г.Перерва, В.Л.Товажнянський // Економіка розвитку.- Х.: ХНЕУ.- 2010.- № 2 [54].- С.46-50.

Кучеренко В.Р. Проблемы конъюнктурных исследований на рынках товаров и услуг. /Научное издание- Одесса : ОГЭУ, 2006.- 205 с.

Перерва П.Г. Антикризові інструменти сталого розвитку підприємства: інноваційна, інвестиційна та маркетингова політика [Електронний ресурс] / П.Г. Перерва, А.В. Косенко, О.П. Косенко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vcpi/TPtEV/2012_25 /statti/16Pererv.pdf.

Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика/Е.П.Голубков. – М.: Финпрес, 2000. – 464 с.

Перерва П.Г. Самомаркетинг менеджера и бизнесмена / П.Г.Перерва. - Ростов н / Д: Феникс, 2003. - 592 с. (Серия «Психология бизнеса»).

Статистика рынка товаров и услуг /Под редакцией И.К. Беляевского. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 430 с.

Перерва П.Г. Экономика и управление инновационной деятельностью: учебник / Под ред. проф. Перервы П.Г., проф. Вороновского Г.К., проф. Меховича С.А., проф. Погорелова Н.И. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2009. – 1203 с.

Перерва, П.Г. Організація та управління інноваційною діяльністю: підруч. / П.Г.Перерва, С.А.Мехович, М. І. Погорєлов. - Харків: НТУ "ХПІ", 2008. – 1025 с.

Березовенко С.М.. Кон'юнктура світових товарних ринків / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : ВПЦ "Київський ун-т", 2008. — 271с.

Грабченко А.И. Основы маркетинга высоких технологий : учебное пособие [Текст] / А.И. Грабченко, П.Г. Перерва, Р.Ф. Смоловик. – Х. : ХГПУ, 1999. – 242 с.

Pererva P.G. Technology transfer [Text] / P. G. Pererva, G. Kocziszky, D. Szakaly, M. Somosi. — Veres-Kharkiv-Miskolc: NTU «KhPI», 2012. — 668 p.

Бутенко А.І. Кон’юнктурний аналіз товарного ринку/А.І.Бутенко, В.Р.Кучеренко, Є.В., В.А. Рак. - Одеса: ТОВ «Автограф», 2000.- 156 с.

Перерва П. Г. Синергетичний ефект бенчмаркінгу конкурентних переваг / П. Г. Перерва, Н.П.Ткачова // Маркетинг і менеджмент інновацій . – 2011. – № 4(1). – С. 55-66.

Дерев’яненко Т.Є. Маркетинговий аналіз кон’юнктури товарного ринку / Т.Є.Дерев’яненко // Маркетинг в Україні. – 2001.- №3. - С.35-37.

Перерва П. Г. Економіка та організація інноваційної діяльності : підруч. / П. Г. Перерва; за ред. П. Г. Перерви, С. А. Меховича, М. І. Погорєлова. – Харків : НТУ «ХПІ», 2008. – 1080 с.

Злупко С. Українська наукова школа економічної кон’юнктури та її вплив на світову економічну думку // Економіка України. – 1997. - №3. – С. 75-82.

Перерва П.Г. Моніторинг інноваційної діяльності: інтерпретація результатів / П.Г. Перерва, І.В. Гладенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми: 2010. – № 2. – С. 108-116.

Кратт О.А. Визначення поняття "кон'юнктура ринку" / Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 56. - Донецьк, ДонНТУ, 2003. - С.195-201.

Перерва П. Г. Економіка і маркетинг виробничо–підприємницької діяльності: Навч. посібник / За ред. проф. Перерви П. Г., проф. Гаврись О. М., проф. Погорєлова М. І. – Харків : НТУ «ХПІ», 2004. – 640 с.

Ліпич Л. Г. Система показників оцінки кон’юнктури ринку/Л.Г.Ліпич, О.В.Кощій. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/natural /Nvvnu/ekonomika/2007_ 12/R1/1.pdf.

Перерва П. Г. Розвиток методів аналізу фактичного стану конкурентних переваг підприємства / П. Г. Перерва, Н. П. Ткачова // Економіка розвитку. − Харків : ХНЕУ, 2011. − № 4 (60). − С. 116-120.

Оболенцева Л. В. Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку/Л. В. Оболенцева. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 249 с.

Перерва П.Г. Науково-інноваційний потенціал України та сучасні проблеми його використання / П.Г. Перерва, О.В. Жегус. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Natural/vcpi/TPtEV/2011_26/statiya/Pererva.pdf

Чала Т.Г. Дослідження процесу становлення поняття „кон’юнктура” / Т.Г.Чала, Л.В.Щербина // Коммунальное хозяйство городов Научно-технический сборник №59- 2004. С.192-200.

Pererva P.G. Technology transfer [Text] / P. G. Pererva, G. Kocziszky, D. Szakaly, M. Somosi. — Veres-Kharkiv-Miskolc: NTU «KhPI», 2012. — 668 p.
Copyright (c) 2019 П. Г. Перерва, Т. О. Кобєлєва

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua