DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.135675

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Л.П. Артеменко, Я.С. Міщик

Анотація


У статті досліджуються проблеми управління економічною безпекою підприємства в умовах євроінтеграції. Мета дослідження полягає в удосконаленні теоретичних і методичних підходів до управління економічною безпекою підприємства в умовах євроінтеграції. Основними завданнями дослідження є: визначити проблеми управління, цілі, суб’єкти, об’єкти економічної безпеки підприємства, елементи СЕБП, головні показники результативності СЕБП, удосконалити комплексну оцінку СЕБП, що включає індикатори макро- (зміни в законодавстві, рівень макроекономічної нестабільності і ін.), мезо- (регіональна політика, ресурсна забезпеченість території і т. д.), мікрорівнів (забезпеченість трудовими ресурсами, якість трудового життя і т. д.), сформувати стратегічні ризики та загрози, пріоритетні можливості підприємств від євроінтеграції. Теоретичне значення результатів дослідження розкривається в ідентифікації елементів СЕБП та розкритті їх змістовних характеристик. З метою оцінки економічної безпеки підприємства всі показники було розподілено за категоріями: фінансові показники; виробничо-збутові; показники інноваційної діяльності; соціальні індикатори. Визначено пріоритетні можливості підприємств від євроінтеграції, а саме: гармонізація вітчизняних і міжнародних стандартів виробництва та якості продукції, доступ до ринку ЄС, зниження цін на обладнання для проведення модернізації, зниження митних тарифів і безмитні квоти, можливість розширеного співробітництва із закордонними партнерами. Використано методи синтезу та абстрагування при обґрунтуванні проблем управління економічною безпекою підприємства та елементів СЕБП, аналізу та порівняння при визначенні сучасних тенденцій збиткових підприємств України, метод експертних досліджень та анкетування при формуванні стратегічних ризиків, загроз, пріоритетних можливостей підприємств від євроінтеграції.

Ключові слова


економічна безпека підприємства; індикатори економічної безпеки; система економічної безпеки підприємства; євроінтеграція;

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bogomolov V.A. Economic security: teaching. manual M.: UNITIDANA, 2011. - 263 p.

Agency for the development of the stock market infrastructure of Ukraine: website. URL:

https://smida.gov.ua/

Endovitskaya AV, Volkova T. A., Baliashvili D. U. Theoretical and methodical approaches to

the definition of the essence of economic security of the enterprise and its evaluation //

Modern economy: problems and solutions. - 2014 - No. 10 (58). - P. 62-68.

Artemenko L. The System of Enterprise Economic Security: International and Ukrainian

Content // World Scientific News. - № 57. - 2016. Cracow, Poland. - P. 695-705

Babina M.O. Economic security of the enterprise in the context of the challenges of post-crisis

development // Effective economy. - No. 11. - 2013

Technological modernization of the industry of Ukraine [monograph] / M.V. Volosyuk, K.Yu.

Goncharov, SV Zakharin et al. / ed. doctor of economics L.I.Fedulova. - K .: IP NANU, 2008.

- 427 p.

Volkova T.A., Volkova S.A. Mechanism of providing economic safety of the enterprise //

Topical issues of development of modern society. Collection of scientific articles of the VI

International scientific and practical conference. - 2016. - P. 66-68.

Varnalij Z.S. Economic Security: Teaching manual / ed. Z.S. Varnalia. - K.: Knowledge, 2009

- 647 p.

Serebryakova NA Conceptual Features of the Balanced Development of Business

Organizations. // Asian Social Science T. 11. No. 20. 2015 C 22-29.

Artemenko L.P., Guk O.V. European Integration: Strategic Threats and Opportunities for

Ukrainian Enterprises // International Scientific-Practical Conference Economic Development

Strategy in European Integration: Conference Proceedings, May 27, 2016. Kaunas: Baltic

Publishing. - P. 158-161.
Copyright (c) 2019 Л.П. Артеменко, Я.С. Міщик

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua