СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ

Автор(и)

  • О. В. Мазур Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» http://orcid.org/0000-0001-9791-3612
  • Л. П. Артеменко канд. економ. наук, доцент Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» http://orcid.org/0000-0002-8585-0252

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108774

Ключові слова:

стратегічне управління ресурсозбереженням, енергозбереження, рекуперація теплової енергії, енергетичні обмеження, використання вторинних ресурсів.

Анотація

У статті досліджено теоретичні аспекти поняття «ресурсозбереження», виділено основні принципи щодо формування системи управління ресурсозбереженням на підприємстві, проаналізовано ефект від ресурсозбереження для кожного з учасників виробничого процесу, обґрунтовано труднощі оцінки економічних ефектів від впровадження ресурсозберігаючих заходів. Розглянуто діяльність пивоварного заводу ПАТ  «Оболонь» в умовах енергетичних обмежень. Окреслено напрямки виробництва, в яких можлива економія ресурсів. Світовий досвід щодо реалізації ресурсозберігаючих технологій розкрито в статті. Акцентовано увагу на головних стратегіях ресурсозбереження підприємств, а саме це зниження використання води, викидів в атмосферу, рециклінг вторинних ресурсів та активна реалізація  альтернативних джерел енергії. Представлено результати розрахунку вартості проекту зі встановлення передової системи рекуперації теплової енергії Mycomizer із врахуванням високого рівня інфляції внаслідок нестабільного зовнішнього середовища.

Посилання

Зеркалов Д.В. Енергозбереження в Україні: монографія/ Д.В. Зеркалов. – К: Основа.– 2012 – Електронний ресурс. Режим доступу: https://docviewer.yandex.ua/?url=yaserp%3A%2F%2Fwww.zerkalov.org%2Ffiles%2Fevu-zm.pdf&page=1&c=55638e8a87c4

Довгань Л. Є., Каракай Ю. В., Артеменко Л. П. Стратегічне управління: Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 440 с.

Сотник М. І., Сотник І. М. Ресурсозберігаючі технології на внутрішньому ринку України: проблеми просування та шляхи її вирішення / М. І. Сотник, І. М. Сотник // Механізм регулювання економіки. – 2007. - № 4. – С. 191-195.

Мельничук Н. В. Оцінка ефективності ресурсоз¬береження на рівні підприємства [Електронний ресурс] / Мельничук Н. В. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vnuvgp/ekon/2011_4/Vek5627.pdf.

Куцик В. І, Олійник М. В. Вибір стратегічних напрямів ресурсозбереження на підприємстві. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/11_NPE_2013/Economics/10_134032.doc.htm

Социально-экономический потенциал устойчивого развития: практикум/ под ред. Л. Г. Мельника, Л. Хенса. – Сумы : ЛТД «Университетская книга». – 2007. – 335 с.

Єршова О. О. Ресурсозбереження як альтернативний спосіб господарювання на підприємствах АПК / О. О. Єршова // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» – 2013. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1971

Ляшенко І.О. Ресурсозбереження у забезпеченні економічної ефективності діяльності деревообробних підприємств / І.О. Ляшенко // монографія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: rada.kpi.ua/files/dissertation/dis_Lyashenko_I.O.doc

Суперека С. Роль ресурсозбереження в системі конкурентоспроможності виробничих підприємств / С. Суперека // Економічний простір: збірник наукових праць. – 2008. – № 20/1. – С. 191-199.

Офіційний сайт ПАТ «Оболонь». – Режим доступу:http://obolon.ua/ukr/

Артеменко Л.П., Мазур О.В. Міжнародний бенчмаркінг стратегій ресурсозбереження промислових підприємств / Електронне наукове фахове видання «Економіка та суспільство», Мукачево: Мукачівський державний університет – №6. – 2016р.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Менеджмент організації