DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.135304

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ КВАЗІІНТЕГРАЦІЙНИХ СТРУКТУР

С.О. Солнцев, Ж.М. Жигалкевич

Анотація


В статті досліджено методи планування розвитку квазіінтеграційних структур. Подано визначення квазіінтеграційних структур. Визначено форми їх прояву та переваги. Зазначено випадки, в яких спостерігається створення квізіструктур: це стихійні формування певних кіл взаємопов'язаних підприємств-партнерів; це організовані мережі з достатнім рівнем довіри між її учасниками, при посередництві спеціально підготовленого зовнішнього агента. Визначено системні характеристики квазіінтеграційних структур. Встановлено, що створення квазінтеграційних структур можна асоціювати як реакція на хаос. Виділено перелік орієнтирів структури. Взаємовідносини між учасниками квазііструктури віднесено до стійких. Доведено, що утримання стійкості таких структур потребує складання під них цільових програм. Обґрунтовано, що варто застосовувати програмно-цільовий підхід. Подано визначення програмно-цільового методу. Зазначено його важливі принципи: цільова орієнтація, комплексність, ефективність, адресність, виділення ведучих ланок. Побудовано логіку методу програмно-цільового в умовну послідовність: проблема – мета – ресурси – організація – вирішення (реалізація). Визначено ключові елементи програмно-цільового методу – це цільова комплексна програма, системний підхід та принципи: цільової орієнтації, комплексності, ефективності, адресності, визначення ключової ланки. Встановлено, що в програмно-цільовому плануванні провідна роль відводиться системному аналізу. Відповідно до системного аналізу використовується системний підхід. Подано визначення системного підходу. Визначено принципи, на яких базується системний підхід у формуванні квазіінтеграційних структур. Оскільки системний підхід полягає у розробленні певної послідовності програм, то встановлено необхідність вивчення категорії «цільова комплексна програма». Подано визначення цільової комплексної програми та встановлено вимоги до неї: конкретність, реальність і контрольованість. У висновках зазначено сенс застосування програмно-цільового підходу.


Ключові слова


квазіінтеграція; структура; планування; розвиток; цільова комплексна програма; принцип; системний аналіз; системний підхід;

Повний текст:

PDF

Посилання


Солнцев С. О., Жигалкевич Ж. М. Квазіінтеграція взаємодіючих

підприємств: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / С. О. Солнцев,

Ж. М. Жигалкевич // Глобальні та національні проблеми економіки [електронне

наукове фахове видання] — Електрон. журн. — Миколаїв : МНУ, 2016. — Вип. 12. —

Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/12-2016/71.pdf. – Заголовок з

екрану.

Bjоrn Asheim, Industrial districts as ‘learning regions’. A condition for prosperity?,

STEP rapport/report, Oslo, September, 1995.

Румянцев К. Н. Новейшие проявления интеграционных процессов /

К. Н. Румянцев // Наука. Образование. Инновации. Вып. 7. Кластеризация

предприятий : состояние и перспективы. — 2008. — С. 52–71.

Шерешева М. Ю. Формы сетевого взаимодействия компаний. Курс лекций :

учеб. пособие / М. Ю. Шерешева. — М. : Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы

экономики. — 2010. — 339 с.

Янчук М. Б. Інтеграція авіабудівних підприємств України в умовах

глобалізаційних викликів : [монографія] / М. Б. Янчук; Нац. авіац. ун-т. - К. : Освіта

України, 2013. — 326 с.

Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь : словарь

современной экономической науки / Л. И. Лопатников. — 5-е изд. пер. и доп. — М. :

Дело — 2003. — 520 с.

Нестеренко О. Теорія спонтанного порядку Ф. фон Хайєка / О. Нестеренко //

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Економіка. –

Вип.4. – Київ: ВЦП «Київський університет». - С. 52-56.

Адамова К. З. Квазиинтегрированные структуры как результат новейших

интеграционных процессов / К. З. Адамова // Вестник СГСЭУ. – 2011. – № 1 (35). –

С. 9-13.

Дробенко Г. О. Стратегічне планування розвитку територіальних громад /

Г. О. Дробенко, Р. Л. Брусак, Ю. А. Свірський. – Вид. 2-ге – Львів : Вид-во

«СПОЛОМ», 2001. – 118 с.

Антошкіна Л. І. Методологія економічних досліджень: Підручник /

Л. І. Антошкіна, Д. М. Стеченко. — К. : Знання, 2015. — 311 с.

Косенчук О. В. Основы управления качеством : учебное пособие для

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 080200 (38.03.02)

Менеджмент (профиль «Производственный менеджмент») / ; М-во сел. хоз-ва Рос.

Федерации, Омский гос. аграр. ун-т, Ин-т экономики и финансов. - Омск : Изд-во

ОмГАУ им. П. А. Столыпина, 2014. – 80 с.

Гончаров В. И. - Менеджмент: Учеб. пособие. — Мн.: Мисанта, 2003. —

с.

Клиланд Д. Системный анализ и целевое упраление. Пер. с англ. /

Д. Клиланд, В. Кинг. – М., «Сов.радио», 1974. – 280 с.

Никулина И. Е. Современные особенности программно-целевого

управления организацией / И. Е. Никулина, Д. В. Луков, Б. С. Мозголин // Изв. Томск.

политехн. ун-та. – 2006. – Т. 309, № 3. – С. 190–193.

Краткий экономический словар [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.ekoslovar.ru/471.html

Державне управління [Текст] : словник-довідник / Укр. Акад. держ. упр.

при Президентові України, Ін-т пробл. держ. упр. та місц. самоврядування ; уклад.:

В. Д. Бакуменко (кер. творч. кол.), Д. О. Безносенко, І. М. Варзар [та ін.] ; за заг. ред.

В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. - К. : Вид-во УАДУ, 2002. - 228 с.
Copyright (c) 2019 С.О. Солнцев, Ж.М. Жигалкевич

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua