DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.132530

ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ЗБУТУ В КІБЕРСЕРЕДОВИЩІ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУ

Є.А. Домашева, О.В. Зозульов

Анотація


Інформаційне середовище сприяє появі та розвитку нових технологій, удосконаленню існуючих бізнес-процесів. Базові інструменти трансформуються відповідно до вимог сучасності. Маркетологи адаптують навколишнє середовище з усе більшою орієнтацією на
споживачів та максимальне задоволення їх потреб. Для успішної та ефективної діяльності у змінних ринкових умовах важливо розуміти вектори подальших дій, які формують стратегію. Об’єктом дослідження обрано стратегію збуту в кіберсередовищі. Робиться акцент саме на електронному збуті, що пов’язано з усе більшим розширенням меж digital простору. Для визначення власної стратегії необхідно розуміти, які існують їх типи, чим
вони обумовлюються та які особливості характеризують кожен. Відсутність чіткої класифікації ускладнює процес вибору. Для визначення критеріїв класифікації у статті розкрито ключові відмінності маркетингу в офлайн та онлайн середовищі за наступними критеріями: доступ до інформації, процес прийняття рішення, швидкість і відстань комунікаційного зв’язку, організація діяльності, комплекс маркетингу. Відображено схему
збуту в кіберсередовищі з урахуванням наведених особливостей: залежно від обраної стратегії збуту створюється певний формат пропозиції, визначається спосіб комунікації, інструменти аналітики. На основі виділених критеріїв: тип задіяного середовища, рівень утримання клієнта, суб’єкт реалізації дій, рішення для власного ресурсу, рішення для стороннього ресурсу - розроблено класифікацію стратегій збуту для учасників ринку В2В.
Акцентується увага на певній ієрархічності вибору, коли кожен наступний крок залежить від попереднього. Даний факт обумовлює необхідність виділення якісних та кількісних детермінантів, які розглядаються при визначенні стратегії збуту. Оригінальний авторський погляд буде цікавим спеціалістам у сфері маркетингу, торгівлі, підприємницької діяльності в цілому.


Ключові слова


маркетинг в кіберсередовищі; схема збуту в кіберсередовищі; стратегія збуту в кіберсередовищі; детермінанти вибору стратегії; електронна комерція;

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Ілляшенко С. М. Сучасні тенденції застосування Інтернет-технологій у маркетингу

[Текст] / С. М. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4. – Т. ІІ. – С. 64

– 74.

Ілляшенко С. М. Перспективи та основні проблеми розвитку інтернет-торгівлі в

Україні [Текст] / С. М. Ілляшенко, Т. Є. Іванова // Механізм регулювання економіки. – 2014.

– № 3. – С. 72-81.

Апопій, В. В. Інтернет-торгівля: проблеми і перспективи розвитку [Текст] / В. В.

Апопій // Регіональна економіка. – 2003. – № 1. – С. 25.

Шпилик С. В. Інтернет як ефективний маркетинговий інструмент сучасного

підприємства / Світлана Василівна Шпилик // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ,

— Том 49. — № 2. — С. 212-223. — (Маркетингові технології підприємств в сучасному

науково-технічному середовищі).

Зозульов О. В. Формування омніканальної збутової стратегії підприємства / О.

Зозульов, М. Левченко // Економічний вісник НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського». – 2016. –

№13.

Multi-channel, Cross-channel, Omni-channel: What difference? [Електронний ресурс] //

Marketing & Growth Hacking Publication. – 2016. – Режим доступу:

https://blog.markgrowth.com/multi-channel-cross-channel-omni-channel-what-is-the-difference-

fc9f84c84b5.

Ben Rund Commerce Relevancy – The Next Generation of Omnichannel Commerce

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://blogs.informatica.com/2015/10/14/commerce-

relevancy-the-next-generation-of-omnichannel-commerce/#fbid=u8Bjwkg0Reo

IaaS, PaaS или SaaS - Что из этого выбрать? [Електронний ресурс] // 1cloud – Режим

доступу: https://1cloud.ru/services/private-cloud/iaas-paas-saas.

Rouse M. XaaS (Anything as a Service) [Електронний ресурс] / Margaret Rouse //

WhatIs.com – Режим доступу: http://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/XaaS-

anything-as-a-service.

Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2017 [Електронний

ресурс] // datainsight.ru. – 2017. С. 58-62 – Режим доступу: http://www.datainsight.ru/files/DI-

Logistic2015-basereport.pdf.
Copyright (c) 2019 Є.А. Домашева, О.В. Зозульов

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua