DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.143141

ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ КОМПАНІЇ «УКРАЇНСЬКІ ГУМАТИ»

Н.С. Кубишина

Анотація


В умовах змін у економічному просторі, зростання рівня конкуренції надзвичайно актуальним для вітчизняних товаровиробників на промисловому ринку, які не мають розвинутого асортименту, стало формування товарного асортименту продукції для збереження конкурентних позицій. В процесі формування товарного асортименту було проаналізовано асортиментну політику підприємства ТОВ «Українські гумати» із застосуванням наступних методів аналізу: SWOT-аналіз, матриця Бостонської консалтингової групи, концепція Життєвого циклу товару, розрахунок показників асортименту, аналіз конкурентоспроможності товару, аналіз ефективності товару. В результаті проведеного аналізу для формування асортименту було обрано стратегію диференціацію з її подальшою розробкою та економічним обґрунтуванням.

В роботі був адаптований для підприємства ТОВ «Українські гумати» розроблений процес формування асортименту, який отримав практичне застосування. У роботі запропоновано розширення товарного асортименту ТОВ «Українські гумати», в рамках стратегії диференціації, яке полягає у виведенні на ринок добрив України деструктора стерні, що дозволить охопити всі етапи розвитку рослини. У статті розроблено три рівні товару до запропонованого для підприємства нового продукту та комплекс маркетингових комунікацій для його просування. В комплексі маркетингових комунікацій були застосовані наступні заходи: участь в галузевих виставках, стимулювання збуту (знижки та розповсюдження зразків), особистий продаж, удосконалення сайту та розміщення піар-статей в галузевих виданнях. Також було обрано відповідно цінову стратегію та розраховано ціну нового товару. В рамках стратегії розподілу було описано ОПЦ продукту. Економічна доцільність пропозицій була доведена шляхом розрахунку витрат, прогнозування обсягу продажів методами декомпозиції і прогнозу торгового персоналу. Були розраховані наступні показники ефективності інвестицій: чиста теперішня вартість, індекс прибутковості, дисконтований термін окупності інвестицій.


Ключові слова


товарний асортимент; процес формування; асортиментна політика; стратегія диференціації; ринок добрив;

Повний текст:

PDF

Посилання


Голубока Т.В. Процес удосконалення асортименту малих підприємств на

промисловому ринку // В2В МАРКЕТИНГ Збірник наукових праць XII Всеукраїнської науковопрактичної конференції. – 2018. - С. 51-52 – URL:

http://marketing.kpi.ua/files/b2b/Збірник_B2B-2018.pdf

Кузін Б.І., Юр'єв В.М., Шахдінаров Г.М. Методи і моделі управління фірмою:

Навч. посібник для вузів. – Санкт-Петербург, 2001. - 432 с.

Кубишина Н.С. Методика розробки стратегічного набору товарів на

промисловому ринку. Економічний вісник НТТУ «КПІ», 2010. № 7 С. 171-178.

Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навчальний посібник. Київ: КНЕУ,

256 с.

Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга: пер. с англ.

Киев; Москва; Санкт-Петербург.; Изд. дом “Вильямс”, 2003. 1056 с.

Зінченко О. І. Кормовиробництво: Навчальне видання. 2-е вид., доп. і перероб.

Київ: Вища освіта, 2005. 448 с.

Кубишина Н.С. Формування товарної політики торгового підприємства.

Актуальні проблеми економіки та управління: збірник молодих вчених. Київ, 2008. № 2. С. 19

- 22.

Гаркуша Н.М., Цуканова О.В., Горошанська О.О. Моделі і методи прийняття

рішень в аналізі та аудиті: Навч. посіб. 2-ге вид. Київ, 2012. 591 с.
Copyright (c) 2020 Н.С. Кубишина

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua