DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.135922

АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ ДО ВИМОГ ЄС

Н.Є. Скоробогатова, А.Д. Кухарук

Анотація


Статтю присвячено аналізу останніх змін українського законодавства у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності з метою імплементації норм директив ЄС. Визначено розбіжності у класифікації підприємств за розмірами відповідно до норм закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та Господарського кодексу України. Окреслено умови віднесення вітчизняних підприємств до тих, що становлять суспільний інтерес. Визначено позитивні зміни у методології бухгалтерського обліку підприємств в результаті її адаптації до вимог ЄС: відкритість інформації, таксономія звітності на державному рівні, прозорість діяльності, спрощення порядку документального оформлення операцій, запровадження нефінансової звітності. Проаналізовано структуру та вимоги до складання звітності зі сталого розвитку підприємств за міжнародними стандартами. Досліджено тенденції поширення практики складання звітності на засадах корпоративної соціальної відповідальності в Україні та світі. Виявлено, що останні роки спостерігається поширення практики складання нефінансової звітності,  як в Україні, так і у світовому масштабі. Виділено недоліки існуючих підходів до запровадження нефінансової звітності вітчизняними підприємствами (недостатній рівень обізнаності фахівців підприємств щодо методології корпоративної соціальної відповідальності; відсутність уніфікованого складу фінансових та нефінансових показників нефінансової звітності; завищення цілей та напрямів розвитку підприємств задля підвищення рівня привабливості підприємства тощо), подолання яких сприятиме підвищенню ефективності бізнесу та його привабливості серед суспільства та контрагентів. Визначено переваги імплементації норм європейського законодавства у сфері бухгалтерського обліку для вітчизняних підприємств: надання більш детальної та доступної для європейських партнерів інформації сприятиме підвищенню рівня інвестиційної привабливості; підвищення ефективності механізму організації облікових процедур, а також запровадження прозорих інструментів управління та моніторингу витрат і результатів діяльності підвищить рівень довіри потенційних інвесторів, партнерів, суспільства. 


Ключові слова


бухгалтерський облік; фінансова звітність; сталий розвиток; нефінансова звітність; корпоративна соціальна відповідальність; гармонізація обліку; види підприємств; звіт з управління;

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та

фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 05.10.2017 р. №

-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2164-19.

Про подання податкової консультації : лист Державної фіскальної служби України від

11.2016 р. № 24033/6/99-99-14-03-03-15. URL: https://docs.dtkt.ua/doc/1041.82203.0

Офіційний сайт Державної служб статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Для бізнесу в Україні вводяться нові вимоги по бухгалтерії. URL:

http://expres.ua/news/2017/10/09/266096-biznesu-ukrayini-vvodyatsya-novi-vymogy-pobuhgalteriyi.

Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the

annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types

of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council

and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC. URL: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:182: 0019:0076:EN:PDF

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон

України від 12.07.2001 р. № 2664-ІІІ (редакція від 01.01.2017 р.) URL:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2664-14/

Стандарти GRI: звітність у зрозумілому для інвесторів вигляді URL:

http://ifrs.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ001041

SDG COMPASS: Посібник для досягнення Цілей Сталого Розвитку в сфері бізнесу //

Глобальна Ініціатива зі Звітності, Глобальний договір ООН, Всесвітня

рада підприємців зі сталого розвитк. URL: https://sdgcompass.org/wpcontent/uploads/2016/09/SDG_Compass_Guide_Ukranian.pdf

Sustainable Development Goals: Ukraine (National baseline report). Ministry of economic

development and trade of Ukraine. 2017. 168 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B9O3ySgVVRL5MTJHMFBqQUQtNkk

Принципи Корпоративної соціальної відповідальності // Sustainable business. URL:

http://csrjournal.com/1446-principy-korporativnojj-socialnojj-otvetstvennosti.html

Семь вопросов о нефинансовой отчетности, на которые руководители компаний должны

иметь ответ // Ernst & Young. URL: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Seven-thingsCEOs-boards-should-ask-about-reporting-RU/$FILE/Seven-things-CEOs-boards-should-askabout-reporting-RU.pdf

Центр Розвитку корпоративної соціальної відповідальності : офіційний сайт. URL:

http://csr-ukraine.org/member/

G4: Руководство по отчетности в области устойчивого развития / Stichting Global Reporting

Initiative. URL: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Russian-G4-Part-One.pdf

Нефінансовий звіт ДП «НАЕК «Енергоатом»» за 2016 рік : офіційний сайт ДП «НАЕК

«Енергоатом»». URL: http://www.energoatom.kiev.ua/ua/actvts/sustainabledevelopment

/non_financial_reporting/53144-energoatompershim_sered_derjavnih_pdprimstvprezentuvav

rchniyi _nefnansoviyi_zvt/.

Царук В. Ю. Фінансова звітність підприємств в сучасних умовах господарювання:

проблемні аспекти і перспективи розвитку // Подільський вісник: сільське господарство,

техніка, економіка. Економічні науки. 2017. Випуск 26. С. 236 – 243.

Рєзнікова В.В., Орлова О. С. Перспективи гармонізації бухгалтерського обліку та

фінансової звітності в Україні // Адміністративне право і процес. 2015. № 1 (11). С. 296 –

Бутинець Ф. Ф. Реформування чи знищення обліку: кричу й благаю, а мене не чують //

Вісник ЖДТУ. Економічні науки. 2005. № 4 (34). С. 3 – 21.

Голов С. Ф., Костученко В. М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами :

приклади та коментарі : практичний посібник. К. : Лібра, 2001. 840 с.

Єфіменко В., Тягнирядно Л. Розвиток бухгалтерського обліку в Україні: проблеми теорії та

практики // Бухгалтерський облік і аудит. 2012. № 12. С.3-7.

Пархоменко В. М. Євроконвергенція бухгалтерського обліку // Науково-практичний

журнал «Бухгалтерський облік і аудит». 2014. № 8. С. 3 - 4.

Свірко С. Реформування бухгалтерського обліку бюджетних установ в Україні // Проблеми

формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. випуск. Проблеми трансформації

бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в системі міжнародних стандартів. К.: КНЕУ,

C. 33 - 40.

Кужельний М. Процеси реформування обліку і контролю в Україні // Проблеми

формування ринкової економіки : зб. наук. пр. Київ : КНЕУ, 2001. Спец. вип.: Проблеми

трансформації бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в системі міжнародних стандартів.

С. 226-228.

Кузьмінський Ю. Що таке система бухгалтерського обліку? // Бухгалтерський облік і

аудит. 2006. № 6. С. 8–11.

Охріменко О. О., Іванова Т. В. Соціальна відповідальність : навч. посіб. НТУУ «КПІ».

180 с.

Нефінансова звітність за стандартом GRI у світі та Україні : офіційний сайт компанії

«Baker Tilly» URL: http://www.bakertilly.ua/.

Господарський кодекс України : закон України від 16.01.2003 р.

№ 436-IV (зі змінами та доповненнями станом на 06.11.2017 р.) URL:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page.
Copyright (c) 2020 Н.Є. Скоробогатова, А.Д. Кухарук

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua