DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.135695

СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТА ДИНАМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

О.А. Шевчук

Анотація


В межах статті виявлено семантичні закономірності формування сучасного інструментарію стратегічного управління розвитком та динамічною стійкістю  підприємств в сучасних умовах господарювання.

Автором запропоновано розглядати стратегію стійкого економічного розвитку – як  довгострокову адаптивну політику поведінки економічного агента у зовнішньому середовищі, що забезпечує йому не негативні темпи зростання у запланованому періоді на основі оцінювання своїх потенційних можливостей щодо ефективного використання внутрішнього потенціалу. У якості адаптивної політики поведінки запропоновано розглядати методи, засоби, інструменти досягнення довгострокових цілей підприємства та способи здійснення його місії через: постановку обґрунтованих цілей і завдань; виділення певних принципів дій, метою яких є розширення обмежень попиту на продукцію підприємства; формування вектору розвитку підприємства у довгостроковій перспективі. Внутрішній потенціал автором визначено як  сукупність всіх видів ресурсів розвитку підприємства та можливості їхньої реалізації в умовах дестабілізуючих зовнішніх факторів. Доведено, що стратегія зростання досягається за рахунок удосконалення методів управління, бізнес-процесів та розвитку людського капіталу підприємства  та має охоплювати певні рішення стосовно структури, обсягів виробництва та управління, бути спрямована на забезпечення основних цілей підприємства.

Автором визначено, що найбільш важливим завданням підприємства є застосування принципів управління виробництвом, заснованих на соціальній відповідальності, що сприяє  ефективному застосуванню внутрішнього потенціалу підприємства.

Для комплексного відображення процесів функціонування підприємства запропоновано до застосування наступна структура внутрішнього потенціалу: 1) людський капітал підприємства; 2) корпоративна культура; 3) управління.

Cформована автором система наукових знань дозволить адекватно відобразити основи динамічної стійкості економічного розвитку будь-якої виробничо-господарської системи.


Ключові слова


стратегія; підприємство; стійкий економічний розвиток; стратегічне управління; внутрішній потенціал;

Повний текст:

PDF

Посилання


Горєлов Д. О., Большенко С. Ф.. Стратегія підприємства. Харків: Вид-во ХНАДУ,

133 с.

Саєнко М. Г. Стратегія підприємства: підручник. Тернопіль: «Економічна думка»,

390 с.

Минцберг Г., Альстранд Б., Лампель Ж. Стратегическое сафари: Экскурсия по дебрям

стратегического менеджмента: [пер. с англ.]. М.:Альпина Паблишер, 2013. 367 с.

Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. 7-е изд., испр. и доп. М.: Дело, 2005.

с.

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия: [пер. с англ.]. СПб.: Питер, 1999. 414 с.

Друкер, П. Энциклопедия менеджмента: [пер. с англ.]. М.: Издательский дом

"Вильяме", 2004. 432 с.

Клейнер Г.Б.. Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М. Предприятие в нестабильной

экономической среде: риски, стратегии. Безопасность. / Под общ. ред. С.А.Панова. М.:

ОАО Изд-во «Экономика», 1997. 310 с.

Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.:

Гардарика, 1998. 296 с.

Григор’єва Л. Базові стратегії як основа розвитку підприємства / Соціально-економічні

проблеми і держава. 2013. Вип. 1 (8). С. 116–124.

Шевчук О. А. Еліта як домінанта розвитку людського капіталу: монографія. К.: ТОВ

«Інтерсервіс», 2012. 246 с.

Шевчук О. А. Розвиток машинобудівних підприємств на засадах бізнес-лідерства:

монографія. К.: ТОВ «Спринт-Сервіс», 2016. 280 с.
Copyright (c) 2020 О.А. Шевчук

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua