DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.135923

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО РЕГІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ

С.О. Тульчинська, Р.В. Тульчинський

Анотація


У статті об’єктом дослідження виступає процес становлення нового регіоналізму в Україні, предметом – методологічні засади інституціонального підходу та прикладні аспекти інституціонального забезпечення розвитку регіональних суспільних систем. Обґрунтовано використання методології інституціонального підходу щодо дослідження становлення нового регіоналізму, оскільки методологія інституціонального підходу дає можливість з високим ступенем підпорядкованості та логічності досліджувати процеси та явища становлення нового регіоналізму, визначати інституціональні та управлінські детермінанти становлення нового регіоналізму, що сприятиме окресленню пріоритетних інституціональних напрямів оптимізації процесу становлення нового регіоналізму.

Проаналізовано інституційне забезпечення регіонального розвитку в Україні. Встановлено, що більшість інституцій становлення нового регіоналізму в Україні є нерозвиненими, що вимагає проведення певних реформ, спрямованих на їх становлення та активізацію діяльності, що сприятиме становленню нового регіоналізму в Україні. З’ясовано, що становлення нового регіоналізму зумовлює розроблення та впровадження змін до законодавчо-нормативної бази, яка визначає правові, економічні та організаційні умови функціонування суб’єктів регіонів, здійснення регулювання відносин між ними тощо. Роль інститутів полягає у зменшенні невизначеності при становленні нового регіоналізму, шляхом встановлення стійкої структури взаємодії між суб’єктами регіональних суспільних систем.

Наукова новизна полягає в удосконаленні методологічних засад становлення нового регіоналізму в Україні, що, на відміну від наявних, базується на обґрунтуванні використання інституціонального підходу, що обумовлюється неможливістю модернізації регіональних суспільних систем без інституціональних змін соціально-економічної сфери, оскільки під їх впливом формується більш ефективніше використання ресурсів, підвищення конкурентоспроможності, подолання асиметричності регіонального розвитку, формування потенціалу регіонів задля досягнення цілі нового регіоналізму – підвищення якості життя населення регіонів. Практичне значення даного дослідження полягає у тому, що використання методології інституціонального підходу до становлення нового регіоналізму в Україні сприятиме розвитку регіональних суспільних систем.


Ключові слова


новий регіоналізм; інституціональний підхід; методологія; інституції;

Повний текст:

PDF

Посилання


Тульчинський Р.В. Регіоналізм та його сутність: різноманіття наукових поглядів.

Інноваційна економіка: наук. вир. журнал. 2017. № 11-12 (72). С. 151-155.

Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки. К.: Основи,

198 с.

Тульчинська С.О. Перспективи та домінанти розвитку інтелектуально-інноваційної

системи регіонів України: моногр. Херсон: Ви-во «ПП Вишемирський В.С.», 2014. 210 с.

Ради з питань регіонального розвитку та місцевого самоврядування: Постанова КМУ

за станом від 2 квіт. 2009 р. (Постанова).

Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку: Постанова

КМУ за станом від 16 вер. 2015 р. (Постанова).

Про стимулювання розвитку регіонів: Закон України за станом на 08 верес. 2005 р. /

Відомості Верховної Ради України. К.: Парламентське вид-во, 2005. (Закон України).

Про засади державної регіональної політики: Закон України за станом на 05 лют.

р. / Відомості Верховної Ради України. К.: Парламентське вид-во, 2015. (Закон України).

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020

року: Постанова КМУ за станом від 6 серп. 2014 р. (Постанова).

Тульчинська С.О. Концепція інноваційного розвитку регіонів на основі регіональних

переваг. Актуальні проблеми економіки. 2012. №9(135). С. 138-142.
Copyright (c) 2020 С.О. Тульчинська, Р.В. Тульчинський

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua